Repertorio dei verbi

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario del dialetto foggiano  Ediz, 2023 presente in altra parte del sito.

I verbi del dialetto foggiano

Indicativo Presente 1ª sing.

avè: hagghia ['aɟ:a] devo. || GG aggh’a.  || EG hagghia. || LR hagghja. || MG / BA agghia.

avè: hagghie ['aɟ:ə] ho (solo in funzione ausiliare). || GG agghio / GG agghie. || VMG agghiö (1874).  || AO agghje. ||  LE agghije. || CA aggje.

dice: diche /dìchë/ ['dɪkə] dico. || CA¹ dįkᵉ.

esse: sonde /sòndë/ ['sɔndə] sono. || GG sonte. || CA sò

fa: fazze ['fatʦə] faccio. || GG fazz.

jì: vache ['vɜkə] vado. || GG vaco.

putè: pozze /pòzzë/ ['pɔtʦə] posso. || GG pozza.

sapè: sacce /sàccë/ ['satʧə] so. || VC sàccio (1929).

sta: stache ['stɜkə] sto. || GG staco. || TF stàke. || FO [ste̥che̥].

tenè: tenghe /tènghë/ ['tɛŋɡə] tengo / ho.

venì: venghe /vènghë/ ['vɛŋɡə] vengo. || VMG vengö (1874).

vulè: vogghie /vògghjë/ ['vɔɟ:ə] voglio. || GG (1834) vogghio. || VMG vogghiö (1874). || EG vogghie. || VC vògghie (1929) || AO vogghje. || TF vògghije. || PM vogghije. || CV vogghj.   

Indicativo Presente 2ª sing.

abbuttà: abbutte [ab'ut:ə] riempi. || MG abbuotte. || LR abbûtte.

accògghie: accugghie [a'k:uɟ:ə] raccogli. || AO accùgghje.

accucchià: accucchie /accúcchjë/ [a'k:uc:ə] unisci.

accumenzà: accumminze [ak:u'm:inʣə]  cominci.

accumegghià: accummugghie [ak:u'm:uɟ:ə]  copri. || BF accummûogghie (1894).

accundandà: accundinde /accundíndë/ [ak:un'dində]  accontenti.

accurgirse: accurge /accúrgë/ [a'k:urgə] accorgi. || LR accûrge.

addecrijà: addecrije /addëcrìjë/ [ad:ə'krɪjə] godi. || AO addecrìje.

alluggià: allugge [a'l:ʊdʤə] alloggi.

anghjì: inghie ['iŋɟə] riempi.

appujà: appuje /appújë/ [a'p:ujə] appoggi || LR appûje.

arravugghià: arravugghie [ar:a'vuɟ:ə] avvolgi. || AO arravùgghje.

arrecurdarse: t'arrecurde [t-ar:ə'kurdə] ti ricordi. || LR t'arecurde. || CA¹ t'arrᵉkurdᵉ.

arrubbà: arrubbe [a'r:ub:ə] rubi. || AO arrùbbe.

aspettà: aspitte /aspíttë/ [as'pit:ə] aspetti. || BF aspîette (1893) || MG aspiett. || ML aspitte. || LR aspitte.

asseccà: assicche /assìcchë/ [a's:ɪk:ə] dimagrisci.

assemegghià: assemmigghie /assëmmígghjë/ [as:ə'm:iɟ:ə] rassomigli. || LR assemmîgghje.

assettà: t'assíttë/assíttë/ [a's:it:ə] ti siedi || LR t'assîtte.

avè: haje /åjë/ ['ɜjə] hai. || VC hai (1929). || CS háije. || AM¹ aje. || LR haie.

avè: è [ɛ] hai / devi. || AO he’. || AO hé.

calpestà: calpiste /calpístë/ [kal'pistə] calpesti || PR capîste.

canosce: canusce [ka'nʊʃ:ə] conosci.

cercà: cirche /círchë/ ['ʧirkə] cerchi. || LR cîrche.

coce: cuce ['kuʧə] scotti || BA cuoce.

corre: curre ['kur:ə] correre.   

cose: cuse [kʉsə] cuci. || CA¹ cʉsᵉ.

crede: cride /crídë/ ['krɪdə] credi.

cresce: crisce ['krɪʃ:ə] cresci.

curcarse: te curche /të cùrchë/ [tə 'kʊrkə] || FB te cùrche / te cùrchè.

dorme: durme /dúrmë/ ['durmə] dormi || BF duorm'. || PR dûrme. || BA duorme.

esse: si' [sɪ] sei. || PR / CA¹ si. || LR /AO sì. || LA si'.

esse: sinde /sìndë/ ['sɪndə] sei. || LA sìnde.

fa: faje /fåjë/ ['fɜjə] fai. || VMG fajë (1874). || FO [fäje̥].

fermà: firme /fírmë/ ['firmə] fermi. || LR fîrme.

guvernà: guvirne /guvírnë/ [ɡu'wirnə]  governi. || PR guvîrne.  

jì: vaje /våjë/ ['vɜjə] vai  || VMG vajë (1874).

lamendà: laminde /lamíndë/ [la'mində] lamenti.

luvà: live /lívë/ ['livə] togli || RA lieve.

mandenè: mandine [man'dɪnə] mantieni. || LR mantîne.

mbapucchià: mbapucchie  /mbapúcchjë/ [mba'puc:ə] impapocchi, imbrogli || AM¹ impapuocchie (1893).

mbonne: mbunne /mbùnnë/ [m'bʊn:ə] bagni.

menà: mine /mínë/ ['minə] meni

mette: mitte ['mɪt:ə] metti.

'ncanosce: 'ncanusce [ŋka'nʊʃ:ə] non conosci. || ML ncanusce.

ndende: ndinde /ndíndë/ [n'dində] intendi, comprendi, capisci. || CA andînde.

ndurzà: ndurze [n'dʊrʦə] strozzi. || nap. 'nturzo.

penzà: pinze /pínże/ ['pinʤə] pensa. || BF pîenze (1893) || LR pînze / pînz' || BA pienzece. || nap. piénze.

perde: pirde ['pirdə]   perdi. || VMG pierdë (1874). || LR pîrde.

pungecà: /pungechije /pungëchìjë/ [punʤə'kɪjə] pungi.

purtà: purte ['purtə] porti. || LR pûrte. || CA¹ purtᵉ. || nap. puorte.

putè: puje ['pujə] puoi. || MG¹ puje. || BA puoje / puoie. || LA pûje. || CA¹ pujᵉ / pú

rangecà : rangechije /rangëchìjë/ [ranʤə'kɪjə] graffi.

rappresendà: rappresinde rapprësíndë/ [rap:rə'sində] rappresenti || LR rappresînde.

recurdà: recurde /rëcúrdë/ [rə'kurdə] ricordi.

returnà: returne /rëtúrnë/ [rə'turnə] ritorni || CA retûrne.

revutà: revute /rëvútë/ [rə'vutə] rivolti. || BA revuote.

rombe: rumbe ['rumbə] rompi.

sapè: saje /såjë/ ['sɜjə] sai.

sende: sinde /síndë/ ['sində] senti || BF sîende (1894) || SA sîente. || MG siente. || LR / LA / EG sînde. || CA¹ sindᵉ.

spugghià: spugghie /spúgghjë/  [s'puɟ:ə] spogli || AO spùgghje.

sta: staje /ståjë/ [s'tɜjə] stai. || LA  staje.

sunà: sune /súnë/ [sunə] suoni. || BA suone. || CA¹ sunᵉ.

tenè: tine /tínë/ ['tinə] tieni / hai. || LR / CA tîne.

tenge: tinge /tìngë/ ['tɪnʤə] tingi.

tremelà: tremelije /trëmëlìjë/ [trəmə'lɪjə] tremi.

truvà: truve /trúvë/ ['truvə] trovi. || BA truove. || LA trûve.

tuccà: tucche ['tuk:ə] tocchi. || RM tuccke.

vavejà: vavejije /vavëjìjë/ [vavə'jɪjə] sbavi.

vedè: vide / vite /vìdë/ vìtë/ ['vɪdə, 'vɪtə] vedi. || CA¹ vįdᵉ.

venì: vine /vínë/ ['vinə] vieni. || MG vien'. || LR / CA vîne. || CA¹ vinᵉ.

vestì: viste /víste ['vistə] vesti. || AO vìste. || LR vîste. || nap. vieste.

veve: vive /vı̊vë -ìvë/ ['vɨvə -ɪvə] bevi.

vulà: vule /vůlë/ ['vʉlə] voli.

vulè: vuje /vújë/ ['vujə] vuoi. || BF vûoj' / vûoj (1894) || LCG vu’ (1897) || GF vvúje. || MM¹  vuoj’. || LA / LR vûje. || BA vuoje / vuoie / vuò. || TF vùje. || CA¹  vujᵉ.

vumecà: vumuchije /vumuchìjë/ [vumə'kɪjə] vomiti.

vutà: vute /vútë/ ['vutə] volti. || MG vuote.

zumbà: zumbe /zùmbë/ ['ʦʊmbə] salti. || MG¹ zumbe.

Indicativo Presente 3ª sing.

annegghià: annegghie [a'n:ɛɟ:ə] annebbia. || EG annègghie.

avè: ave / ha [ɜvə /a] ha. || VC (1929) /  AO / BA /ave.  || CA / MG¹ / LE have. || EG hàve. || CS háve. || AO ha.

avè: hadda / àdda / ['ad:a] deve. || LR hadda || AO ha da. || LA / CA haddà. || RM hàdda. || MM¹ / MG / LR /adda. || CA¹ àda. || TF àdda.

chiove: chiove ['cɤvə] piove. || FO [chiöve̥].

dusckà: duscke ['dʊʃkə] brucia. || FD dùsche.

dà: dace ['dɜʧə] dà.

èsse: è / èje [ɛ / 'ejə] è. || LR è. || EG éje. || EG eje. || CA² ejë.

fà: face /fåcë/ ['fɜʧə] fa. || VMG facë (1874) || BF fáce (1893) ||  EG fàce. || CS fáce. || FO [fäce̥].

frecà: freche /fre̊chë -échë/ ['frɘkə -ekə] Imbroglia, Ruba, Ha rapporti sessuali, Fa sesso.

jì: vace /våcë/ ['vɜʧə] va. || RL väce (1905) || CA² vacë. || FO [ve̥ce̥].   

juccà: jocche /jòcchë/ ['jɔk:ə] nevica.

menà: mene /ménë/ ['menə] mena. || BF mên' (1894).

ndrunà: ndrone [n'drɤnə] tuona, rintrona. || AO ndròne.

putè: pote ['pɤtə] può. || VC pòte (1929).

sapè: sape /såpë/ ['sɜpə] conosce, sa. || VMG sapë (1874). || FD sàpe. || FO [sœpe̥].

sckuppià: sckoppe /šcòppë/ [ʃ'kɔp:ə] scoppia. || CA sckjoppe. || BA schiopp'. || CS sckoppe. || AO sckòppa.

spiegà: spighe [s'piɡə] spiego/ spiega / spieghi. || CA¹ spighᵉ.

stà: stace /ståcë/ [s'tɜʧə] sta. || LE stace. || GG stà. || CA² stacë. || FO stace [stäce̥]

tenè: tene /te̊në -énë/ ['tɘnə -enə] tiene, ha. || VMG tenë (1874). || BA tene / ten. || EG téne. || FO tene [tene̥] / [te̤ne̥]

terà: tera /tı̊ra -tìra/ ['tɨra -ɪra] tira.

venì: vene /ve̊në -énë/ ['vɘnə -enə] viene. || CA² venë.

vulè: vole /vólë/ ['vɤlə] vuole. || LE vole.

Indicativo Presente 1ª, 2ª, 3ª sing.

abbadà: abbade [a'b:ɜdə] bado / badi / bada. || SA abbäte.

abballà: abballe [a'b:al:ə] ballo / balli / balla. || FO abballe [abballe̥]. || AM abballe.

abbijà: abbije /abbìjë/ [a'b:ɪjə] avvio /avvii /avvia.

acalà: acale /acålë/ [a'kɜlə] calo /cali /cala. || BF acále (1893). | GF acöle.

accagghià: accagghie [a'k:aɟ:ə] ascolto /ascolti /ascolta. || AO accàgghje.

acchiappà: acchiappe [a'c:ap:ə] acchiappo /acchiappi /acchiappa.

acchià: acchie /àcchjë/ ['ac:ə] vedo / vedi / vede; cerco /cerchi /cerca.

achiude: achiude [a'cʉdə] chiudo /chiudi /chiude. ||  LR achiùde /achiude.

aggerà: aggire [a'dʤɪrə] giro / giri / gira.

aggiustà: aggiuste /aggiùstë/ [a'dʤʊstə] aggiusto/aggiusti /aggiusta || CA¹ aggiu̧stᵉ.

allescià: allisce [a'l:ɪʃ:ə] liscio / lisci / liscia. ||  LR allisce.

alluscià: allusce /allùscë/ [a'l:ʊʃ:ə] vedo / vedi / vede. || AO allùsce.

ambarà: ambare /ambårë/ [am'bɜrə] imparo / impari / impara. || VMG amparö (1874).

anduvenà: anduvine [andu'wɪnə] indovino / indovini / indovina. || AO anduvìne.

applecà: appleche ['appləkə] applico /applichi /applica. || AO àppleke.

apprufettà: apprufitte[ap:ru'fɪt:ə] approfitto /approfitti /approfitta

arreterarse: m'arretire / t'arretire / s'arretire [m-ar:ə'tɪrə] mi ritiro / ti ritiri /si ritira. || CA¹ t'arrᵉtįrᵉ.

arruvà: arrive [ar:ɨvə -ɪvə] arrivo /arrivi /arriva. || LA / EG arrive. || AO arrìve. || || CA¹ arrįvᵉ.

avascià: avàsce [a'vaʃ:ə] abbasso /abbassi /abbassa. || LR avàsce. || FO [avasce̥].

cacà: cache ['kɜkə] caco /cachi /caca. || BA cache.

camenà: camine /camı̊në -ìnë/ [ka'mɨnə -ɪnə] cammino cammini, cammina || PR camine.

capì: capisce /capìscë/ [ka'pɪʃ:ə] capisco /capisci /capisce. || CA¹ kapįscᵉ.

chiamà: chiame /chjåmë/ ['cɜmə]  chiamo /chiami /chiama. || RA chiame.  

chiàgne: chiagne /chiàgnë/ ['caɲ:ə] piango / piangi / piange. || LE chijagne.

cunvenì: cunvine /cunvínë/ [kuɱ'vinə] conviene (mi / ti / gli) || LR cunvîene.

fategà: fatìghe [fa'tɪɡə] lovoro / lavori / lavora. || CA¹ fadįghᵉ.

feccà: ficche /fìcchë/ ['fɪk:ə] ficco/ficchi /ficca.

fruttà: frutte /frùttë/ ['frʊt:ə] frutto / frutti / frutta. || FO [frutte̥].

guadagnà: guadagne [ɡwa'daɲ:ə] guadagno / guadagni / guadagna. 

jelà: jele ['jɘlə -elə] gelo / gela. || FO [jele̥].

lassà: lasse ['las:ə] lascio / lasci / lascia. || EG lasse.

magnà: magne ['maɲ:ə] mangio / mangi / mangia. || [FO magne [magne̥].

mbarà: mbare /mbårë/ [m'bɜrə] imparo / impari / impara. || TF ‘mbàre.

merà: mire ['mɪrə] miro / miri / mira. || LR mire.

ngarecà: me ne / te ne / se ne ngareche [mə nə ŋ'ɡarəkə] mi preoccupo / ti preoccupi / si preoccupa. || VMG së në ncarïcä (1874).

ngiurà: ngiure /ngůirë/ [n'ʤʉrə] insulto / insulti / insulta. || GF ngiùre. || MG¹ 'ngiure.

parì: pare /pårë/ ['pɜrə] sembro / sembra / sembri. || FO [päre̥].

parlà: parle ['parlə] parlo / parli / parla. || MG¹ parle. || TF pàrle.

pigghià: pigghie /pìgghjë/ ['pɪɟ:ə] prendo / prendi / prende. || BF pigghi' (1896) || AO pìgghje. || FO [pigghije̥]. || CA¹ pįgghiᵉ / pįgghjᵉ.   

piscià: pisce ['pɪʃ:ə] orino / orini / orina. || VMG pisciä (1874). || TF ppìsce.

rire: rire /rı̊rë/ [rɨrə] rido / ridi / ride. || LE rire. || AO rìre.

rombe: rombe /ròmbë/ ['rɔmbə] rompo / rompi. || AO rombe.

scrive: scrive / scrìvë/ [s'krɪvə] scrivo / scrivi / scrive / || LR scrive.

sfuje: sfuje /sfůjë/ [s'fʉjə] sfuggo / sfuggi / sfugge.

sguarrà: sguarre [z'ɡwar:ə] divarico lacerando / divarichi / divarica. || GF sguarre.

sparà: spare /spårë/ [s'pɜrə] sparo/  spari / spara.

stregghià: strigghie /strìgghjë/ [s'trɪɟ:ə] striglio / strigli / striglia. || FO [strigghije̥].

studià: studie [s'tʊdjə] studio / studi / studia. || BF studie. || FD stùdie. || RF studie [stųdi̯e̯].

stutà: stute  /stůtë/ [s'tʉtə] spengo / spegni / spegne. || EG stute.

trasì: trase ['trɜsə] entro / entri / entra.

trattà: tratte ['trat:ə] tratto / tratti / tratta. || VMG trattä (1874).

tussì: tussisce [tu's:ɪʃ:ə] tossisco / tossisci / tossisce.

valè: vale /vålë/ ['vɜlə] valgo / vali / vale. || CS vále.

zappà: zappe ['ʦap:ə] zappo / zappi / zappa. ||  FO [zappe̥].

Indicativo Presente 1ª, 3ª sing.

accucchià: accocchie /accòcchjë/ [a'k:ɔc:ə] unisco / unisce. || EG accocchie. || AO accòcchje.

accumegghià: accummogghie [ak:u'm:ɔɟ:ə] copro /copre.  || VC accummòghie (1929).

accumenzà: accummènze /accummènżë/ [ak:u'm:ɛnʣə] comincio /comincia. || VMG accummenzä (1874).

accundandà: accundènde /accundèndë/ [ak:un'dɛndə] accontento /accontenta.

assemegghià: assemmegghie /assëmmègghjë/ [as:ə'm:ɛɟ:ə] assomiglia

addecrijà: addecreje /addëcréjë/ [ad:ə'krejə] godo / gode. || LA addecrèje.

affucà: affoche /affóchë/ [a'f:ɤkə] affogo /affoga. || FO affoghe [affo̤ghe̥].

alluggià: allogge /allòggë/ [a'l:ɔdʤə] alloggio /alloggia. || AO allògge.

allupà: allópe [a'l:ɤpə] sazio / sazia. || FO allope [allo̤pe̥].

ammasunà: ammasóne /ammasónë/ [am:a'sɤnə] stordisco / stordisce.

anghjì: enghie ['ɛŋɟə] riempio / riempie. || LR énghje

aspettà: aspette /aspèttë/ [as'pɛt:ə] aspetto /aspetta. || FO [aspette̥].

assemegghià: assemmègghie [as:ə'm:ɛɟ:ə] assomiglio /assomiglia. || AO assem-mègghje.

carecà: carecheje /carëchéjë/ [karə'kejə] carico /carica. || RF carechéje.

carrià: carreje /carréjë/ [ka'r:ejə] porto / porta. 

cercà: cèrche ['ʧɛrkə] cerco /cerca.

cunzulà: chenzóle /cënżólë/ [kən'ʣɤlə] consolo /consola.                  

curtellijà: curtellijeje /curtëllijéjë/ [kurtəl:i'jejə] accoltello /accoltella. || AO curtillejèje.

galijà: galijeje /gallijéjë/ [ɡalli'jejə] sbadiglio / sbadiglia || RF galijéje.

lamendà: lamènde /lamèndë/ [la'mɛndə] lamento / lamenta.

levà: leve /le̊vë - évë/ ['lɘvə - evə] tolgo / togli.

manijà: manijeje /manijéjë/ [mani'jejə] palpo / palpa.

mette: mette /mèttë/ ['mɛt:ə] metto / mette. || DLC métte. || ML mette.

mbonne: mbonne /mbònnë/ [m'bɔn:ə] bagno / bagna. || FO [‘mbonne̥].

murì: more /mórë/ ['mɤrə] muoio / muore.

mustrà: mostre ['mɔstrə] mostro / mostra. || FO [mostre̥].

muzzecà: muzzecheje /muzzëchéjë/ [mutʦə'kejə] mordo / morde. || FO [muzze̥cheije̥].  

ngegnà: ngegne /ngègnë/ [n'ʤɛɲ:ə]  inauguro / inaugura.

ndurzà: ndorze [n'dɔrʦə] strozzo / strozza. || GF ndòrze.

pazzijà: pazzieje / pazzeje / /pazziéjë/ /pazzéjë/ [patʦi'ejə / pa'tʦejə] scherzo / scherza. || BA pazzeje.

perde: perde /pèrdë/ ['pɛrdə] perdo / perde.

pungecà: pungecheje [punʤə'kejə] pungo / punge.

rangecà : rangecheje /rangëchéjë/ [ranʤə'kejə] graffio / graffia.

rombe: rombe /ròmbë/ ['rɔmbə] rompo / rompe. || AO rombe.

scenne: scènne /scènnë/ ['ʃ:ɛn:ə] scendo / scende. || FO [scenne̥].

scumbone: scumbóne scumbónë/ [skum'bɤnə] scompongo / scompone. || LE scumbóne.

scundà: sconde /scòndë/ [s'kɔndə] sconto / sconta. || VMG scontä (1874).

scurdà: scorde /scòrdë/ [s'kɔrdə] dimentico / dimentica. || LR scorde.

secutà: secuteje /sëcutéjë/ [səku'tejə] inseguo / insegue.

sende: sènde /sèndë/ ['sɛndə] sento / sente. || FO [sènde̥].

spulpà: spolpe /spòlpë/ [s'pɔlpə] spolpo / spolpa.

stenne: stènne /stènnë/ [s'tɛn:ə] stendo / stende. || LE stenné.

tremelà: tremeleje /trëmëléjë/ [trəmə'lejə] tremo / trema. || RF tremeléje.

tretecà: tretecheje /trëtëchéjë/ [trətə'kejə] critico /critica.

truvà: trove ['trɤvə] trovo / trova. || BF tròv' (1894) || AO trove || FO trove [trove̥].

tuccà: tocche /tòcchë/ ['tɔk:ə] tocco / tocca. || RM  tòccke.

vavejà: vavejeje /vavëjéjë/ [vavə'jejə] sbavo / sbava. || AO vavijèje.

vedè: vede ['vedə] vedo / vede. || PM vède.  

veve: veve ['vɘvə -evə] bevo / beve. || FO veve [vœve̥].

vumecà: vumucheje /vumëchéjë/ [vumə'kejə] vomito /   vomita.

vuttà: votte / vòttë/ ['vɔt:ə] spingo / spinge. || AO  vòtte.

zumbà: zombe /zòmbë/ ['ʦɔmbə] salto / salta. || BF zomp' (1894). || SA zombe.

Indicativo Presente 2ª, 3ª sing.

dice: dice /dìcë/ ['dɪʧə] dici / dice. || CA¹ dįcᵉ.

Indicativo Presente 1ª pl.

abballà: abballame /abballåmë/ [ab:a'l:ɜmə] balliamo. || EG abballàme.

accurdà: accurdame /accurdåmë/ [ak:ur'dɜmə] accordiamo.|| RA accurdame.

anghjì: anghjime /anghjı̊më -ìmë/ [aŋ'ɟɨmə -ɪmə] riempiamo. || LR anghjme

appujà: appujame /appujåmë/ [a'p:ujɜmə] appoggiamo.

armà: armame /armåmë/ [ar'mɜmə] armiamo.

ascenne: ascennime /ascënnı̊më -ìmë/ [aʃ:ə'n:ɨmə -ɪmə] scendiamo

avè: amma ['am:a] dobbiamo. || GF¹ amma. || LR / SG / EG hamma.

avè: amme /àmmë/ ['am:ə] abbiamo. || SG¹ / EG hamme. || AO amme. || ML / CA¹ àmme.

avè: ime [ɪmə] abbiamo. || BF ime (1894).

avè: avime [a'vɪmə] /ame  ['amə] abbiamo || BA avime.

canosce: canuscime /canuscı̊më -ìmë/ [kanu'ʃ:ɨmə -ɪmə] conosciamo || RM canuscime.

dice: decime /dëcı̊më -ìmë/ [də'ʧɨmə -ɪmə] diciamo.

esse: sime /sı̊më -ìmë/ ['sɨmə -ɪmə] siamo. || LR sîme. || CA¹ sįm. || lat. sumus

jì: jame / jime  /jåmë/ /jìmë/ ['jɜmə / 'jɪmə] andiamo. || FB ijàme. || FC jàme. || RA jam’. || CA¹ jìme.

fà: facime /facı̊më -ìmë/ [fa'ʧɨmə -ɪmə] facciamo. || LR / EG facime. || CA¹ facįmᵉ. || lat. facimus

avezà: avezame /avëzåmë/ [avə'ʦɜmə] alziamo. || BF avzáme (1893).

magnà: magname /magnåmë/ [ma'ɲ:ɜmə] mangiamo.

mette: mettime /mëttı̊më -ìmë/ [mə't:ɨmə -ɪmə] mettiamo. || CA¹ mᵉttįmᵉ.

nzapè: nzapime /nżapı̊më -ìmë/ [nʣa'pɨmə -ɪmə] non sappiamo.

perde: perdime /perdı̊më -ìmë/ [pər'dɨmə  -ɪmə] perdiamo. || BF perdime (1893). || lat. amittimus

putè: putime /putı̊më -ìmë/ [pu'tɨmə  -ɪmə] possiamo. || CA¹ putimᵉ. || lat. possumus

riuscì: riuscime /riuscı̊më -ìmë/ [rju'ʃ:ɨmə -ɪmə] riusciamo || CA¹ riuscįmᵉ.

sapè: sapime /sapı̊më -ìmë/ [sa'pɨmə -ɪmə] sappiamo. || lat. scimus

scenne: scennime /scënnı̊më -ìmë/ [ʃ:ə'n:ɨmə -ɪmə] scendiamo

sende: sendime /sëndı̊më -ìmë/ [sən'dɨmə -ɪmə] sentiamo. || lat. sentimus

spusà: spusame /spusåmë/ [spu'sɜmə] sposiamo.  

stenne: stennime /stënnı̊më -ìmë/ [stə'n:ɨmə -ɪmə] stendiamo.

stà:  stime /stı̊më -ìmë/ [s'tɪmə] stiamo. 

tenè: tenime /tënı̊më -ìmë/ [tə'nɨmə ɪmə] teniamo.

trasi: trasime /trası̊më -ìmë/ [tra'sɨmə -ɪmə] entriamo.

venì: venime /vënı̊më -ìmë/ [və'nɨmə -ɪmə] veniamo. || CA¹ vᵉnįmᵉ.  || lat. venimus

venne: vennime /vënnı̊më -ìmë/ [və'n:ɨmə -ɪmə] vendiamo

veve: vevime /vëvı̊më -ìmë/ [və'vɨmə -ɪmə] beviamo. || lat. bibemus

vulè: vulime /vulı̊më -ìmë/ [vu'lɨmə  -ɪmə] vogliamo. || GG volimo. || VC vulìme (1929). || CA¹ vulįmᵉ. || lat. volumus

Indicativo Presente 2ª pl.

avè: avite /avìtë/ [a'vɪtə] avete. || BF avit' (1893).

jì: játe /jåtë/ ['jɜtə] andate. || GG jate.

putè: putite /putìtë/ [pu'tɪtə] potete.   

stà:  stite [s'tɪtə] state.

trasì: trasite [tra'sɪtə] entrate.entrate.

venì: venite /vënìtë/ [və'nɪtə] venite.

vulè: vulite /vulìtë/ [vu'lɪtə] volete.

Indicativo Presente 3ª pl.

acalà: acalene [a'kalənə] abbassano, scendono. || SA acàlene.

accide: accidene [a'tʧɪdənə] uccidono. || SG accidene.

ajutà: ajutene /ajùtënë/ [a'jʊtənə] aiutano. || CA¹ aiu̧tᵉnᵉ.

anghjì: enghiene ['ɛŋɟənə] riempiono. || FO [enghije̥ne̥].

arruvà: arrivene [a'r:ɪvənə] arrivano. || LR arrìvene.

ascì: escene /èscënë/ ['ɛʃ:ənə] escono.escono. || FO [esce̥ne̥].

avè: hanne ['an:ə] hanno. || VMG ànnö (1874). || BA / LR /AO hanne. || CA¹ hannᵉ / hànne.

brucià: brucene ['brʊʧənə] bruciano. || LR brùcene.

ciacerijà: ciacerijejene [ʧaʧəri'jɛjənə] parlano sottovoce.

cumbenà: cumbinene /cumbìnënë/ [kum'bɪnənə] combinano.

esse: so' [sɔ] sono. || GG sonte.  BF so' (1893) || MG¹ sonde. || LR so. || RL / TF /AO / RM so'

fà: fanne ['fan:ə] fanno. || RA fannó. || VMG fannö (1874). || CA² fannë. || FO [fanne̥].

frije: frijene ['frɪjənə] friggono.

fuje: fujene /fújënë/ ['fujənə] scappano.

hanna: avè [a'vɛ] devono || LR/RM/AO hanna.

jettà: jettene /jèttënë/ ['jɛt:ənə] gettano. || GG jetteno.

jì: vanne ['van:ə] vanno, devono essere.

magnà: magnene ['maɲ:ənə] mangiano. || FO [magne̥ne̥].

mangà: manghene ['maŋɡənə] mancano. || FO manghene [manghe̥ne̥].

mette: mettene /mèttënë/ ['mɛt:ənə] mettono. || BF mettn' (1893).

palijà: palijejene [pali'jɛjənə] picchiano. || RM palijèjane.

pigghià: pigghiene /pìgghjënë/ ['pɪɟ:ənə] prendono.  

nzaccà: nzacchene [n'ʣak:ənə] insaccano.

parlà: parlene ['parlənə] parlano. || PR pàrlene. || CV parln.

purtà: portene /pòrtënë/ ['pɔrtənə] portano. || BF portn' (1893).

rire: rirene ['rɪrənə] ridono. || LE rirene.

ruciulà: ruciulejene /ruciulèjënë/ [ruʧu'lɛjənə] rotolano.

scuffulà: scuffulejene /scuffulèjënë/ [skuffu'lɛjənə] crollano.

stà:  stanne  [s'tan:ə] stanno. || GF stanne.

succede: succedene [su'tʧɛdənə] succedono. || SG¹ succédene.

tenè: tenenene ['tɛnənə] tengono / hanno.

terà: tirene ['tɪrəne] tirano.

trasì: trasene ['trasəne] entrano. || ML trasene. || LR tràsene.

tretecà: tretechijejene [trətəki'jɛjənə] criticano. || LR tretechèjene.

truvà: trovene ['trɔvene] || CA tròvene.

suppundà: seppondene /sëppòndënë/ [sə'p:ɔndənə] sostengono. 

venì: venene ['vɛnənə] vengono. || LR vénene.

vulè: vonne /vònnë/ ['vɔn:ə] vogliono.

vutà: votene /vòtënë/ ['vɔtənə] votano

Indicativo Imperfetto 1ª, 2ª, 3ª sing.

appeccià: appicce /appìccë/ [a'p:ɪtʧə] accendo /accendi /accende

aspettà: aspettave /aspëttåvë/ [aspə't:ɜvə] aspettavo /aspettavi /aspettava.

arragghià: arragghiave [ar:a'ɟ:ɜvə] ragliavo / ragliavi / ragliava. || EG arragghiave.

cambà: cambave [kam'bɜvə] campavo /campavi /campava. || GF¹ cambàve.

candà: candave [kan'dɜvə] cantavo /cantavi /cantava. || GF¹ candàve.

fategà / fadegà: fategave / fadegave [fatə'ɡɜvə / fadə'ɡɜvə]  lavoravo / lavoravi / lavorava. || LC fategáve.

gemendà: gemendave [dʤəmən'dɜvə] canzonavo /canzonavi /canzonava. || MG gementave.

gerà: gerave [dʤə'rɜvə] giravo / giravi / girava. || LR geràve.

guardà: guardave [ɡwar'dɜvə]guardavo / guardavi / guardava.

lucculà: lucculave [luk:u'lɜvə] gridavo / gridavi / gridava. || LR lucculave.

nghianà: nghianave [ŋɟa'nɜvə] salivo / salivi / saliva.

parì: paréve [pa'rɘvə -evə] sembravo / sembravi / sembrava. || MG pareve.

pegghià: pegghiave /pëgghjåvë/ [pə'ɟ:ɜvə] prendevo / prendevi / prendeva. || LR pegghjàve. || RA pigghiave’. || CA¹ pigghjⱥvᵉ.

penzà: penzave [pən'ʣɜvə] pensavo / pensavi / pensava.

sckattijà: sckattijave [ʃkat:i'jɜvə] scoppiettavo / scoppiettavi / scoppiettava.

smercià: smerciave [zmər'ʧavə] sbirciavo / sbirciavi / sbirciava. ||  EG smerciave.

tetijà: tetijave [tətijɜvə] infastidivo / infastidivi / infastidiva.

tuzzulà: tuzzulave [tutʦu'lɜvə] bussavo / bussavi / bussava.

vergugnà: vergugnave [vərɡu'ɲ:ɜvə] vergognavo / vergognavi / vergognava.

zumbà: zumbave [ʦum'bɜvə] saltavo / saltavi / saltava. || MG zumpave.

Indicativo Imperfetto 2ª sing.

accide: accedive /accëdívë/ [atʧə'divə] uccidevi. || LR accedîve.

ascì: ascive [a'ʃ:ɪvə] uscivi.

avè: avive /avívë/ [a'vivə] avevi, dovevi. || MG aviva. || EG avîva.

capì: capive /capívë/ [ka'pivə] capivi. || LR capîve.

crede: credive [krə'divə] credevi. || EG credïve.

dà: dive ['divə] davi. || LR dîve. || CA¹ divᵉ.

dice: decive [də'ʧivə] dicevi. || EG decïve.

esse: ire /írë/ ['irə] eri. || LR îre.

fà: facive /facívë/ [fa'ʧivə] facevi. || LR facîve. || CA¹ facivᵉ. || nap. facive.

fuje: fujive /fujívë/ [fu'jivə] scappavi, fuggivi || EG fuïve.

jì: jive ['jɪvə] andavi.

mette: mettive / mëttívë/ [mə't:ivə] mettevi.

nzapè: nzapive /nzapívë/ [nʣa'pivə] non sapevi. || LR 'nzapîve.

putè: putive [pu'tivə] potevi. || LR putîve.

repete: repetive /repetíve/ [rəpə'tivə] || LR repetîve.

sapè: sapive /sapívë/ [sa'pivə] sapevi. || LA sapîve. || EG sapïve.

sende; sendive /sëndívë/ [sən'divə] sentivi. || LA sentîve.

stà:  stive /stívë/ [s'tivə] stavi. || LR stîve.

tenè: tenive /tënívë/ [tə'nivə] avevi. || LR tenîve.

vedè: vedive /vëdívë/ [və'divə] vedevi. || LR vedîve. || CA¹ vidivᵉ.

venne: vennive /vënnívë/ [və'n:ivə] vendevi. || LR vennîve.

vulè: vulive /vulívë/ [vu'livə] volevi. || EG vulïve.

Indicativo Imperfetto 1ª,  3ª sing.

anghjì: anghieve [aŋ'ɟɘvə -evə] riempivo / riempiva. || LR anghjève.

ascì: asceve [a'ʃ:ɘvə -evə] uscivo / usciva. || LR ascève.

avè: aveve [a'vɘvə -evə] avevo /aveva. || TF avève.

capì: capeve [ka'pɘvə -evə] capivo /capiva. || MG capeve.

chiagne: chiagneve [ca'ɲ:ɘvə -evə] piangevo / piangeva.

dice: deceve /dëce̊vë -évë/ [də'ʧɘvə -evə] dicevo / diceva. || TF decève. || MG deceve. || MA d’ceva.

esse: ére /e̊rë -érë/ ['ɘrə -erə] ero / era. || LR ére. ||  MM  [ę́re̯].

fa: faceve [fa'ʧɘvə - evə] facevo / faceva. || CA faceve / faceva. ||  LR /AO facève.

jì: jeve ['jɘvə -evə] andavo /andava. || BF jêv'  (1894) || LE ijeve. || LA jève.

mette: metteve [mə't:ɘvə -evə] mettevo / metteva.

nzapè: nzapeve [nʣa'pɘvə -evə] non sopevo / non sapeva. || GG nò  sapeva.

putè: puteve [pu'tɘvə -evə] potevo / poteva. || VMG potëvä (1874). || MG puteve.

sapè: sapeve [sa'pɘvə -evə] sopevo / sapeva.

sende: sendeve [sən'dɘvə -evə] sentivo / sentiva. || VMG sentevä (1874).

stà:  steve  /ste̊vë -évë/ [s'tɘvə -evə] stavo / stava. c'ero /c'era. || GG steva. || MG steve. || LR stève. || CA² stevë. || MM stẹ́/ve̥.  

suffrì: suffreve [su'f:rɘvə -evə] soffrivo / soffriva. || LR suffrève.

tenè: teneve [tə'nɘvə -evə] avevo /aveva. || GG teneva.

venne: venneve [və'n:ɘvə -evə] vendevo / vendeva. || LR vennève.

vulè: vuleve /vule̊vë -évë/ [vu'lɘvə -evə]  volevo  /  voleva. || GG voleva.

 

Indicativo Imperfetto 1ª pl.

avè: avemma [a'vɛm:a] dovevamo.

esse: emme, ereme ['ɛm:ə / ' ɛrəmə] eravamo. || MG ereme. || MG éreme.

fà: facemme [fa'ʧɛm:ə] facevamo || LR facèmme.

jì: jemme ['jɛm:ə] andavamo.

stà:  stemme  [s'tɛm:ə] stavamo. || MG stemm.

tenè: tenemme  [tə'nɛm:ə] avevamo. || LR tenèmme.

vulè: vulemme [vu'lɛm:ə] volevamo. || LR vulèmme.

Indicativo Imperfetto 2ª pl.

esse: ireve, irve /írëvë/ írvë/ ['irəvə  / 'irvə] eravate.

Indicativo Imperfetto 3ª pl.

accundà: accundavene [ak:un'davənə] raccontavano. || CA accundàvene.

fategà: fategavene [fatə'ɡavənə] lavoravano. || FO [fat’gave̥ne̥].

gerà: geravene [dʤə'ravənə] giravano. || LR geràvene.

jì: jevene ['jɛvənə] andavano. || LR jèvene.  

lucculà: lucculavene [luk:u'lavənə] urlavano. || MG lucclavene.

magnà: magnavene [ma'ɲ:avənə] mangiavano. || GG mangiavano. ||CA¹ magnàvene.

pusà: pusavene /pusàvënë/ [pu'savənə] posavano. || CA pusâvene.

sparà: sparavene [spa'ravənə] sparavano.

spurtusà: spurtesavene [spurtə'savənə] bucherellavano.

stà:  stevene [s'tɛvənə] stravano. || CA¹ stèvene.

truvà: truvavene [tru'wavənə] trovavano || BF truvavne (1893)

vulè: vulevene [vu'lɛvənə] volevano.

Indicativo Passato Remoto  1ª, 3ª sing

accide: accedije /accëdìjë/ [atʧə'dɪjə] uccisi / uccise. || GG accedije.

accumenzà: accumenzaje /accumënżåjë/ [ak:umən'ʣɜjə] cominciai /cominciò. || VC accumenzàie (1929) || GG accommenzaje.

addecrijà: addecrijaje [ad:əkri'jɜjə] godetti / godè.

alluscià: allusciaje [al:u'ʃ:ɜjə] vidi / vide. || GG allusciaje.

appenne: appennije [ap:ə'n:ɪjə] appese. || LR appennìje.

appresendà: appresendaje /apprësëndåjë/ [ap:rəsən'dɜjə] presentai, presentò. || MG appresentaje.

aprì: aprije /aprìjë/ [a'prɪjə] aprii /aprì.

arruvà: arruvaje /arruvåjë/ [ar:u'wɜjə] arrivai /arrivò. || VMG arrëvajë (1874). || MG arruvaije.

ascì: ascije /ascìjë/ [a'ʃ:ɪjə] uscii / uscì. || LR ascìje.

attaccà: attaccaje /attaccåjë/ [at:a'k:ɜjə] attaccai /attaccò.

avè: avije /avìjë/ [a'vɪjə] ebbi  / ebbe. || BA avije. || GG avie.

avezà: avezaje [avə'ʦɜjə] alzai /alzò. || LE avézaijé.

cadè: cadije /cadìjë/ [ka'dɪjə] caddi, cadde. || CA¹ kadįjᵉ.

cambà: cambaje /cambåjë/ [kam'bɜjə] vissi  / visse. || BA campaje.

capì: capije /capìjë/ [ka'pɪjə] capii /capì. || MG capije.

chiamà: chiamaje /chjamåjë/ [ca'mɜjə] chiamai /chiamò. || GG chiamaje.

dà: dije ['dijə] diedi / diede

decide: decedije /dëcëdìjë/ [dəʧə'dɪjə] decisi / decise. || LR decedìje.

dice: decije / dicije /decı̊jë -ìjë/ [də'ʧɨjə / di'ʧɪjə] dissi / disse. || GG dicije / GG dicij..e (1834). || VMG dicijë (1874). || CA¹ dicįjᵉ. || MG decije. || MM [de̥číi̯].

esse: fuje ['fujə] fui / fu. || MG   fujie.

fà: facije /facìjë/ [fa'ʧɪjə] feci / fece. || LR facìje. || GG facie (1834). || MG / LR facije.

fenesce: fenije /fënìjë/ [fə'nɪjə] finii, finì.

garde: gardije [ɡar'dɪjə] arse. || LR gardìje.

giurà: giuraje /giuråjë/ [dʤu'rɜjə] giurai, giurò

jettà: jettaje /jëttåjë/ [jə't:ɜjə] gettai / gettò. || GG  jettaje (1834).

jì: jije /jìjë/ ['jɪjə] andai /andò. || LR jìje. || GG jije (1834). || VMG ijë (1874).  

luvà: luvaje /luvåjë/ [lu'wɜjə] tolsi / tolse.

mannà: mannaje /mannåjë/ [ma'n:ɜjə] mandai / mandò. || GG mannaje (1834).

mette: mettije /mëttìjë/ [mə't:ɪjə] misi  / mise. || MG mettije. ||  GG mettie (1834).

move: muvije /muvìjë/ [mu'vɪjə] mossi / mosse. || LE muvije.

murì: murije /murìjë/ [mu'rɪjə] morii / morì. || BA murije.

pigghià: pigghiaje / pegghiaje /pigghjåjë/ /pëgghjåjë/ [pi'ɟ:ɜjə / pə'ɟ:ɜjə] presi / prese. || VMG pigghiajë (1874).

penzà: penzaje /pënżåjë/ [pən'ʣɜjə] pensai / pensò. || VMG penzajë (1874). || ME penzaje.

perde: perdije /përdìjë/ [pər'dɪjə] persi / perse. || VMG perdijë (1874).

sbatte: sbattije /ṡbattìjë/ [zba't:ɪjə] caddi  /cadde pesantemente. || LR  sbattìje.

sende: sendije /sëndìjë/ [sən'dɪjə] sentii / sentì || GG sentije (1834). 

sparte: spartije /spartìjë/ [spar'tɪjə] divisi / divise. || GG spartije (1834).

sprecà: sprecaje /sprëcåjë/ [sprə'kɜjə] sprecai / sprecò. || GG sprecaie (1834).

stà:  stije /stìjë/ [s'tɪjə] stetti / stette. || GG stije (1834).

succede: succedije [sutʧə'dɪjə] successi / successe || VMG succidijë (1874).

truvà: truvaje /truwåjë/ [tru'wɜjə] trovai / trovò. || BF truváje (1894) || LE truvàije.

turnà: turnaje /turnåjë/ [tur'nɜjə] tornai / tornò. || GG turnaje (1834). || VMG turnajë (1874).

vedè: vedije /vëdìjë/ [və'dɪjə] vidi / vide. || LE védije. || RA vidye.

venge: vengije [vən'ʤɪjə] vinsi / vinse. || VMG vincijë (1874).

venì: venije [və'nɪjə] venni / venne. || LR venìje. || GG venia (1834).

zumbà: zumbaje /zumbåjë/ [ʦum'bɜjə] saltai / saltò.

Indicativo Passato Remoto  2ª sing.

dà: disse /dìssë/ ['dɪs:ə] desti. || LR disse.

mette: mettiste /mëttìstë/ [mə't:ɪstə] mettesti.

venge: vengiste /vëngìstë/ [vən'ʤɪstə] vincesti.

venì: venisse [və'nɪs:ə] venisti. || CA¹ vᵉnįssᵉ

venì: veniste /vënìstë/ [və'nɪstə] venisti. || CA¹ vᵉnįstᵉ

zumbà: zumbaste [ʦum'bastə] saltasti.

Indicativo Passato Remoto  1ª pl.

abbijà: abbijamme [ab:i'jam:ə] avviammo. || MG abbiamm.

allundanà: allundanamme [al:unda'nam:ə] allontanammo. || MG alluntanamm.

appresendà: appresendamme [ap:rəsən'dam:ə] presentammo. || MG appresentamm.

arruvà: arruvamme [ar:u'wam:ə] arrivammo. || MG arruvamm.

ascì: ascemme [a'ʃ:ɛm:ə] uscimmo. || MG ascemm.

fà: facemme [fa'ʧɛm:ə] facemmo. || MG facemme. || LR facèmme.

passà: passamme [pa's:am:ə] passammo. || MG passamm.

sende: sendemme [sən'dɛm:ə] sentimmo. || LR sendèmme. || MG sentemm.

truvà: truvamme [tru'wam:ə] trovammo.

Indicativo Passato Remoto  3ª pl

appeccià: appecciarene [ap:ə'tʧarənə] || MM [appe̥ččáre̥]

aprì: aprirene [a'prɪrənə] aprirono.

armà: armarene [ar'marənə] armarono. || MG armarene.

arrunzà: arrunzarene [ar:un'ʣarənə] abusarono. || VMG arrunzarënö (1874).

dà: direne ['dɪrənə] dettero. || RA diréné. || LR dìrene.

dice: dicirene [di'ʧɪrənə] dissero. || MG decirene.

fà: facirene [fa'ʧɪrənə] fecero. || BF  facirn' (1893). || MG facirene. || MM [fačíre̥ne̥] / [ffačíre̥ne̥]. || CA¹ facìrene.

jì: jirene ['jɪrənə] andarono. || GG ghjireno. || CA¹ jįrᵉnᵉ.

mannà: mannarene [ma'n:arənə] mandarono. || MG mannarene.

mette: mettirene /mttìrënë/ [mə't:ɪrənə] misero.

murì: murirene [mu'rɪrənə] morirono.

purtà: purtarene [pur'tarənə] portarono.

putè: putirene [pu'tɪrənə]  poterono.

turnà: turnarene [tur'narənə] tornarono.

venì: venirene /vënìrënë/ [və'nɪrənə] vennero. || BF venirn' (1893).

veste: vestirene [vəs'tɪrənə] vestirono.

zumbà: zumbarene [ʦum'barənə] saltarono.

Indicativo Trapassato Remoto  1ª  pl.

avè: avemma [a'vɛm:a] avremmo dovuto. || MG avemma.

Indicativo Futuro Semplice 1ª sing.

fa: àgghia fa ['aɟ:a fa] farò. || ZO faracchio (1864).

mette: agghia mette /àgghja mèttë/ ['aɟ:a 'mɛt:ə] metterò.

venì: agghia venì ['aɟ:a və'nɪ] verrò.

Condizionale Presente 1ª, 3ª sing.

ambrestà: ambrestarrije /ambrëstarrìjë/ [ambrəsta'r:ɪjə] presterei / presterebbe.

avè: avrije /avrìjë/  [a'vrɪjə] avrei /avrebbe

dice: deciarrije /dëciarrìjë/ [dəʧa'r:ɪjə] direi / direbbe.

fà: faciarrije /faciarrìjë/ [faʧa'r:ɪjə] farei / farebbe.

frecà: frecarrije [frəka'r:ɪjə] fregherei / fregherebbe. || FO [fre̥garrije̥].

esse: sarrije /sarrìjë/ [sa'r:ɪjə] sarei / sarebbe.

meretà: meretarrije /mërëtarrìjë/ [mərəta'r:ɪjə] meriterei / meriterebbe.

mette: mettarrije /mëttarrìjë/ [mət:a'r:ɪjə] metterei / metterebbe.

nzaccà: nzaccarrije /nzaccarrìjë/ [nʣak:a'r:ɪjə] insaccherei / insaccherebbe.

parlà: parlarrije [parla'r:ɪjə] parlerei / parlerebbe.

putè: putarrije [puta'r:ɪjə] potrei / potrebbe.

sende / sendì: sendarrije [sənda'r:ɪjə] sentirei / sentirebbe

vulè: vularrije [vula'r:ɪjə] vorrei / vorrebbe.

vulè: vurije / vurrı̊jë  -ìjë/ [vu'r:ɨjə -ɪjə] vorrei / vorrebbe.

vulè: vulesse /vulèssë/ [vu'lɛs:ə] vorrei / vorrebbe.

Condizionale Presente 2ª sing.

avè: avissa [a'vɪs:a] dovresti. || CA¹ avįssa.

esse: sarrisse / sarrìssë/ [sa'r:ɪs:ə] saresti.

jì: jarrisse / jarrìssë/ [ja'r:ɪs:ə] andresti. || LR jarrìsse.

parlà: parlarrisse / parlarrìssë/ [parla'r:ɪs:ə] parleresti.

putè: putarrisse / putarrìssë/ [puta'r:ɪs:ə] potresti. || LR putarrisse.

vulè: vularrisse / vularrìssë/ [vula'r:ɪs:ə] vorresti. || LR vularrisse  / vularrìsse.

Condizionale Presente 1ª pl.

esse: sarrimme [sa'r:ɪm:ə] saremmo.  

parlà: parlarrimme [parla'r:ɪm:ə] parleremmo.

vulè: vularrimme [vula'r:ɪm:ə] vorremmo.

Condizionale Presente 3ª pl.

ambrestà: ambrestarrinne /ambrëstarrìnnë/ [ambrəsta'r:ɪn:ə] presterebbero.

avè: avrinne [a'vrɪn:ə] avrebbero. || LR avrinne.

mbrestà: mbrestarrinne /mbrëstarrìnnë/ [mbrəsta'r:ɪn:ə] presterebbero.

parlà: parlarrinne [parla'r:ɪn:ə] parlerebbero.

esse: sarrinne [sa'r:ɪn:ə] sarebbero.

Condizionale Passato 3ª sing.

avè: aveva [a'veva] avrebbe dovuto.

Congiuntivo Presente 2ª sing.

esse: fusse /fússë/ ['fus:ə] fossi || LR fusse.

putè: puzza /púzza/ ['putʦa] (che tu) possa. || PR puzz'. || BA / CA¹ puzza. || nap. puozze.

vulè: vola vóla ['vɤla] voglia || BF vola (1893).

Congiuntivo Presente 1ª pl.

esse: fusseme /fússëmë/ ['fus:əmə] fossimo

Congiuntivo Presente 2ª pl.

ajutà: v’ajute /v'ajůtë/ [v-a'jʉtə] vi aiuti. || LR v’ajùte.

esse: fusseve /fùssëvë/ ['fʊs:əvə] foste

Congiuntivo Presente 3ª pl.

vulè: vonna ['vɔnna] vogliano.

Congiuntivo Imperfetto

avè: avesse [a'vɛs:ə] avesse. || LR avèsse.

fà: facesse [fa'ʧɛs:ə] facesse. || LR facèsse. 

perde: perdesse [pər'dɛs:ə] perdesse. || LR perdèsse.

vulè: vulesse [vu'lɛs:ə] volesse. LR vulèsse.

Imperativo Presente 2ª sing.

accattà: accattatille [ak:at:a'tɪl:ə]  compralo.

accide: accideme [a'tʧɪdəmə] uccidimi. || CA¹ accįdᵉmᵉ.

accundà: accunde /accúndë/ [a'k:undə] racconta. || LR accûnde.

accundà: accundele /accúndëlë/ [a'k:undələ] raccontalo.

addumannà: addumànne [ad:u'man:ə] domanda. || FO [addumanne̥].

allungà: allunghe /allúnghë/ [a'l:uŋɡə] allunga. || LR allûnghe.

ajutà: ajuteme /ajùtëmë/ [a'jʊtəmə] aiutami.

appenne: appinnele [a'p:ɪn:ələ] appendilo.

arravugghià: arravugghiele /arravúgghjëlë/ [ar:a'vuɟ:ələ] avvolgilo. || nap. arravuóglio.

arredurdarse: arrecurdete /arrëcúrdëtë/ [ar:ə'kurdətə] || CA¹ arrᵉkurdᵉtᵉ.  

aspettà: aspitte /aspíttë/ [as'pit:ə]  aspetta. || LR aspì. || FO [spitte̥].

assettà: assittete [a's:it:ətə] siediti. nap. assiéttete.

avandà: avandete [a'vandətə] vantati. || GF avàndete.

avetijà: avetijete [avə'tijətə] guardati. || AO avetìjete.

chiamà: chiamele ['camələ] chiamalo. || AO chjàmele.

chiamà: chiamatille /chjamatìllë/ [cama'tɪl:ə] chiamatelo.

cumugghià: cummugghiele /cummùgghjëlë/ [ku'm:ʊɟ:ələ] coprilo. || ZO cummuglieleu (1864).

dà: daccille [da'tʧɪl:ə] daglielo.

dà: damme ['dam:ə] dammi. || GG damma.

dà: dammille [da'm:ɪl:ə] dammelo || LR demmìlle.

fà: famme ['fam:ə] fammi. || FO [famme̥]. 

jì: va [va] vai. || AO va'.

lassà: lassele ['las:ələ ] lascialo. || GE ass’lu.

leccà: licche /lícchë/ ['lik:ə] lecca. 

luvà: luvamille /luwamìllë/ [luwa'mɪl:ə] toglimelo.

menà: minele /mínëlë/ ['minələ] gettalo.  

menà: minete /mínëtë/ ['minətə] menati, vieni. || LR mînete.

mette: mitte  /míttë/ ['mittë] metti.

move: muvete /múvëtë/ ['muvətə] muoviti, sbrigati.

ngandà: ngandacille [ŋɡanda' ʧɪl:ə] incantaglielo. || CA¹ ngandacįllᵉ.

perdunà: perdonece /përdònëcë/ [pər'dɔnəʧə] perdonaci.

perdunà: perduneme /përdúnëmë/ [pər'dunəmə] || RF perduneme.

pigghià: pigghieme /pìgghjëmë/ ['pɪɟ:əmə] prendimi. || GG pigghjemo.

pruvà: pruvele /prúvëlë/ ['pruwələ] provalo. || CA¹ pruvᵉlᵉ.

əscurdà: scurde /scúrdë/ [s'kurdə] dimentica. scorda || BA scuorde. || CA scûrde.

serve: sirvete /sírvëtë/ ['sirvətə] serviti. || CA sîrvete.

sende: sindeme /síndëmë/ ['sindəmə] sentimi, ascoltami. || CA¹ sindᵉmᵉ.

spusà: spusatille [spusa'tɪl:ə] sposatelo || LA spusatille

sunà: sune /súnë/ ['sunə] suona. || BA suone.

tenè: tinele /tínëlë/ ['tinələ] tienilo. || LA tînele.

tenemendà: tenemènde /tënëmèndë/ [tənə'mɛndə] Guarda! || SG tineme’.

truvà: truveme / truvele ['truwəmə / 'truwələ] trovami /trovalo.

venì: vine /vínë/ ['vinə] vieni. || CA vîne

vutà: vutete ['vutətə] voltati. || CA¹ vútətə.

Imperativo Presente 1ª pl.

armà: armamece [ar'maməʧə] armiamoci. ||  AO armàmece.

jì: jamecinne /jåmëcìnnë/ [jɜmə'ʧɪn:ə] andiamocene. || LR jamecìnne

Imperativo Presente 2ª pl.

accattà: accattataville [ak:at:ata'vɪl:ə]  compratevelo.

accide: acciditele /accëdìtëlë/ [atʧə'dɪtələ] uccidetelo. || GG acceditelo.

cavezà: cavezatele [kavə'ʦatələ] calzatelo. || GG cauzatelo.

corre: currite /currìtë/ [ku'r:ɪtə] correte. || GG currite.

jì: jatece ['jatəʧə] andateci. || AO jàtece.

fà: facite /facìtë/ [fa'ʧɪtə] fate.

turnà: turnatele [tur'natələ] tornategli. || GG turnatela.

veste: vestitele /vëstìtëlë/ [vəs'tɪtələ] vestitelo.

Gerundio Presente

abbusckà: abbusckanne [ab:uʃ'kan:ə] buscando. || MA abbushkanne.

abbuttà: abbuttanne [ab:u't:an:ə] gonfiando. || CA¹ abbuttan:ə.

acchiappà: acchiappanne [ac:a'p:an:ə] acchiappando. || AO acchiappànne.

accundà: accundanne [ak:un'dan:ə] raccontando.

ammaccà: ammaccanne [am:a'k:an:ə] inventando. || AO ammaccànne.

aspettà: aspettanne [aspə't:an:ə] aspettando. || TF aspettànne.

avè: avenne /avènnë/ [a'vɛn:ə] avendo.

cambà: cambanne [kam'ban:ə] campando. || GG campanno.

chiagne: chiagnenne /chjagnènnë/ [ca'ɲ:ɛn:ə] piangendo. || VMG chiagnennö (1874).

da' : denne /dènnë/ ['dɛn:ə] dando.

dice: dicenne /dicènnë/ [di'ʧɛn:ə] dicendo.

dorme: durmenne /durmènnë/ [dur'mɛn:ə] dormendo.

fà: facenne /facènnë/ [fa'ʧɛn:ə] facendo. || VMG  facenö (1874). || LR facènne.

favecijà: favecijanne [favəʧi'jan:ə] falciando.

jì: jenne /jènnë/ ['jɛn:ə] andando. || FO jenne [jenne̥].

mbarà: mbaranne [mba'ran:ə]  imparando. || TF ‘mbarànne.

pigghià: pigghianne /pigghjànnë/ [pi'ɟ:an:ə]  prendendo. || BF pigghianne (1893).

rire: rerenne /rërènnë/ [rə'rɛn:ə] ridendo

ruciulà: ruciulanne [ruʧu'lan:ə] ruzzolando. || LA rucelanne.

sende: sendenne /sëndènnë/ [sən'dɛn:ə] sentendo. || MG sentenne.

spenne: spennenne /spënnènnë/ [spə'n:ɛn:ə] spendendo.

sunà: sunanne /sunànnë/ [su'nan:ə] suonando. || BF sunanne (1893).

tagghià: tagghianne [ta'ɟ:an:ə] tagliando.

tenè: tenenne [tə'nɛn:ə] tenendo || LR tenènne.

tremelà: tremelanne [trəmə'lan:ə] tremando.

truvà: truvanne [tru'wan:ə] trovando. || VMG truvannësë (1874).

venì: venenne /vënènnë/ [və'nɛn:ə] venendo.

Participio Passato

abbrazzà: abbrazzate /abbrazzåtë/ [ab:ra'tʦɜtə] abbracciato. || LA abbrazzate.

accattà: accattate /accattåtë/ [ak:a't:ɜtə]  comprato. ||  MM¹ ‘accattatë.

acchià: acchiate /acchjåtë/ [a'c:ɜtə]  visto. || CS acchijáte.

acciavattà: acciavattate /acciavattåtë/ [atʧava't:ɜtə] eseguito male. || AO acciavattàte.

acciuccate: acciuccate /acciuccåtë/ [atʧu'k:ɜtə] ubriacato. || RF acciuccàte.

accrecchenì:  accrecchenute  /accrëcchënůtë/ [ak:rək:ə'nʉtə] curvato. 

accumenzà: accumenzate /accumënżåtë/ [ak:umən'ʣɜtə]  cominciato. || TF accumenzàte.

accungià: accungiate /accungiåtë/ [ak:un'ʤɜtə] acconciato. || AO accungiàte. || BA accunciate.

addecrijà: addecrijate /addëcrijåtë/ [ad:əkri'jɜtə] goduto. || AO addecrijàte. || ML addecrijate. || SA addecrijäte.

addeggerì: addeggerute  /addëggërůtë/ [ad:ədʤərʉtə]  digerito.

addevendà: addevendate /addëvëndåtë/ [ad:əvən'dɜtə] diventato. || EG 'd:evendàte.

addumannà: addumannate /addumannåtë/ [ad:uma'n:ɜtə] domandato, chiesto. || CA addumannâte.

addunà: addunate /addunåtë/ [ad:u'nɜtə] accorto.

affebbjà: affebbiate /affëbbiåtë/ [af:ə'b:jɜtə] affibbiato. || CS affebbijáte.

aggangà: aggangate /aggangåtë/ [aɡ:aŋ'ɡɜtə] masticato. || CS aggangáte.

agghiazzà: agghiazzate /agghjazzåtë/ [aɟ:a'tʦɜtə] sistemato le bestie. || AO agghjazzàte.

ajutà: ajutate /ajutåtë/ [aju'tɜtə] aiutato. || CA¹ aiutⱥtᵉ.

alleppà: alleppate /allëppåtë/ [al:ə'p:ɜtə] allontanato frettolosamente. || VC allippàte (1929).

ambarà: ambarate /ambaråtë/ [amba'rɜtə]  imparato. || AO ambaràte.

ammandà: ammandate [am:an'dɜtə]  ammantato. || BF ammantáte.

ammezzijà: ammezzijate /ammëżżijåtë/ [am:ədʣi'jɜtə] Insegnato, suggerito. || AO ammezzijàte.

angappà: angappate /angappåtë/ [aŋɡa'p:ɜtə]  acciuffato, acchiappato. || CV angappöt.

anghjì: anghiute /anghjůtë/ [aŋ'ɟʉtə]   riempito. || BA anghiute.

apparà: apparate /apparåtë/[ap:a'rɜtə] preparato la trappola. || EG apparàte.

apprettà: apprettate /apprëttåtë/ [ap:rə't:ɜtə] apprettato. || BA apprettate.

appuzzunì: appuzzunite /appuzzunìtë/[ap:utʦu'nɪtə]  impuzzito.

arregnunate /arrëgnunåtë/ [ar:əɲ:u'nɜtə]  rimpinzato. || BA arregnunate.

arrenne: arrennute /arrënnůtë/ [ar:ən:ʉtə] arreso. || BA arrennute.

arrunzà: arrunzate /arrunżåtë/ [ar:un'ʣɜtə] arrangiato. || AO arrunzàte. || VC arrunzata (1929).

assaprà: assaprate /assapråtë/ [as:a'prɜtə]  assaggiato, gustato. || AO assapràte.

attandà: attandate /attandåtë/ [at:an'dɜtə] toccato. || AO attandàte.

attarallà: attarallate /attarallåtë/ [at:ara'l:ɜtə] circondato. || LA attarallàte.

avè: avute /avůtë/ [a'vʉtə] avuto. || LA è vûte. || LR ha 'vute.

avverte: avvertute /avvërtůtë/ [av:ərtʉtə] avvertito.

cacà: cacate /cacåtë/ [ka'kɜtə] cacato. || AO cacàte.

caccià: cacciate /cacciåtë/ [ka'tʧɜtə]  scacciato, tirato fuori. || LR cacciàte.  

canosce: canusciute [kanuʃ:ʉtə] conosciuto. || TF canesciùte. || CA canusciûte. || LR canesciûte.

capetà: capetate /capëtåtë/ [kapə'tɜtə] capitato. || TF capetàte.

capì: capite /capìtë/ [ka'pɪtə] capito.

cercà: cercate /cërcåtë/ [ʧər'kɜtə]  cercato. || ME cercate.

chiamà: chiamate /chjamåtë/ [ca'mɜtə] chiamato. || MG¹ chiamate. || MG chiamat’.

chiove: chiuppete ['cup:ətə] piovuto. || AO chjùppete. || CA kiûppete. || FO [chiùppete̥].

cose: chesute /cësůtë/ [kəsʉtə]. || LA chesùte. || BA chesute.

cose: cusute /cusůtë/ [kusʉtə]  cucito.

crede : credute /crëdůtë/ [krə'dʉtə] creduto.

cugghiunijà: cugghiunijate /cuggiunijåtë/ [kuɟ:uni'jɜtə] coglionato, burlato, insultato. || AO cugghjenijàte.

cumbenà:  cumbenate [kumbə'nɜtə] combinato.

cumburtà: cumburtate [kumbur'tɜtə] comportato.

cumenzà: cumenzate /cumënzåtë/ [kumən'ʣɜtə] cominciato.

curregge: curreggiute /currëggiůtë/ [kur:ədʤʉtə] corretto.

devendà: devendate /dëvëndåtë/ [dəvən'dɜtə] diventato. || EG 'd:evendàte.

dice: ditte ['dɪt:ə] detto. || ZO deut, dit (1864). || CA¹ dįttᵉ.

dorme: durmute /durmůtë/ [durmʉtə]  dormito. || VMG durmutö (1874).

duscetà: duscetate /duscëtåtë/ [duʃ:ə'tɜtə]  svegliato. || ML duscetate. || VMG dëscitatö (1874).

fenesce: fenute finito

fermà: fermate /fërmåtë/ [fər'mɜtə] fermato.

figghià: figghiate /figghjåtë/ [fi'ɟ:ɜtə] partorito, figliato.

fruscià: frusciate /frusciåtë/ [fru'ʃ:ɜtə]  sperperato. || GG frusciato.

fuje: fujute /fujůtë/ [fujʉtə] fuggito.

gabbà: gabbate /gabbåtë/ [ɡa'b:ɜtə] gabbato, ingannato, beffato.

gnuvelà: gnuvelate /gnuvëlåtë/ [ɲ:uvə'lɜtə] bloccato, ammutolito.

gode: ghedute /ghëdůtë/ [ɡədʉtə] goduto.

guadagnà: guadagnate /guadagnåtë/ [ɡwada'ɲ:ɜtə] guadagnato.

guarì: guarite [ɡwa'rɪtə] guarito.  || LR guarite.

jettà: jettate /jëttåtë/ [jə't:ɜtə] gettato. || RM jettàte.

jì: jute /jůtë/ ['jʉtə] Andato. || LA jute / jûte . || TF jjùte. || CA¹ iʉtᵉ.

lamendà: lamendate /lamëndåtë/ [lamən'dɜtə] lamentato. 

lassà: lassate /lassåtë/ [la's:ɜtə] Lasciato. || AO lassàte.

lazzarijà: lazzerijate /lazzërijåtë/ [ladʣəri'jɜtə] picchiato a sangue, ridotto come Lazzaro. || AO lazzerijàte.

lucculà: lucculate /lucculåtë/ [luk:u'lɜtə] gridato.

luvà: luvate /luvåtë/ [lu'wɜtə] Tolto.

mastecà: mastecate /mastëcåtë/ [mastə'kɜtə] masticato, || BF mastecáte (1893).

mbarà: mbarate [mba'rɜtə] imparato.

mbrestà: mbrestate [mbrəs'tɜtə]  imprestato. || TF ‘mbrestàte.

mbriacà: mbriacate [mbria'kɜtə]  ubriacato.

mbrunì: mbrunite /mbrunìtë/ [mbru'nɪtə]  imbrunito, oscurato.

menà: menate /mënåtë/ [mə'nɜtə] menato, gettato. || TF menàte.

mette: mise /mı̊së -ìsë/ ['mɨsə -ɪsə] messo. || Anche misse /mìssë/ ['mɪs:ə] || BF mmis' (1893). || LR mîse / mise. || RG míise.

mette: misse /mìssë/ ['mɪs:ə] messo. || Anche mise /mı̊së -ìsë/ ['mɨsə -ɪsə]. || BA misse. || CA¹ mįssᵉ.

ngavvalcà: ngavvalcate /ngavvalcåtë/ [ŋɡav:al'kɜtə] accavallato. || CA ‘ncavalcàte.

nvedià: nvediate /nvëdjåtë/ [ɱvə'djɜtə] invidiato.

nzaccà: nzaccate /nżaccåtë/ [nʣa'k:ɜtə] insaccato.

nzurdulà: nzurdulate /nżurdulåtë/ [nʣurdu'lɜtə] fatto diventare sordo.

parte: partute /partůtë/ [par'tʉtə] partito. || TF partùte.  

pazzijà: pazzijate /pazzijåtë/ [patʦi'jɜtə] scherzato. || TF pazziàte.

pegghià: pegghiate /pëgghjåtë/ [pə'ɟ:ɜtə] pigliato. || LR pegghjàte. || CA² pëgghjàtë.

perdunà: perdunate /përdunåtë/ [pərdu'nɜtə] perdonato. || MM [ppe̥rdunä́/te̥].

pigghià: pigghiate [pi'ɟ:ɜtə] pigliato. || AO pigghjàte. || PR pigghiate. || TF pigghiàte. || TF pigghijàte.

pendirse; pendite (s'è) [s-ɛ p:ən'dɪtə] si è pentito. || LR s'è pendìte.

prumette: prumisse /prumìssë/ [pru'mɪs:ə] promesso.

purtà: purtate [pur'tɜtə] portato. 

putè: putute /putůtë/ [pu'tʉtə]  potuto. || GG potuto.

recurdà: recurdate [rəkur'dɜtə] ricordato. || EG recurdàte.

regalà: regalate /rëgalåtë/ [rəɡa'lɜtə] regalato.

respettà: respettate [rəspe't:ɜtə] rispettato. || PR respettate.

respònne: respuste [rəs'pustə]  risposto. || TF respùste. || CA¹ rᵉspustᵉ.

ruciulijà: ruciulijate /ruciulijåtë/ [ruʧuli'jɜtə] rotolato. || TF ruciulijàte.

rumanì: rumaste [ru'mastə] rimasto. || AO rumàste.

rusecà: rusecate /rusëcåtë/ [rusə'kɜtə]  rosicchiato. || EG rusecàte.

sbatte: sbattute /ṡbattůtë/ [zbattʉtə] sbattuto.

scapelà: scapelate /scapëlåtë/ [skapə'lɜtə] terminato di lavorare. || AO scapelàte.

scangellà: scangellate /scangëllåtë/ [skanʤə'l:ɜtə] cancellato. || ME scangellate.

sckumà: sckumate [ʃku'mɜtə]  schiumato.

sderrupà: sderrupate /ṡdërrupåtë/ [zdər:u'pɜtə] crollato. || FB sdrupàte.

sende: sendute /sëndůtë/ [sən'dʉtə] sentito.

sigge: siggiute /siggiůtë/ [si'dʤʉtə]  riscosso.

sparì: sparite /sparìtë/ [spa'rɪtə]  sparito. || TF sparìte.

spugghià: spugghiate /spugghjåtë/ [spu'ɟ:ɜtə] pp. spogliato. || LC spugghiáte.

strenge: strinde /strìndë/ [s'trɪndə] stretto. || LR strinde

succede: succisse [su'tʧis:ə] accaduto. || TF succìsse. || LE sûccijessé. || LR succîsse. || CA¹ succissᵉ.

suffrì: sufferte /suffèrtë/ [su'f:ɛrtə] sofferto.

sunnà: sunnate [su'n:ɜtə]  sognato. || BA sunnate.

suppundà: suppundate [sup:un'dɜtə] sostenuto, supportato. || AO suppundàte.

tagghià: tagghiate /tagghjåtë/ [ta'ɟ:ɜtə] tagliato.

tenè: tenute /tënůtë/ [tə'nʉtə]  tenuto.

terà: terate [tə'rɜtə]  tirato. || EG teràte.

trasferì: trasferite /trasfërìtë/ [trasfə'rɪtə]  trasferito.

trasì: trasute /trasůtë/ [tra'sʉtə]  entrato.

tremendà: tremendate [trəmən'dɜtə] guardato.

turnà: turnate [tur'nɜtə] tornato. || MG turnate.

venne; vennute /vënnůtë/ [və'n:ʉtə] venduto.

venì: venute /vënůtë/ [və'nʉtə] venuto. || TF venùte || LR venute.  

veve: vippete ['vɪp:ətə] bevuto. || LR vìppete.

vulè: vulute /vulůtë/ [vu'lʉtə] voluto.

vutà: vutate [vu'tɜtə] voltato, votato. || AO vutàte.

vuttà: vuttate [vu't:ɜtə] spinto. || LR vuttàte.

zeffunnà: zeffunnate [ʦəffu'n:ɜtə]  sprofondato.

zeppijà: zeppijate /zëppijåtë/ [ʦəp:i'jɜtə]  rincalzato con zepe.

zumbà:  zumbate [ʦum'bɜtə]  Saltato.  ||  TF zumbàte. || EG zumbate.

Infinito +Pronome

fà: farle /fàrlë/ ['farlə] Farlo. || TF fàrle.

jì: jiresille /jirësìllë/ [jirə'sɪl:ə] Andarselo

magnà: magnaramille /magnaramìllë/ [maɲ:ara'mɪl:ə] mangiarmelo.

pigghi: pigghiaramille /pigghjaramìllë/ [piɟ:ara'mɪl:ə] pigliarmelo. || CA¹ pigghjaramįllᵉ.

mbeccià: mbecciarme /mbëcciàrmë/ [mbə'tʧarmə] impicciarmi.

scungià: scungiarve /scungiàrvë/ [skun'ʤarvə] importunarvi. 

tenè: tineme /tínëmë/ ['tinəmə] tienimi.

truvà: truvarme /truvàrmë/ [tru'warmə] trovarmi. || ML truàrme.

venì: venirme /vënìrmë/ [və'nɪrmə] venirmi.