Mario Ricci

ALCUNE REGOLE FONETICHE

- Per una più facile e buona lettura - e quindi pronuncia - tenere presente: - la vocale « e » non accentata, non si pronuncia; esempio: « pecché », si legge « p’cché »; « venénne », si legge « v’nénne ». L’ultima « a » non finale delle parole, si legge « eu » francese, con suono più chiuso.

U MURT DE SÙBBETE

In questa breve commedia, qualcuno, forse, crederà di trovarsi « fuori dal seminato ». Ma, mi perdoni, questo qualcuno, se gli dico che sarà incorso in un grosso errore. Perché, in quella stanza dove un morto dirige l'azione, si sarà trovato in piena Foggia e in compagnia di molti, « veri » foggiani.
MARIO RICCI

U MURT DE SÙBBETE
farsa in un atto

La scena: Una camera soggiorno, piuttosto spoglia di mobili. Porta a sinistra, spalancata, altra di fronte chiusa e altra a destra, che dà nell'ingresso, socchiusa.
In scena alcune persone che parlano sommessamente, con espressione compunta.
PAOLO   (rivolto a Francesco) Eh, care Franciscke! ... E' viste cume se fenésce ... Nen ce vôle probbete nînte.
FRANCESCO   Eh, a chi lu dìce ...
PAOLO   Pecché, t'é capetàte già a té?
FRANCESCO   (piccato, facendo le corna) Ahò!... e ché éje, te sì' stubetìte? Cum'é, capetàve a mé, e starrije qua a sénte 'i stupedarìje tuje? Vìte 'nu pocke a quìste!
PAOLO   Wé, Francì', ma ché 'dé, staje 'ndruvulajàte? ... E ché é capìte? Mìcke vuléve dice a té ... Ché, m'àvrìsse pegghjàte pe fésse pe 'ndùtte ... Ije dicéve ca forse éra succìsse 'a stéssa cose a qualcune d'a famìgghja tuje ...
FRANCESCO   E turne a remùs! ... (fa ancora le corna) Né, pecché avéva capetà a' famigghja mìje! Putéve capetà benissime a té é quante ne tîne!
PAOLO   Té, Francì, allore vuje offénne! Te vularrìsse remagnà quille ca é ditte prime? Cumm'é, m'é respùste: « Eh, a chi 'u dìce ». . . facénneme créde ca îre pratecke de 'sti case, é mò te ne vîne ck'i corne é jettànne senténzje. Ma l'avrìssa sapé ca cki vole 'u  male de l'àte, 'u suje 'u têne arréte a' porte.
FRANCESCO   Pavelù, cké me vaje ammaccànne cke 'sti pruvérbje, a tarde a tarde! ...
PAOLO   Ah, mò nen capìsce? E già, te convine! Comunque, te vogghje dìce n'âta cose, ca ‘a morte de sûbbete stace arréte a'u cuzzétte de tutte quante.
FRANCESCO   Arréte a'u cuzzétte mìje 'nce stace de cérte.
PAOLO   Eh, te pàre a té. Nen te n'accurge pecché tine i capìlle lunghe ... Ma appéne te li tagghje ...
FRANCESCO   (scattando) Ma ché vaje sfrenessiànne, ogge! ... Té, ané, quiste s'é stupetìte avéraménte! ...

da Mario Ricci, Tuttoteatro, commedie in dialetto foggiano, Tipografia ADRATICA, Foggia 1975

I GRANEZZÙSE

E' il maggio 1943, in pieno periodo bellico. Tutto scarseggia, dai soldi al pane. La scena : una camera modestamente arredata. 

ATTO II

(Marietta e Graziella sono sedute. Marietta, col fazzoletto in mano, ogni tanto se lo passa sulla fronte, si asciuga gli occhi, si soffia il naso. Carlo, con le mani dietro la schiena, va su e giù).

CARLO - I fatte càpetene sémpe accussì, quante mêne te l'aspìtte. E da chi mêne te l'aspìtte. I fìgghje! ... Te fanne truvà sémpe mìzze é 'mbrugghje ... e nen saje màncke cume l'é pigghjà. 'I tràtte bûne, e te vénene stùrte. De grazje, 'nu povere patre 'na povera mamme, cume s'hanna cumpurtà? Chissà! ... Allore, Grazié, hamme sbagliàte tutte cose! ... L'hamme cresciùte cke tante de reguarde, nen l'hamme dìtte stavecepàsse, nen l'hamme fatte mancà nînte, ce sîme sacrifecàte 'a vîta nostre pe ìsse. E quiste éje u' rengraziaménte. 'A jurnàta nostre êre tutt'apprìsse a ìsse! E pe tutta resposte! ... Pò dice ca i pruverbje ... T'é gavetà d'i gatte mùpe! . . . de l'acqua appantanàte ... Appéne 'a vaje pe sckemmòve, nen saje ché pôte venì fôre ... E quille, Liline, sémpe ubbediénte, cîtte ... pe farle ascì 'na parola d'a moccke l'avìva terà ca 'ndenagghje! Tant'é vére ca ìje 'u purtàve d'esémpje a tutte quante. Agghja dìce de 'chiù, putémme ésse orgogliòse, pecché ce lu 'nvediàvene. Nînte sapénne, ca quille cuvàve cume é 'u fùcke sotte 'a cénere!
GRAZIELLA - Mé, tu, mò! ... Nen esagerànne. S'adda vedé, pecché îje angòre nen sò' cunvìnte si éje ruvére o no.
MARIETTA - E ché vùje dice, signò, ca me l'agghje 'nventàte ìje?
GRAZIELLA - Nen dìcke quéste. Ma scuse, Marié, quali prove ce stanne ché 'a figghja tuje se n'é fujùte che Liline? L'é sapùte accussì, te l'ha dìtte 'na chjarfusélle. E nuje hamma sta' a créde a quilla ché ha ditte ésse? Se l'ha pure putùte 'nventà. 'I fegghjòle de mò, so' tutte zencarélle!
MARIETTA - Ma ché, vùje pazzijà? Se putéve maje 'nventà 'nu fatte de quiste? Prime ché aprésse 'a vòccke, ce n'é vulùte! ... Era ésse ca recevéve 'a poste ... 'i léttere de quillu ... d'u ficchje vustre, é ce li passàve a Cuncettìne. Facéve 'a quaglîre, quélla mustrecélle. E quanne me l'ha ditte, 'nâtu pocke 'a spennàve! .. . Era già tutte preparàte 'u piàne. Appéne venéve in licénze .. . Ah, ma l'adda pagà! (si asciuga gli occhi)
CARLO - Ah, éra già tutte preparàte! ... E brave a lore! (riprende a passeggiare) 'Cussì, nùje sîme state 'i féssa lore. Pò vanne truvànne, 'a geventù d'a guànne, l'istruzione, l'educazione ... Quà s'adda turnà o' staffile! ... E' capì, Grazié! ... E ìje ca dêve tùrte o' cumpàre ... Have ragiòne: mazze é palélle, fanne i figghje bélle! ... E nùje a créscele c'u vì-vì e c'u tì-tì ... hamme recevùte 'ngùlle 'sta sorte de cavedàre d'acqua vullénte!
GRAZIELLA - Ma sì é ruvére, pecché 'nce n'ha parlàte? Pecché nen ha vulùte arraggiunà cke nùje ... Ma alméne cke mé! M'accuntàve tutt'i fatte ... pecché quiste no?
MARIETTA - E ìje, ché agghja dice? E' state sémpe inda 'na campàne de vétre, cume 'na madònne. Ce mancàve soltànte ché 'a mettésse sôpe o' cumò anzìme a l'âte. E cke quali resultàte? 'U wi, stîme qua a'sciugàrce 'i làcreme.
CARLO - Ma a Cuncettìne, ìje 'a giustìfecke. Tu jìve decénne a mancke e drìtte ca pe maretàrse nen sacce a chi ce la vulìve da'. Nisciùne se putéve permétte d'avvecenàrse, mancke si fosse 'a regìna Tajtù! Ce vuléve 'u marchése Fùffela-fùffele! P'à figghja sùje ce vuléve il dottore!
MARIETTA - (risentita) Avéva vedé prime si éra dégne, u' dottore! Pecché l'avéva tené sope 'na palme de màne. A Cuncettìna mìje, nen l'avrìje fatte mancà nînte. Pecché, si nen 'u sapìte, mò ve lu vogghje dice: fìgghjeme stéve già tutta pronte ...
CARLO - Eh, l'hamme vìste ...
MARIETTA - Ténghe dùje casciùne, accussì, chjìne chjìne. Cuncettìne, porte 'a robbe a vînte, angòre ve credìte! ... Senza cuntà a case e u' cuntante. Avéva ésse 'nu matremònje ché avéva fa' rumanì a voccke apérte tutte quante ... Specialménte quille ca me vônne male. Ije m'u sunnàve 'a notte! ... Già 'a vedéve, bell'a cumm'éje Cuncettine, c'accònce 'ngape e 'nu vêle ca avéva ésse lunghe dîce metre! Avévena crepà 'ngùrpe d'invidje tutte quante! 
CARLO - (dopo essersi scambiato sguardi significativi con Graziella) E mò? ...
MARIETTA - (in tono deciso) Mô, ìsse 'ngalére é ésse a fa' monecke!

da Mario Ricci, Tuttoteatro, commedie in dialetto foggiano, Tipografia ADRATICA, Foggia 1975