Antologia fonetica

PICCOLA ANTOLOGIA, CON TRASCRIZIONE FONETICA IPA, DEL DIALETTO FOGGIANO.

TRASCRIZIONI FONETICHE

Questo sito sul dialetto foggianoo si avvale dei segni diacritici del sistema IPA, in versione lievemente semplificata, per indicare una pronunzia accettabile del dialetto foggiano.  

[ə] vocale centrale media, o schwa accredendate /accrëdëndåtë/ [ak:rədən'dɜtə]
[ɜ] vocale centrale semiaperta normale con accento secondario maletimbe /målëtímbë/ [mɜlə'timbə] 
[ɜ] vocale centrale semiaperta normale abbunate  /abbunåtë/ [ab:u'nɜtə] 
[e] vocale centrale semichiusa normale  vuleve /vulévë/ [vu'levə] 
[ɘ] vocale centrale semichiusa non arrotondata caffettere /caffëtte̊rë/ [kaf:ə't:ɘrə]
[ɛ] vocale anteriore semiaperta normale  cuzzette  /cuzzèttë/ [ku'tʦɛt:ə] 
[ɛ] e aperta con accento secondario bellome /bbellómë/ [b:ɛ'l:ɤmə] 
[ʧ] consonante /c(i)/ affricata - ciaciacche /ciaciacchë/ [ʧa'ʧak:ə]
[c] /kj/ consonante occlusiva palatale sorda chianghe /chjànghë/ ['caŋɡə] /chiagne /chjàgnë/ ['caɲ:ə]
[ɟ] consonante occlusiva palatale sonora pigghià /pigghjà/ [pi'ɟ:a] 
[ʤ] /g(i)/ consonante dolce (/g/ palatale) Giuvanne /ggiuwànnë / [dʤu'wan:ə]
[ɲ] /gn/ palatale magnà /magnà/ [ma'ɲ:a]
[ɨ] vocale  centrale chiusa (turbata) cucine /cucı̊në/ [ku'ʧɨnə]
[ɪ] vocale  quasi chiusa fastidie /fastìdjë/ [fas'tɪdjə] 
[i] Vocale  chiusa curtille /curtíllë/ [kur'til:ə]
[j] /i/ semiconsonante jod (palatale) fruttajule /fruttajúlë/ [frut:a'julə] 
[k] consonante /c/ occlusiva velare sorda case /cåsë/ ['kɜsə] 
[ɡ] consonante /g/ occlusiva velare sonora gamme / gàmmë/ ['ɡam:ə] 
[ʎ] consonante laterale approssimante palatale /gl(i)/ (dolce) uaglione [wa'ʎ:ɤnə]
[m] consonante nasale bilabiale mamme /màmmë/ ['mam:ə]
[ɱ] consonante nasale labiodentale nvetà [ɱvə'ta]
[n] consonante n nasale alveolare nanonne /nanònnë/ [na'nɔn:ə]
[ŋ] [consonante n nasale velare anghianà /anghjanà/ [aŋɟa'na] - angore /angórë/[aŋ'ɡɤrə]
[ɤ] vocale o tonica chiusa caravone /caravónë/[kara'vɤnə]
[ɔ] vocale o tonica aperta addorme /addòrmë/ [a'd:ɔrmə] 
[ɔ] vocale o aperta con accento secondario conzapiatte [kɔnʣa'pjat:ə] 
[w] vocale u semiconsonante wau (velare) acque /àcquë/  ['ak:wə]
[s] consonante s con suono aspro o sordo sere /sérë/ ['serə]
[ʃ] consonante fricativa postalveolare /sc/ sorda sciacque /sciàcquë/ ['ʃ:ak:wə]; sckife /šchífë/ [ʃ'kifə]
[ʉ] vocale /u/ centrale (turbata) tufe /tůfë/ ['tʉfə]  
[ʊ] vocale /u/ quasi chiusa calucce /calùccë/ [ka'lʊtʧə]
[u] vocale /u/ poteriore chiusa cambagnule /cambagnúlë/ [kamba'ɲ:ulə]
[z] consonante /s/ con suono dolce o sonoro  sderrupe /ṡdërrůpë/ [zdə'r:ʉpə]
[ʦ] consonante /z/ con suono aspro o sordo  zíje /zìjë/ ['ʦɪjə]
[ʣ] consonante /z/ con suono dolce o sonoro anziane /anżjånë/ [an'ʣjɜnə]

La parabola del figluol prodigo

Versione in dialetto foggiano mandata intorno al 1834 da G. Guerrieri a Don Raffaele Liberatore per gli studi del dialettologo Bernardino Biondelli.

Ce steva nu patre ca teneva duj figghj..i. Lu chijù quatrare dicij..e a lu patr..e: 
[ʧə s'tɘvə  nu 'patrə ka tə'nɘvə 'dʉjə 'fɪɟ:ə. lu c:ʊ kua'trɜrə di'ʧɪjə  a lu 'patrə    

Oje  tatà sa che ce stà de nuovo? Damma la parziona mia. E li spartije la rroba.
ɤ ta'ta 'sɜjə kɛ tʧə s'tɜʧə da 'nuvə: 'dam:ə la par'ʦjɤna 'mɪjə. ɛ li spar'tɪjə la 'r:ɔb:ə. 

Nó stije manca  nata jurnata, se facie nu fangotto d’ogne cose. Lu quatrare fece

nə s'tɪjə 'maŋɡə n'ata jur'nɜtə, sə fa'ʧɪjə nu faŋ'ɡɔt:ə d'ɔɲ:-ɛ 'k:ɤsə.  lu kwa'trɜrə fa'ʧɪjə

sette  carrine, e ce ne jije a nu pajese darrass..e darass..e.   Là se sprecaie ogne 

'sɛt:ə ka'r:ɪnə, ɛ sə nə 'jɪjə a nu pa'jɘsə da'r:as:ə da'r:as:ə. 'l:a sə sprə'kɜjə 'ɔɲ:-ɛ 

cosa, campanno come a nu signore ricco. Quanno avie frusciato tutto, ce venia  na
'k:ɤsə, kam'ban:ə 'kum-ɛ nu  si'ɲ:ɤrə 'rɪk:ə. 'kwan:ə a'vɪjə fru'ʃ:ɜtə 'tʊt:ə, ʧə və'nɪjə na

carastia ca Dio te le pozza accuntà. Accommenzaje a fa  alia palia, e cicalia  canta.
karəs'tɪjə ka 'd:ɪjə tə lə 'pɔtʦə ak:un'da. ak:umən'ʣɜjə a 'f:a 'alja 'palja, ɛ tʧi'kalja  'kandə.

Pò  jije a truvà, e se mettije appierz..e appierz..e a nu signore di quillo pajese.
'pɔ 'jɪjə a tru'wa, ɛ s:ə mə't:ɪjə a'p:irʦə a'p:irʦə a nu si'ɲ:ɤrə də 'kwɪl:u pa'jɘsə.

Quisto mò, pe non farse chiù nzalanì, lu mannaje a guardà li puorce. Pe la fama nò
'kwɪstə mɔ, pə nən 'farsə c:ʊ nʣala'nɪ, lu ma'n:ɜjə a  war'da li  'purʧə. pə la 'fɜmə nən

sapeva che chiù fà, e come a n’allangate se voleva anghjì lu stefano d’agliannole
sa'pɘvə kɛ c:ʊ f:a, ɛ 'kum-a n-al:aŋ'ɡɜtə sə vu'lɘvə aŋ'ɟɪ lu 'stɛfanə d-i 'ɟan:ələ 

ca mangiavano li puorce. E fosse stato lu dDio e l’avesse potuto rusulià.  Dicije
ka  ma'ɲ:avənə li 'purʧə. ɛ 'fɔs:ə 'stɜtə lu 'd:ɪjə. ɛ l-a'vɛs:ə  pu'tʉtə rusuli'ja. di'ʧɪjə

tann,  fra  iss, e  iss, e come fazz? Aiì quanta cafune je jetteno lu pane pe infaccia
'tan:ə, fra 'ɪs:ə ɛ 'ɪs:ə, ɛ 'k:umə 'fatʦə? a'ɪ 'kwanda ka'fʉnə  sə 'jɛt:ənə lu 'pɜnə m'batʧə

a la casa de patremo; e io me staco  a morì   de fame...   Che fazz... vogghio jì.
a la 'kɜsə də 'patəmə; ɛ 'ɪjə mə s'tɜkə a m:u'rɪ də 'fɜmə... kɛ 'fatʦə... 'vɔɟ:ə  'jɪ.

Mo me ne vaco guatto guatto nata vota a do pateme. Che l’aggh’a dice. Tatà mije,
mɔ mə nə 'vɜkə 'kwat:ə 'kwat:ə n'ata 'vɤtə a d:ɔ 'patəmə. kɛ l'aɟ:a 'dɪʧə. ta'ta 'mɪjə

aggh’affesa a Dio, e no l’agghio voluto proprio sentì. Ghijo non agghio faccie de
'aɟ:ə a'f:ɘsə a 'd:ɪjə ɛ nə l:'aɟ:ə vu'lʉtə 'prɔpjə sən'dɪ. 'ɡɪjə nən  'aɟ:ə  'fatʧə  də 

di ca te sonte figghj. Pigghjemo come a nu garzone tuje. Se mettie la via sotta
dɪ  ka tə 'sɔndə  'fɪɟ:ə. 'pɪɟ:əmə 'kum-a nu ɡar'ʣɤnə 'tʉjə. sə mə't:ɪjə la 'vɪja 'sɔt:ə

e turnaje a ddo lu patre. Manco era arrevato, lu patre l’allusciaje, se sentije crepà lu
ɛ t:ur'nɜjə a d:ɔ  lu 'patrə. 'maŋɡə ɛrə ar:u'wɜtə, lu 'patrə l-al:u'ʃ:ɜjə, sə sən'dɪjə krə'pa lu

core, se jettaje ncuollo, e l’accedije de vase. Li dicije lu figghio: tàtà ghije agghj’
'kɤrə, sə jə't:ɜjə ŋ'ɡʊllə, ɛ l-atʧə'dɪjə də 'vɜsə. li də'ʧɪjə lu 'fɪɟ:ə ta'ta 'ɡɪjə 'aɟ:ə

affesa a Dio, e te n’agghie fatte assai. Come me può chjù canosce pe figghiete?
o'f:ɘsə a 'd:ɪjə ɛ tə n'aɟ:ə 'fat:ə a‘s:ɜjə. 'kumə mə 'pujə c:ʊ ka'nɔʃ:ə pə 'fɪɟ:ətə?

Lu patre senza abbadà a niente chiamaje tutta la gente de servizie e dicije.
lu 'patrə 'sɛnʣa ab:a'da a 'n:ində ca'mɜjə ‘tʊt:ə la d'ʤɛndə də sər'vɪdʣjə ɛ d:i'ʧɪjə.

Currite, jate a pigghià li panne ca teneva apprima stu figghio, vestitelo da la capa
ku'r:ɪtə, 'jɜtə a p:i'ɟ:a li 'pan:ə ka tə'nɘvə a'p:rɪmə stu 'fɪɟ:ə, vəs'tɪtələ da la 'kɜpə

nzino a lu pede, turnatela a mette l’aniello, e cauzatelo a da nuovo.
n'ʣɪnə  a lu 'pɘdə, tur'natələ a m:ɛt:ə l-a'nil:ə, ɛ kavə'ʦatələ da 'nuvə.

Jate accattà nu vitiello grasse, acceditelo, ce lo volimo magnà, e ce volimo fa tunn
'jɜtə ak:a't:a nu və'til:ə 'gras:ə, atʧə'dɪtələ, ʧə lu vu'lɪmə ma'ɲ:a, ɛ tʧə vu'lɪmə fa 'tun:ə

tunn.  E stu figghio mio era muorte pe mè,  e mò è arresciuscetate, s’era perzo, e
'tun:ə. ɛ stu 'fɪɟ:ə 'mɪjə ɘrə 'murtə pə m:ɛ, ɛ m:ɔ ɛ ar:əsuʃ:ə'tɜtə, s'ɘrə 'pɛrʦə, ɛ 

l’agghio acchiato. E ghjireno a lu festino.

l 'aɟ:ə ak:i'jɜtə. ɛ 'ɟ:ɪrənə a lu fəs'tɪnə.]

 

La dama di Guascogna ed il Re di Cipri

(Novella 1, IX del Decamerone di Giovanni Boccaccio. Versione in dialetto foggiano di Giuseppe Marchesani Villani del 1874.

T’agghiö accuntà nu fattö: A lu tiempö de lu primö Rre dë Ciprö, doppö cä

t 'aɟ:-ak:un'da nu 'fat:ə. a lu 'timbə də lu 'prɪmə r:ɛ də 'ʧɪprə, dɔp:ə  ka

Guffredö lu Bugghionë vincijë la Terra Santä, succidijë cä na signorä dë la

ɡu'f:redə lu bu'ɟ:ɤnə vən'ʤɪjə la 'tɛr:a 'sandə, sutʧə'dɪjə ka na si'ɲ:ɤrə də la

Guascognä ijë cu li pëllëgrinï a Gërusalemmë, e quannö turnajë e arrëvajë a Ciprö,

ɡwas'kɔɲ:ə 'jɪjə ku li pəl:ə'grɪnə a dʤərusa'lɛm:ə, ɛ kwa'n:ə tur'nɜjə ɜ ar:u'wɜjə a 'tʧɪprə

certë  malazzionantë së l'arrunzarënö a la vastasegnä. La povërä schianätä nun potëvä

'ʧɛrti malatʦju'nandə sə l-ar:un'ʣarənə a la vasta'sɛɲ:ə. la 'pɔvəra sca'nɜtə nən pu'tevə

truvà pacë pë lu dulorë cä sentevä, pigghiajë la viä e pensajë dë rëcorrë a lu Rre;

tru'wa 'pɜʧə pə lu də'lɤrə ka sən'devə, pi'ɟ:ɜjə la 'vɪjə ɛ p:ən'ʣɜjə də rə'kɔr:ə  a lu r:ɛ;

ma truvannësë a parlä cü unö, quístö lë dicijë: « Tu chë vajë facennö, cï pierdë

ma tru'wan:əsə a p:ar'la ku 'ʉnə, 'kwɪstə lə di'ʧɪjə:«tu 'k:ɛ 'v:ɜjə fa'ʧɛn:ə, ʧə 'pirdə

lu tiempö, pëcchè quillu là è accussì dlasciatö e minchiarinö, cä nun sulamentë

lu 'timbə, pə'k:ɛ 'kwɪl:u l:a ɛ ak:u's:ɪ d:əla'ʃ:ɜtə ɛ m:əŋɟa'rɪnə, ka nun sula'mɛndə

nun facë justiziä a l'angiuriä dë l'autë, ma së surchiä quillë cä  le fannö a issö

nən 'fɜʧə dʤus'tɪtʦjə a l-an'ʤʊrjə də  l-'avətə, ma sə 'surcə 'kwɪl:ə ka  lə 'fan:ə a 'ɪs:ə

stessö; cä së unö lu pisciä 'ncapö, mancö së në ncarïcä: sï trattä cä së unö tenë

s'tɛs:ə; ka si 'ʉnə lu 'pɪʃ:ə ŋ'ɡɜpə, 'maŋɡə sə nə ŋ'ɡarəkə. sə 'trat:ə ka si 'ʉnə 'tenə

na sustä cu quaccunö, së la scontä cü n'angiuriä cä lë facë. » La signorä, a sëntì

na 'sʊstə kə  kwa'k:ʉnə, sə la s'kɔndə ku n-an'ʤʊrjə ka lə 'fɜʧə.» la si'ɲ:ɤrə, a s:ən‘dɪ

quësto, perdijë tuttä la spëranzä dë vëndëcar­së, e pë truvà nu sulliëvö dë lu

'kwɪstə, pər'dɪjə 'tʊt:a la spə'ranʣə də  vəndə'karsə, ɛ p:ə t:ru'wa nu su'l:ivə də lu

rammarëco cä tenevä, pigghiajë la viä e penzajë dë pungëcà quillü minchiarinö

ra'm:arəkə ka tə'nevə, pi'ɟ:ɜjə la 'vɪjə ɛ p:ən'ʣɜjə də punʤə'ka  'kwɪl:u  məŋɟa'rɪnə

dë lu Rre; e tuttä chiagnennö ijë da issö, e dicijë: « Signorë miö, io vengö da te,

də lu 'r:ɛ; ɛ 't:ʊt:a ca'ɲ:ɛn:ə 'jɪjə da 'ɪs:ə, ɛ d:ə'ʧɪjə. si'ɲ:ɤrə 'mɪjə, 'ɪjə 'vɛŋɡə da tɛ,

no pë cërcà vëndettä dë l'angiuriä cä ànnö fattö a me, ma pë na suddësfazionë

nɔ pə tʧər'ka vən'dɛt:ə də l-an'ʤʊrjə k'an:ə 'fat:ə a m:ɛ, ma pə na sud:əsfa'tʦjɤnə

vogghiö cä m’ammiëzzï  cumë fajë tu a suffrì l'ingiurië cä tuttï  të fannö; accussì

'vɔɟ:ə ka ka m-a'm:ɪdʣjə 'kumə 'fɜjə tʊ a s:u'f:rɪ  l-an'ʤʊrjə  ka 'tʊt:ə tə 'fan:ə; ak:u's:ɪ

iö më l'amparö e suffrarraggio cü pacienzä l'angiuriä cä m'ànnö fattä; cä  Diö lu

'ɪjə  mə l-am'bɜrə ɛ suf:ra'r:aɟ:ə  kə  p:aʧi'ɛnʣə l-an'ʤʊrjə ka m 'an:ə 'fat:ə; ka 'd:ɪjə lu

sapë, s’iö lu putarriä fa, cü tuttö lu corë të la rialarriä, pecchè tu saië accussì bellö

'sɜpə, s'ɪjə lu puta'r:ɪjə fa, kə  't:ʊt:ə lu  'kɤrə tə la rijala'r:ɪjə, pə'k:ɛ tʊ 'sɜjə ak:u's:ɪ 'b:ɛl:ə

suffrì. » Lu Rre, cä avevä durmutö fin'a tannö, cumë së sï  fossë dëscitatö, primä

su'f:rɪ » lu r:ɛ, k-a'vevə dər'mʉtə 'fin-a 't:an:ə, 'kumə sə sə 'fɔs:ə dəʃ:ə'tɜtə, 'prɪmə

accummenzä a fa pagà carä l'angiuriä dë sta signorä, e pò addventajë cumë

Ak:ummɛn'ʣə a f:a pa'ɡa 'kɜrə l-an'ʤʊrjə də sta sə'ɲ:ɤrə, ɛ p:ɔ ad:əvən'dɜjə 'kum-ɛ

nu Rodë cü tuttë quantë, nun zia majë Diö, quaccunö malapenä tazzëcavä l’unorë

nu ‘rɤdə kə 't:ʊt:ə 'kwandə, nʣja'mɜjə 'd:ɪjə, kwa'k:ʉnə mala'penə tatʦə'kɜvə l-o'nɤrə

dë la crona. »

də la kə'rɤnə. »

Vurrije ca chiuvessre maccarune.

Ninna nanna tradizionale foggiana pubblicata da Filippo Bellizzi nel 1894.

Vurrije ca chiuvessre maccarune.

vu'r:ɪjə kɛ cu'wɛs:ərə mak:a'rʉnə.

E na muntagne de cáse grattáte!

ɛ na mun'daɲ:ə  də  'kɜsə ɡra't:ɜtə!

Li prete de la stráte carn’ arrustute:

li 'prɘtə d-a s'trɜtə 'karn ar:us'tʉtə:

E l’acque du lu már vìn’ anneváte!

ɛ l'ak:wə də lu 'mɜrə 'vɪne an:ə'vɜtə!

Trament’ascev’u sole alla campagna.

Brindisi raccolto da Giuseppe Lo Campo e pubblicato nel 1897.

Trament’ascev’u sole alla campagna,

tra'mɛnd-a'ʃ:ev-u 'sɤlə al:a kam'baɲ:ə,

P’ cumbnazione acchiai na bella donna,

pə  k:umbəna'tʦjɤnə a'c:ɜjə na 'b:ɛl:a 'dɔn:ə,

Era capilli ricci e faccia tonna,

'erə ka'pɪl:ə 'rɪtʧə e 'f:atʧa  'tɔn:ə,

Chiù janca d’la neve d’a muntagna;

c:ʊ  'j:aŋɡə  də la 'nevə d-a mun'daɲ:ə;

Nmizz’a lu pitto suo so’ doi chilonna

'm:inʣ-a lu 'pit:ə 'sʉjə sɔ 'd:ɤjə  kə'lɔn:ə

Una mena zucchere e l’ata manna,

'ʉnə 'mena 'ʦʊk:ərə ɛ l-ata 'man:ə,

Si Dijo mi la dà sta bella donna,

si 'd:ɪjə mə la 'da sta 'b:ɛl:a 'dɔn:ə

L’aggja da mantinè alle mie cumanna.

l'aɟ:a da mandə'nɛ 'al:ə 'mɪjə ku'man:ə.   

U suggialisto e la mugliera

Sonetto di Elisa Giordano. Primi anni del 1900.

Scippullo seia fatto suggialisto

ʃə'p:ʊllə s-ɛ  'f:at:ə  suʧa'lɪstə

E tutto mbicatato m’have ditto

e 't:ʊt:ə mbəka'tɜtə m'ɜvə 'dɪt:ə

“Ngi stanno cchiù Madonne e Giesù Cristo,

“nʤə  s'tan:ə c:ʊ m:a'dɔn:ə e 'dʤəsə 'krɪstə,

“Non crede a sti papocchie n’omo ritto!”

“nən 'kredə a sti pa'pɔc:ə n'ɤmə 'rɪt:ə!”

Vedènnimo tremà, cchiú face u ntisto:

və'dɛn:əmə  trə'ma, c:ʊ 'fɜʧə u  n'dɪstə:

“O vinni sti cambane citto citto,”

 “o 'vɪn:ə sti kam'bɜnə  'ʧɪt:ə 'ʧɪt:ə,”

“O sti mammocci tui di cartapista

“ɔ sti ma'mɔtʧə 'tʉjə də karta'pɪstə

“I fazzo fa nu zumpo sop’u titto.

“i  'fatʦə fa nu 'ʦʊmbə 'sɤp-ɔ 'tɪt:ə

“Mo l’uocchi l’hanno apierti i gattarielli:

“mɔ l'ʊc:ə l'an:ə a'pɪrtə i ɡa't:arɪllə:

“A forza nosta è schiitto a suggietà.

 “ a 'fɔrʦa 'nɔstə  ɛ ʃ'kɪt:ə a sudʤi'ta.

“Nci pòten’accurdà cchiú a turnesielli.

“nʤə pɔtənə ak:ur'da c:ʊ a t:urnə'sɪl:ə.

“Mo li fatiche noste hanna pagà

“ mɔ li fa'tɪkə 'nɔstə 'an:a pa'ɡa

“Si nno facimo sciopr’! E i capuzzielli

“sə n:ɔ fa'ʧɪmə 'ʃ:ɔpərə! ɛ i kapu'tʦɪl:ə

“C’a foca ‘nganna, a cap’hanna calà.”

k-a 'fɤka ŋ'ɡan:ə, a 'kɜpə 'an:a ka'la ”

Aaah! ammenazz’ lu ciucce ‘u mulenäre.

Componimento attribuito a Luigi Rispoli, pubblicato nel numero unico letterario “Maggio” nel 1905.

Aaah! ammenazz’ lu ciucce ‘u mulenäre;

[aaa! Am:ə'natʦə lu 'ʧʊtʧə u mulə'nɜrə;

E nu guaglione cante pe la vije:

ɛ nu ɡwa'ʎ:ɤnə 'kandə pə la 'vɪjə:

-Cum’ e la renele vularrij vuläre

'kum-ɛ la 'rɛnələ vula'r:ɪjə vu'la
Sop’ u balcone de la nenna mije!-.

'sɤp-ɔ b:al'kɤnə də la 'nɛn:a 'mɪjə!

Tutte se so’ ‘ddurmut’ e dda luntäne

'tʊt:ə sə sɔ d:ur'mʉtə ɛ d:a lun'dɜnə

Se sent’ lu sûone de lu pandulline.

sə 'sɛndə lu 'sunə də lu mandu'l:ɪnə

Stann’ abballanne, mentr’ ‘u tarrazzäne

s'tan:-ab:a'l:an:ə, 'mɛndr-u tar:a'tʦɜnə

väce ‘n-campagne cu sta fuleppine.

'vɜʧə ŋɡam'baɲ:ə ku sta fulə'p:ɪnə

- O Pataterne, dice, pecchè a stu munne

ɔ pate'tɛrnə, 'dɪʧə, pə'k:ɛ a stu 'mʊn:ə
Ci-ha dda ghesse sta sorte ‘ defferenze,

ʧ'ad:a 'ɡɛs:ə sta 'sɔrt-ɛ dif:e'rɛnʣə,

Ca une väce tant’avt’e n’at’affunne?

ka 'ʉnə 'vɜʧə  'tand'avətə ɛ n'atə a'f:un:ə?

Pigghiamacille ‘n-zanda pacijenze!-

piɟ:ama'ʧil:ə n'ʣanda paʧi'ɛnʣə!-] 

 

Duje ucchije t’hanne aucchia̸te

Formula magica contro il malocchio raccolta da A. Capozzi e pubblicata nel 1989.

Duje ucchije t’hanne aucchia̸te

['dʉjə 'uc:ə t 'an:ə au'c:ɜtə

tre Sande t’hanne aiuta̸te

trɛ 's:andə t 'an:ə aju'tɜtə

u Padre, u Figghije e u Spįrete Sande.

u 'padrə, u 'fɪɟ:ə ɛ u s'pɪrətə 'sandə]

I proverbi del terrazzano

Fidanza Oriana, dattiloscritto, Istituto di Antropologia culturale, Bari 1992. 

Chi aspette ‘u piatte da l’ate, ‘u suje s’u magne fridde 
[ki as'pɛt:ə u 'pjat:ə da l'atə, u sʉje s-u 'maɲ:ə 'frɪd:ə] 

Mazze e panelle fanne i figghije belle 
['matʦə ɛ p:a'nɛllə 'fan:ə i 'fɪɟ:ə 'b:ɛl:ə] 

Chi tene nu figghije l’affoghe e chi ne tene dîce l’allope 
[ki 'tenə nu 'fɪɟ:ə l-a'f:ɤkə ɛ k:i  nə 'tenə 'diʧə l-a'l:ɤpə] 

 

Chi troppe s’avasce, ‘u cule mostre 
[ki 'trɔp:ə  s-a'vaʃ:ə u 'kʉlə 'mɔstrə] 

Da chi nun tene figghije, nun ce jenne né p'ajute né pe cunziglie! 
[da ki nən 'tenə 'fɪɟ:ə, nən ʤə 'jɛn:ə nɛ p:a'jʉtə nɛ pə k:un'ʣɪʎ:ə!]  

U delore è de chi u sende, nò de chi passe e tene mende 
[u də'lɤrə ɛ də ki u 'sɛndə, nɔ də ki 'pas:ə ɛ tənə'mɛndə] 

Maccarune e cardungille ... allegre allegre, cafungille 
[mak:a'rʉnə ɛ k:ardun'ʤillə ... a'l:ɛɡrə a'l:ɛɡrə, kafun'ʤil:ə] 

A femmene è cume na castagne, fore è bbone e dinte ten'a magagne 
[a 'fɛm:ənə ɛ 'kumə na kas'taɲ:ə, 'fɤrə ɛ 'b:ɤne ɛ 'dɪndə 'tenə a ma'ɡaɲ:ə] 

Nuje ce magneme i lupìne, n’ate arrete a nuje se magnene i scorze 
['nʉjə ʧə ma'ɲ:ɜmə i lu'pɪnə, n'atə a'r:etə a 'n:ʉjə sə 'maɲ:ənə i s'kɔrʦə] 


Chi zappe vœve  l’acqua, chi pote vœve u vine 
[ki 'ʦap:ə 'vɘvə l 'ak:wə, ki 'pɤtə 'vɘvə u 'vɪne] 

L’acquarelle du cafone chiove e nun t’mbonne

[l-ak:wa'rɛl:ə d-u ka'fɤnə 'cɤvə ɛ nun tə m'bɔn:ə]

Addumanne a l'acquarule si l'acque è freške

[ad:u'man:ə a l-ak:wa'rʉlə si l'ak:wə ɛ 'frɛʃkə]

U ciuccie attaccate lunghe pigghije u vizie

[u 'ʧʊtʧə at:a'k:ɜtə 'luŋɡə 'pɪɟ:ə u 'vɪtʦjə]

Sott’e cuperte nun ce pare pezzendarije

['sɔt:ə ɛ ku'pɛrtə nun ʧə 'pɜrə pətʦənda'rɪjə]

U cuppine sœpe i guœje d'a tielle

[u ku'p:ɪnə 'sɜpə i 'ɡwɜjə d-a ti'ɛl:ə]

Chi se magne i mele, e chi se jele i dinde

[ki sə 'maɲ:ə i 'melə ɛ k:i sə 'jelə i 'dində]

I fung a rocchije e  i fesse a ‘ccocchije

[i 'fʊnʤə a 'r:ɔc:ə ɛ i 'fɛs:ə a 'k:ɔc:ə]

A mappine du cafone é u stu'alette e u cavzone

[a ma'p:ɪnə d-u ka'fɤnə ɛ u stuwa'lɛt:ə ɛ u kavə'ʦɤnə]