Repertorio dei verbi

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, disponibile anche in quest sito. Tra parentesi quadre c'è la trascrizione fonetica serIPA. 

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano.

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, del 2003

Indicativo Presente 1ª sing.

avè: agghia ['aɟɟa] devo. || EG hagghia. || LR hagghja. || GG aggh’a.  

avè: agghie ['aɟɟə] ho (solo in funzione ausiliare).  || AO agghje. ||  LE agghije. || GG agghio. || GG agghie. || VMG agghiö. || CA aggje.

dice: diche /dìchë/ ['dɪkə] dico. || CA¹ dįkᵉ.

esse: sonde ['sɔndə] sono. || GG sonte.

fa: fazze ['fatʦə] faccio. || GG fazz.

jì: vache ['vɜkə] vado. || GG vaco.

putè: pozze ['pɔtʦə] posso. || GG pozza.

sapè: sacce /sàccë/ ['satʧə] so. || VC sàccio (1929).

sta: stache ['stɜkə] sto. || GG staco. || TF stàke. || FO [ste̥che̥].

tenè: tenghe ['tɛnɡə]tengo / ho.

venì: venghe ['vɛnɡə] vengo. || VMG vengö.

vulè: vogghie /vògghjë/ ['vɔɟɟə] voglio. || GG (1834) vogghio. || VMG vogghiö. || EG vogghie. || VC vògghie (1929) || AO vogghje. || TF vògghije. || PM vogghije. || CV vogghj.   

Indicativo Presente 2ª sing.

abbuttà: abbutte [ab'uttə] riempi. || LR abbûtte.

accògghie: accugghie [ak'kuɟɟə] raccogli. || AO accùgghje.

accucchià: accucchie [ak'kuccə] unisci.

accumenzà: accumminze [akkum'minʣə]  cominci.

accumegghià: accummugghie [akkum'muɟɟə]  copri. || BF accummûogghie (1894).

accundandà: accundinde /accundíndë/ [akkun'dində]  accontenti.

accurgirse: accurge /accúrgë/ [ak'kurgə] accorgi. || LR accûrge.

addecrijà: addecrije /addëcrìjë/ [addə'krɪjə] godi. || AO addecrìje.

alluggià: allugge [al'lʊdʤə] alloggi.

anghjì: inghie ['inɟə] riempi.

arravugghià: arravugghie [arra'vuɟɟə] avvolgi. || AO arravùgghje.

arrecurdarse: t'arrecurde [t-arrə'kurdə] ti ricordi. || LR t'arecurde. || CA¹ t'arrᵉkurdᵉ.

arrubbà: arrubbe [ar'rubbə] rubi. || AO arrùbbe.

aspettà: aspitte /aspíttë/ [as'pittə] aspetti. || BF aspîette (1893) || ML aspitte. || LR aspitte.

asseccà: assicche /assìcchë/ [as'sɪkkə] dimagrisci.

assettà: t'assíttë [as'sittə] ti siedi || LR t'assîtte.

avè: aje ['ɜjə] hai.

avè: è [ɛ] hai / devi. || AO he’. || AO hé.

canosce: canusce [ka'nʊʃʃə] conosci.

cercà: cirche /círchë/ ['ʧirkə] cerchi. || LR cîrche.

coce: cuce ['kuʧə] scotti || BA cuoce.

corre: curre ['kurrə] correre.   

cose: cuse [kʉsə] cuci. || CA¹ cʉsᵉ.

crede: cride /crídë/ ['krɪdə] credi.

cresce: crisce ['krɪʃʃə] cresci.

dorme: durme /dúrmë/ ['durmə] dormi || BF duorm'. || BA duorme.

esse: si' [sɪ] sei. || CA¹ si.

esse: sinde /sìndë/ ['sɪndə] sei.

fa: faje ['fɜjə] fai. || VMG fajë. || FO [fäje̥].

fermà: firme /fírmë/ ['firmə] fermi. || LR fîrme.

jì: vaje ['vɜjə] vai  || VMG vajë.

lamendà: laminde /lamíndë/ [la'mində] lamenti.

luvà: live /lívë/ ['livə] togli || RA lieve.

mandenè: mandine [man'dɪnə] mantieni. || LR mantîne.

'mbapucchià: 'mbapucchie  /'mbapúcchie/ [mba'puccə] impapocchi, imbrogli || AM¹ impapuocchie (1893).

'mbonne: ‘mbunne /'mbùnnë/ [m'bʊnnə] bagni.

menà: mine /mínë/ ['minə] meni

mette: mitte ['mɪttə] metti.

'ncanosce: 'ncanusce [nka'nʊʃʃə] non conosci. || ML ncanusce.

'ndende: 'ndinde /'ndíndë/ [n'dində] intendi, comprendi, capisci. || CA andînde.

penzà: pinze /pínże/ ['pinʤə] pensa. || BF pîenze (1893) || LR pînze / pînz' || BA pienzece.

perde: pirde ['pirdə]   perdi. || VMG pierdë. || LR pîrde.

pungecà: /pungechije/ /pungëchìjë/ [punʤə'kɪjə] pungi.

purtà: purte ['purtə] porti. || LR pûrte. || CA¹ purtᵉ.

putè: puje ['pujə] puoi. || MG¹ puje. || BA puoje / puoie. || LA pûje. || CA¹ pujᵉ / pú

rangecà : rangechije /rangëchìjë/ [ranʤə'kɪjə] graffi.

rappresendà: rappresinde rapprësíndë/ [rapprə'sində] rappresenti || LR rappresînde.

recurdà: recurde /rëkúrdë/ [rə'kurdə] ricordi.

returnà: returne /rëtúrnë/ [rə'turnə] ritorni || CA retûrne.

revutà: revute /rëvútë/ [rə'vutə] rivolti. || BA revuote.

rombe: rumbe ['rumbə] rompi.

sapè: saje ['sɜjə] sai.

sende: sinde /síndë/ ['sində] senti || BF sîende (1894) || LR / LA sînde. || CA¹ sindᵉ.

spugghià: spugghie /spúgghjë/ spogli || AO spùgghje.

sta: staje  [s'tɜjə] stai. || LA  staje.

sunà: sune /súnë/ [sunə] suoni. || BA suone. || CA¹ sunᵉ.

tenè: tine /tínë/ ['tine] tieni / hai. || LR / CA tîne.

tremelà: tremelije /trëmëlìjë/ [trəmə'lɪjə] tremi.

truvà: truve ['truvə] trovi. || BA truove. || LA trûve.

tuccà: tucche ['tukkə] tocchi. || RM tuccke.

vavejà: vavejije /vavëjìjë/ [vavə'jɪjə] sbavi.

vedè: vide / vite /vìdë/ / vìtë ['vɪdə, 'vɪtə] vedi. || CA¹ vįdᵉ.

venì: vine /vínë/ ['vinə] vieni. || LR / CA vîne. || CA¹ vinᵉ.

vestì: viste /víste ['vistə] vesti. || AO vìste. || LR vîste. || nap. vieste.

vulà: vule /vůlë/ ['vʉlə] voli.

vulè: vuje /vújë/ ['vujə] vuoi. || BF vûoj' / vûoj (1894) || LCG vu’ (1897) || GF vvúje. || MM¹  vuoj’. || LA / LR vûje. || BA vuoje / vuoie / vuò. || TF vùje. || CA¹  vujᵉ.

vumecà: vumuchije /vumuchìjë/ [vumə'kɪjə] vomiti.

zumbà: zumbe zúmbë ['ʦumbə] salti. || MG¹ zumbe.

Indicativo Presente 3ª sing. 

annegghià: annegghie [an'nɛɟɟə] annebbia. || EG annègghie.

avè: ave / ha [ɜvə / a] ha. || MG¹ have. || EG hàve. || CS háve. || AO ha.

avè: adda ['adda] deve.

chiove: chiove ['cɤvə] piove. || FO [chiöve̥].

dusckà: duscke ['dʊʃkə] brucia. || FD dùsche.

dà: dace ['dɜʧə] dà.

èsse: è / èje [ɛ / 'ejə] è. || LR è. || EG éje. || EG eje. || CA² ejë.

fa’: face ['fɜʧə] fa. || VMG facë (1874) || BF fáce (1893) ||  EG fàce. || CS fáce. || FO [fäce̥].

jì: vace ['vɜʧə] va. || RL väce (1905) || CA² vacë. || FO [ve̥ce̥].   

juccà: jocche /jòcchë/ ['jɔkkə] nevica.

menà: mene /ménë/ ['menə] mena. || BF mên' (1894).

putè: pote ['pɤtə] può. || VC pòte (1929).

sapè: sape /såpë/ ['sɜpə] conosce, sa. || VMG sapë. || FD sàpe. || FO [sœpe̥].

spiegà: spighe [s'piɡə] spiego/ spiega / spieghi. || CA¹ spighᵉ.

sta: stace  [s'tɜʧə] sta. || LE stace. || GG stà. || LMG stàce. || CA² stacë. || FO stace [stäce̥]

tenè: tene /te̊në/ /-énë/ ['tɘnə -enə] tiene, ha. || VMG tenë. || LMG tène. || BA tene / ten. || EG téne. || FO tene [tene̥] / [te̤ne̥]

venì: vene /ve̊në/ /-énë/ ['vɘnə -enə] viene. || CA² venë.

vulè: vole /vólë/ ['vɤlə] vuole. || LE vole. 

Indicativo Presente 1ª, 2ª, 3ª sing.

abbadà: abbade [ab'bɜdə] bado / badi / bada. || SA abbäte.

abballà: abballe [ab'ballə] ballo / balli / balla. || FO abballe [abballe̥]. || AM abballe.

abbijà: abbije /abbìjë/ [ab'bɪjə] avvio / avvii / avvia.

acalà: acale /acålë/ [a'kɜlə] calo / cali / cala. || BF acále (1893). | GF acöle.

accagghià: accagghie [ak'kaɟɟə] ascolto / ascolti / ascolta. || AO accàgghje.

acchiappà: acchiappe [ac'cappə] acchiappo / acchiappi / acchiappa.

acchià: acchie /àcchjë/ ['accə] vedo / vedi / vede; cerco / cerchi / cerca.

achiude: achiude [a'cʉdə] chiudo / chiudi / chiude.

aggerà: aggire [ad'ʤɪrə] giro / giri / gira.

aggiustà: aggiuste /aggiùstë/ [ad'ʤʊstə] aggiusto/ aggiusti / aggiusta || CA¹ aggiu̧stᵉ.

allescià: allisce [al'lɪʃʃə] liscio / lisci / liscia. ||  LR allisce.

alluscià: allusce /allùscë/ [al'lʊʃʃə] vedo / vedi / vede. || AO allùsce.

ambarà: ambare /ambårë/ [am'bɜrə] imparo / impari / impara. || VMG amparö.

anduvenà: anduvine [andu'wɪnə] indovino / indovini / indovina. || AO anduvìne.

applecà: appleche ['appləkə] applico / applichi / applica. || AO àppleke.

apprufettà: apprufitte [appru'fɪttə] approfitto / approfitti / approfitta

arreterarse: m'arretire / t'arretire / s'arretire [m-arrə'tɪrə] mi ritiro / ti ritiri /si ritira. || CA¹ t'arrᵉtįrᵉ.

arruvà: arrive [arrɨvə -ɪvə] arrivo / arrivi / arriva. || LA / EG arrive. || AO arrìve. || || CA¹ arrįvᵉ.

avascià: avàsce [a'vaʃʃə] abbasso / abbassi / abbassa. || LR avàsce. || FO [avasce̥].

cacà: cache ['kɜkə] caco / cachi / caca. || BA cache.

capì: capisce /capìscë/ [ka'pɪʃʃə] capisco /capisci / capisce. || CA¹ kapįscᵉ.

chiamà: chiame /chiåmë/ ['cɜmə]  chiamo / chiami / chiama. || RA chiame.  

chiàgne: chiagne /chiàgnë/ ['caɲɲə] piango / piangi / piange. || LE chijagne.

cunvenì: cunvine /cunvínë/ [kun'vinə] conviene (mi / ti / gli) || LR cunvîene.

fategà: fatìghe [fa'tɪɡə] lovoro / lavori / lavora. || CA¹ fadįghᵉ.

feccà: ficche /fìcchë/ ['fɪkkə] ficco/ficchi /ficca.

fruttà: frutte /frùttë/ [frʊttə] frutto / frutti / frutta. || FO [frutte̥].

guadagnà: guadagne [ɡwa'daɲɲə] guadagno / guadagni / guadagna. 

jelà: jele ['jɘlə -elə] gelo / gela. || FO [jele̥].

lassà: lasse ['lassə] lascio / lasci / lascia. || EG lasse.

magnà: magne ['maɲɲə] mangio / mangi / mangia. || [FO magne [magne̥].

'mbarà: 'mbare /'mbårë/ [m'bɜrə] imparo / impari / impara. || TF ‘mbàre.

merà: mire ['mɪrə] miro / miri / mira. || LR mire.

'ngarecà: me ne / te ne / se ne ‘ngàreche [mə nə n'ɡarəkə] mi preoccupo / ti preoccupi / si preoccupa. || VMG së në ncarïcä.

'ngiurà: 'ngiure /'ngiůrë [n'ʤʉrə] insulto / insulti / insulta. || GF ngiùre. || MG¹ 'ngiure.

parì: pare /pårë/ ['pɜrə] sembro / sembra / sembri. || FO [päre̥].

parlà: parle ['parlə] parlo / parli / parla. || MG¹ parle. || TF pàrle.

pigghià: pigghie /pìgghië/ ['pɪɟɟə] prendo / prendi / prende. || BF pigghi' (1896) || AO pìgghje. || FO [pigghije̥]. || CA¹ pįgghiᵉ / pįgghjᵉ.   

piscià: pisce ['pɪʃʃə] orino / orini / orina. || VMG pisciä. || TF ppìsce.

rire: rire /rı̊rë/ [rɨrə] rido / ridi / ride. || LE rire. || AO rìre.

rombe: rombe ['rɔmbə] rompo / rompi. || AO rombe.

sfuje: sfuje [s'fʉjə] sfuggo / sfuggi / sfugge.

sguarrà: sguarre [z'ɡwarrə] divarico lacerando / divarichi / divarica. || GF sguarre.

sparà: spare /spårë/ [s'pɜrə] sparo/  spari / spara.

stregghià: strigghie /strìgghië/ [s'trɪɟɟə] striglio / strigli / striglia. || FO [strigghije̥].

studià: studie [s'tʊdjə] studio / studi / studia. || BF studie. || FD stùdie. || RF studie [stųdi̯e̯].

stutà: stute  /stůtë/ [s'tʉtə] spengo / spegni / spegne. || EG stute.

trasì: trase ['trɜsə] entro / entri / entra.

trattà: tratte ['trattə] tratto / tratti / tratta. || VMG trattä.

tussì: tussisce [tus'sɪʃʃə] tossisco / tossisci / tossisce.

valè: vale /vålë/ ['vɜlə] valgo / vali / vale. || CS vále.

zappà: zappe ['ʦappə] zappo / zappi / zappa. ||  FO [zappe̥].

Indicativo Presente 1ª, 3ª sing.

accucchià: accocchie /accòcchië/ [ak'kɔccə] unisco / unisce. || EG accocchie. || AO accòcchje.

accumegghià: accummogghie [akkum'mɔɟɟə] copro / copre.  || VC accummòghie (1929).

accumenzà: accummènze [akkum'mɛnʣə] comincio / comincia. || VMG accummenzä.

accundandà: accundènde /accundèndë/ [akkun'dɛndə] accontento / accontenta.

addecrijà: addecreje [addə'krejə] godo / gode. || LA addecrèje.

affucà: affoche /affóchë/ [af'fɤkə] affogo / affoga. || FO affoghe [affo̤ghe̥].

alluggià: allogge /allòggë/ [al'lɔdʤə] alloggio / alloggia. || AO allògge.

allupà: allópe [al'lɤpə] sazio / sazia. || FO allope [allo̤pe̥].

ammasunà: ammasóne ammasónë/ [amma'sɤnə] stordisco / stordisci.

aspettà: aspette /aspèttë/ [as'pɛttə] aspetto / aspetta. || FO [aspette̥].

assemegghià: assemmègghie [assəm'mɛɟɟə] assomiglio / assomiglia. || AO assem-mègghje.

carecà: carecheje [karə'kejə] carico / carica. || RF carechéje.

carrià: carreje [kar'rejə] porto / porta. 

cercà: cèrche ['ʧɛrkə] cerco / cerca.

cunzulà: chenzóle /chënżólë/ [kən'ʣɤlə] consolo / consola.               

curtellijà: curtellijeje [kurtəlli'jejə] accoltello / accoltella. || AO curtillejèje.

galijà: galijeje [ɡalli'jejə] sbadiglio / sbadiglia || RF galijéje.

lamendà: lamènde /lamèndë/ [la'mɛndə] lamento / lamenta.

manijà: manijeje [mani'jejə] palpo / palpa.

mette: mette /mèttë/ ['mɛttə] metto / mette. || DLC métte. || ML mette.

'mbonne: ‘mbonne /'mbònnë/ [m'bɔnnə] bagno / bagna. || FO [‘mbonne̥].

murì: more /mórë/ ['mɤrə] muoio / muore.

mustrà: mostre ['mɔstrə] mostro / mostra. || FO [mostre̥].

muzzecà: muzzecheje [mutʦə'kejə] mordo / morde. || FO [muzze̥cheije̥].  

'ngegnà: ‘ngegne /'ngègnë/ [n'ʤɛɲɲə]  inauguro / inaugura.

'ndurzà: 'ndorze [n'dɔrʦə] strozzo / strozza. || GF ndòrze.

pazzijà: pazzieje / pazzeje / [patʦi'ejə / pat'ʦejə] scherzo / scherza. || BA pazzeje.

perde: perde /pèrdë/ ['pɛrdə] perdo / perde.

pungecà: pungecheje [punʤə'kejə] pungo / punge.

rangecà : rangecheje [ranʤə'kejə] graffio / graffia.

rombe: rombe ['rɔmbə] rompo / rompe. || AO rombe.

scenne: scènne /scènnë/ ['ʃɛnnə] scendo / scende. || FO [scenne̥].

scumbone: scumbóne scumbónë/ [skum'bɤnə] scompongo / scompone. || LE scumbóne.

scundà: sconde [s'kɔndə] sconto / sconta. || VMG scontä.

scurdà: scorde [s'kɔrdə] dimentico / dimentica. || LR scorde.

secutà: secuteje [səku'tejə] inseguo / insegue.

sende: sènde /sèndë/ ['sɛndə] sento / sente. || FO [sènde̥].

spulpà: spolpe /spòlpë/ [s'pɔlpə] spolpo / spolpa.

stenne: stènne /stènnë/ [s'tɛnnə] stendo / stende. || LE stenné.

tremelà: tremeleje [trəmə'lejə] tremo / trema. || RF tremeléje.

tretecà: tretecheje [trətə'kejə] critico / critica.

truvà: trove ['trɤvə] trovo / trova. || BF tròv' (1894) || AO trove || FO trove [trove̥].

tuccà: tocche /tòcchë/ ['tɔkkə] tocco / tocca. || RM  tòccke.

vavejà: vavejeje [vavə'jejə] sbavo / sbava. || AO vavijèje.

vedè: vede ['vedə] vedo / vede. || PM vède.  

veve: veve ['vɘvə -evə] bevo / beve. || FO veve [vœve̥].

vumecà: vumucheje [vumə'kejə] vomito /   vomita.

vuttà: votte / vòttë/ ['vɔttə] spingo / spinge. || AO  vòtte.

zumbà: zombe ['ʦɔmbə] salto / salta. || SA zombe.

Indicativo Presente 2ª, 3ª sing.

dice: dice /dìcë/ ['dɪʧə] dici / dice. || CA¹ dįcᵉ.

Indicativo Presente 1ª pl.

abballà: abballame /abballåmë/ [abbal'lɜmə] balliamo. || EG abballàme.

accurdà: accurdame /accurdåmë/ [akkur'dɜmə] accordiamo.|| RA accurdame.

appujà: appuje /appújë/ [ap'pujə] appoggi || LR appûje.

armà: armame /armåmë/ [ar'mɜmə] armiamo.

avè: amma ['amma] dobbiamo. || GF¹ amma. || SG hamma.

avè: ime [ɪmə] abbiamo. || BF ime (1894).

dice: dicime /dicı̊më/ /-ìmë/ [di'ʧɨmə -ɪmə] diciamo.

esse: sime ['sɪmə] siamo. || LR sîme. || CA¹ sįm.

jì: jame / jime  /jåmë / /jìmë/ ['jɜmə / 'jɪmə] andiamo. || FB ijàme. || FC jàme. || RA jam’. || CA¹ jìme.

fa’: facime [fa'ʧɪmə] facciamo. || EG facime. || CA¹ facįmᵉ.

avezà: avezame /avëzåmë/ [avə'ʦɜmə] alziamo. || BF avzáme (1893).

magnà: magname /magnåmë/ [maɲ'ɲɜmə] mangiamo.

mette: mettime [mət'tɪmə] mettiamo. || CA¹ mᵉttįmᵉ.

nzapè: 'nzapime [nʣa'pɪmə] non sappiamo.

perde: perdime /perdìmë/ [pər'dɪmə] perdiamo. || BF perdime (1893).

putè: putime [pu'tɪmə] possiamo. || CA¹ putimᵉ.

riuscì: riuscime /riuscìmë/ [rjuʃ'ʃɪmə] riusciamo || CA¹ riuscįmᵉ.

sende: sendime [sən'dɪmə] sentiamo.

spusà: spusame /spusåmë/ [spu'sɜmə] sposiamo.  

stenne: stennime [stən'nɪmə] stendiamo.

sta: stime /stìmë/ [s'tɪmə] stiamo. 

tenè: tenime /tënìmë/ [tə'nɪmə] teniamo.

trasi: trasime /trasìmë/ [tra'sɪmə] entriamo.

venì: venime /vënìmë/ [və'nɪmə] veniamo. || CA¹ vᵉnįmᵉ.

vulè: vulime /vulìmë/ [vu'lɪmə] vogliamo. || GG volimo. || VC vulìme (1929). || CA¹ vulįmᵉ.

Indicativo Presente 2ª pl.

avè: avite /avìtë/ [a'vɪtə] avete. || BF avit' (1893).

jì: játe /jåtë/ ['jɜtə] andate. || GG jate.

putè: putite /putìtë/ [pu'tɪtə] potete.   

sta: stite [s'tɪtə] state.

trasì: trasite [tra'sɪtə] entrate.entrate.

venì: venite /vënìtë/ [və'nɪtə] venite.

vulè: vulite /vulìtë/ [vu'lɪtə] volete. 

Indicativo Presente 3ª pl.

acalà: acalene [a'kalənə] abbassano, scendono. || SA acàlene.

accide: accidene [at'ʧɪdənə] uccidono. || SG accidene.

ajutà: ajutene /ajùtënë/ [a'jʊtənə] aiutano. || CA¹ aiu̧tᵉnᵉ.

anghjì: enghiene ['ɛnɟənə] riempiono. || FO [enghije̥ne̥].

ascì: escene ['ɛʃʃənə] escono.escono. || FO [esce̥ne̥].

avè: hanne ['annə] hanno. || VMG ànnö. || BA  hanne. || CA¹ hannᵉ.

brucià: brucene ['brʊʧənə] bruciano. || LR brùcene.

ciacerijà: ciacerijejene [ʧaʧəri'jɛjənə] parlano sottovoce.

cumbenà: cumbinene /cumbìnënë/ [kum'bɪnənə] combinano.

esse: so' [sɔ] sono. || LR so. || GG sonte.  

fa’: fanne ['fannə] fanno. || RA fannó. || VMG fannö. || CA² fannë. || FO [fanne̥].

frije: frijene ['frɪjənə] friggono.

fuje: fujene /fújënë/ ['fujənə] scappano. 

jettà: jettene /jèttënë/ ['jɛttənə] gettano. || GG jetteno.

jì: vanne ['vannə] vanno.

magnà: magnene ['maɲɲənə] mangiano. || FO [magne̥ne̥].

mangà: manghene ['manɡənə] mancano. || FO manghene [manghe̥ne̥].

mette: mettene /mèttënë/ ['mɛttənə] mettono. || BF mettn' (1893).

palijà: palijejene [pali'jɛjənə] picchiano. || RM palijèjane.

pigghià: pigghiene /pìgghiënë/ ['pɪɟɟənə] prendono.  

'nzaccà: 'nzacchene [n'ʣakkənə]insaccano.

parlà: parlene ['parlənə] parlano. || PR pàrlene. || CV parln.

purtà: portene /pòrtënë/ ['pɔrtənə] portano. || BF portn' (1893).

rire: rirene ['rɪrənə] ridono. || LE rirene.

sta: stanne  [s'tannə] stanno. || GF stanne.

succede: succedene [sut'ʧɛdənə] succedono. || SG¹ succédene.

tenè: tenenene ['tɛnənə] tengono / hanno.

terà: tirene ['tɪrəne] tirano.

trasì: trasene ['trasəne] entrano. || ML trasene. || LR tràsene.

suppundà: seppondene [səp'pɔndənə] sostengono. 

venì: venene ['vɛnənə] vengono. || LR vénene.

vulè: vonne /vònnë/ ['vɔnnə] vogliono.

vutà: votene ['vɔtənə] votano 

Indicativo Imperfetto 1ª, 2ª, 3ª sing

aspettà: aspettave [aspət'tɜvə] aspettavo / aspettavi / aspettava.

arragghià: arragghiave [arraɟ'ɟɜvə] ragliavo / ragliavi / ragliava. || EG arragghiave.

cambà: cambave [kam'bɜvə] campavo / campavi / campava. || GF¹ cambàve.

candà: candave [kan'dɜvə] cantavo / cantavi / cantava. || GF¹ candàve.

fategà / fadegà: fategave / fadegave [fatə'ɡɜvə / fadə'ɡɜvə]  lavoravo / lavoravi / lavorava. || LC fategáve.

gemendà: gemendave [dʤəmən'dɜvə] canzonavo / canzonavi / canzonava. || MG gementave.

gerà: gerave [dʤə'rɜvə] giravo / giravi / girava. || LR geràve.

guardà: guardave [ɡwar'dɜvə]guardavo / guardavi / guardava.

lucculà: lucculave [lukku'lɜvə] gridavo / gridavi / gridava. || LR lucculave.

'nghianà: ‘nghianave [nɟa'nɜvə] salivo / salivi / saliva.

parì: paréve [pa'rɘvə -evə] sembravo / sembravi / sembrava. || MG pareve.

pegghià: pegghiave [pəɟ'ɟɜvə] prendevo / prendevi / prendeva. || LR pegghjàve. || RA pigghiave’.

penzà: penzave [pən'ʣɜvə] pensavo / pensavi / pensava.

sckattijà: sckattijave [ʃkatti'jɜvə] scoppiettavo / scoppiettavi / scoppiettava.

smercià: smerciave [zmər'ʧavə] sbirciavo / sbirciavi / sbirciava. ||  EG smerciave.

tetijà: tetijave [tətijɜvə] infastidivo / infastidivi / infastidiva.

tuzzulà: tuzzulave [tutʦu'lɜvə] bussavo / bussavi / bussava.

vergugnà: vergugnave [vərɡuɲ'ɲɜvə] vergognavo / vergognavi / vergognava.

zumbà: zumbave [ʦum'bɜvə] saltavo / saltavi / saltava. || MG zumpave.

Indicativo Imperfetto 2ª sing.

ascì: ascive [aʃ'ʃɪvə] uscivi.

avè: avive /avívë/ [a'vivə] avevi, dovevi. || MG aviva.

capì: capive /capívë/ [ka'pivə] capivi. || LR capîve.

crede: credive [krə'divə] credevi. || EG credïve.

dà: dive ['divə] davi. || LR dîve. || CA¹ divᵉ.

dice: decive [də'ʧivə] dicevi. || EG decïve.

esse: ire /írë/ ['irə] eri. || LR îre.

fà: facive /facívë/ [fa'ʧivə] facevi. || LR facîve. || CA¹ facivᵉ.

fuje: fujive /fujívë/ [fu'jivə] scappavi, fuggivi || EG fuïve.

jì: jive ['jɪvə] andavi.

mette: mettive [mət'tivə] mettevi.

nzapè: nzapive /nzapívë/ [nʣa'pivə] non sapevi. || LR 'nzapîve.

putè: putive [pu'tivə] potevi. || LR putîve.

sapè: sapive /sapívë/ [sa'pivə] sapevi. || LA sapîve. || EG sapïve.

sta: stive /stívë/ [s'tivə] stavi.

tenè: tenive /tënívë/ [tə'nivə] avevi.

vedè: vedive /vëdívë/ [və'divə] vedevi. || LR vedîve. || CA¹ vidivᵉ.

venne: vennive /vënnívë/ [vən'nivə] vendevi. || LR vennîve.

vulè: vulive /vulívë/ [vu'livə] volevi. || EG vulïve.

Indicativo Imperfetto 1ª,  3ª sing

ascì: asceve [aʃ'ʃɘvə -evə] uscivo / usciva. || LR ascève.

avè: aveve [a'vɘvə -evə] avevo / aveva. || TF avève.

capì: capeve [ka'pɘvə -evə] capivo / capiva. || MG capeve.

chiagne: chiagneve [caɲ'ɲɘvə -evə] piangevo / piangeva.

dice: deceve [də'ʧɘvə -evə] dicevo / diceva. || TF decève. || MG deceve. || M A d’ceva.

esse: ére /e̊rë/ /-érë/ ['ɘrə -erə] ero / era. || LR ére. ||  MM  [ę́re̯].

jì: jeve ['jɘvə -evə] andavo / andava. || BF jêv'  (1894) || LE ijeve. || LA jève.

mette: metteve [mət'tɘvə -evə] mettevo / metteva.

nzapè: nzapeve [nʣa'pɘvə -evə] non sopevo / non sapeva. || GG nò  sapeva.

putè: puteve [pu'tɘvə -evə] potevo / poteva. || VMG potëvä. || MG puteve.

sapè: sapeve [sa'pɘvə -evə] sopevo / sapeva.

sende: sendeve [sən'dɛvə] sentivo / sentiva. || VMG sentevä.

sta: steve  [s'tɘvə -evə] stavo / stava. c'ero / c'era. || GG steva. || MG steve. || LR stève. || CA² stevë. || MM stẹ́/ve̥.  

suffrì: suffreve [suf'frɘvə -evə] soffrivo / soffriva. || LR suffrève.

tenè: teneve [tə'nɘvə -evə] avevo / aveva. || GG teneva.

venne: venneve [vən'nɘvə -evə] vendevo / vendeva. || LR vennève.

vulè: vuleve [vu'lɘvə -evə]  volevo  /  voleva. || GG voleva. 

Indicativo Imperfetto 1ª pl

avè: avemma [a'vɛmma] dovevamo.

esse: emme, ereme ['ɛmmə /' ɛrəmə] eravamo. || MG ereme. || MG éreme.

jì: jemme ['jɛmmə] andavamo.

sta: stemme  [s'tɛmmə] stavamo. || MG stemm.

vulè: vulemme [vu'lɛmmə] volevamo. || LR vulèmme.

Indicativo Imperfetto 2ª pl

esse: ireve, irve írëvë / írvë ['irəvə  / 'irvə] eravate.

Indicativo Imperfetto 3ª pl

accundà: accundavene [akkun'davənə] raccontavano. || CA accundàvene.

fategà: fategavene [fatə'ɡavənə] lavoravano. || FO [fat’gave̥ne̥].

gerà: geravene [dʤə'ravənə] giravano. || LR geràvene.

jì: jevene ['jɛvənə] andavano. || LR jèvene.  

lucculà: lucculavene [lukku'lavənə] urlavano. || MG lucclavene.

magnà: magnavene [maɲ'ɲavənə] mangiavano. || GG mangiavano. ||CA¹ magnàvene.

pusà: pusavene /pusàvënë/ [pu'savənə] posavano. || CA pusâvene.

sparà: sparavene [spa'ravənə] sparavano.

spurtusà: spurtesavene [spurtə'savənə] bucherellavano.

sta: stevene [s'tɛvənə] stavano. || CA¹ stèvene.

vulè: vulevene [vu'lɛvənə] volevano.

Indicativo Passato Remoto  1ª, 3ª sing

accide: accedije /accëdìjë/ [atʧə'dɪjə] uccisi / uccise. || GG accedije.

accumenzà: accumenzaje [akkumən'ʣɜjə] cominciai / cominciò. || VC accumenzàie (1929) || GG accommenzaje.

addecrijà: addecrijaje [addəkri'jɜjə] godetti / godè.

alluscià: allusciaje [alluʃ'ʃɜjə] vidi / vide. || GG allusciaje.

appenne: appennije [appən'nɪjə] appese. || LR appennìje.

appresendà: appresendaje [apprəsən'dɜjə] presentai, presentò. || MG appresentaje.

aprì: aprije /aprìjë/ [a'prɪjə] aprii / aprì.

arruvà: arruvaje [arru'wɜjə] arrivai / arrivò. || VMG arrëvajë.

ascì: ascije /ascìjë/ [aʃ'ʃɪjə] uscii / uscì. || LR ascìje.

attaccà: attaccaje [attak'kɜjə] attaccai / attaccò.

avè: avije /avìjë/ [a'vɪjə] ebbi  / ebbe. || BA avije. || GG avie.

avezà: avezaje [avə'ʦɜjə] alzai / alzò. || LE avézaijé.

cambà: cambaje [kam'bɜjə] vissi  / visse. || BA campaje.

capì: capije /capìjë/ [ka'pɪjə] capii / capì. || MG capije.

chiamà: chiamaje [ca'mɜjə] chiamai / chiamò. || GG chiamaje.

dà: dije ['dijə] diedi / diede

decide: decedije /dëcëdìjë/ [dəʧə'dɪjə] decisi / decise. || LR decedìje.

dice: decije [də'ʧijə] dissi / disse. || GG dicije / GG dicij..e. || VMG dicijë. || MG decije. || CA¹ dicįjᵉ.

esse: fuje ['fujə] fui / fu. || MG   fujie.

fa’: facije /facìjë/ [fa'ʧɪjə] feci / fece. || LR facìje. || GG facie. || MG   facije.

fenesce: fenije /fënìjë/ [fə'nɪjə] finii, finì.

garde: gardije [ɡar'dɪjə] arse. || LR gardìje.

giurà: giuraje [dʤu'rɜjə] giurai, giurò

jettà: jettaje [jət'tɜjə] gettai / gettò. || GG   jettaje.

jì: jije /jìjë/ ['jɪjə] andai / andò. || LR jìje. || GG jije. || VMG ijë.  

luvà: luvaje [lu'wɜjə] tolsi / tolse.

mannà: mannaje [man'nɜjə] mandai / mandò. || GG mannaje.

mette: mettije /mëttìjë/ [mət'tɪjə] misi  / mise. || MG mettije. || GG mettie.

move: muvije /muvìjë/ [mu'vɪjə] mossi / mosse. || LE muvije.

murì: murije /murìjë/ [mu'rɪjə] morii / morì. || BA murije.

pigghià: pigghiaje / pegghiaje [piɟ'ɟɜjə / pəɟ'ɟɜjə] presi / prese. || VMG pigghiajë.

penzà: penzaje [pən'ʣɜjə] pensai / pensò. || VMG penzajë. || ME penzaje.

perde: perdije /përdìjë/ [pər'dɪjə] persi / perse. || VMG perdijë.

sende: sendije /sëndìjë/ [sən'dɪjə] sentii / sentì || GG sentije. 

sparte: spartije /spartìjë/ [spar'tɪjə] divisi / divise. || GG spartije.

sprecà: sprecaje [sprə'kɜjə] sprecai / sprecò. || GG sprecaie.

sta: stije /stìjë/ [s'tɪjə] stetti / stette. || GG stije.

succede: succedije [sutʧə'dɪjə] successi / successe || VMG succidijë.

truvà: truvaje [tru'wɜjə] trovai / trovò. || LE truvàije.

turnà: turnaje [tur'nɜjə] tornai / tornò. || GG turnaje. || VMG turnajë.

vedè: vedije /vëdìjë/ [və'dɪjə] vidi / vide. || LE védije. || RA vidye.

venge: vengije [vən'ʤɪjə] vinsi / vinse. || VMG vincijë.

venì: venije [və'nɪjə] venni / venne. || LR venìje. || GG venia.

zumbà: zumbaje [ʦum'bɜjə] saltai / saltò.

Indicativo Passato Remoto  2ª sing.

dà: disse ['dɪssə] desti. || LR disse.

mette: mettiste [mət'tɪstə] mettesti.

venge: vengiste vëngìstë [vən'ʤɪstə] vincesti.

venì: venisse [və'nɪssə] venisti. || CA¹ vᵉnįssᵉ

venì: veniste [və'nɪstə] venisti. || CA¹ vᵉnįstᵉ

zumbà: zumbaste [ʦum'bastə] saltasti.

Indicativo Passato Remoto  1ª pl.

abbijà: abbijamme [abbi'jammə] avviammo. || MG abbiamm.

allundanà: allundanamme [allunda'nammə] allontanammo. || MG alluntanamm.

appresendà: appresendamme [apprəsən'dammə] presentammo. || MG appresentamm.

arruvà: arruvamme [arru'wammə] arrivammo. || MG arruvamm.

ascì: ascemme [aʃ'ʃɛmmə] uscimmo. || MG ascemm.

fa’: facemme [fa'ʧɛmmə] facemmo. || MG facemme.

passà: passamme [pas'sammə] passammo. || MG passamm.

sende: sendemme [sən'dɛmmə] sentimmo. || LR sendèmme. || MG sentemm.

truvà: truvamme [tru'wammə] trovammo.

Indicativo Passato Remoto  3ª pl

aprì: aprirene [a'prɪrənə] aprirono.

armà: armarene [ar'marənə] armarono. || MG armarene.

arrunzà: arrunzarene [arrun'ʣarənə] abusarono. || VMG arrunzarënö.

dà: direne ['dɪrənə] dettero. || RA diréné. || LR dìrene.

dice: dicirene [di'ʧɪrənə] dissero. || MG decirene.

fà: facirene [fa'ʧɪrənə] fecero. || MG facirene.   

jì: jirene ['jɪrənə] andarono. || GG ghjireno. || CA¹ jįrᵉnᵉ.

mannà: mannarene [man'narənə] mandarono. || MG mannarene.

mette: mettirene [mət'tɪrənə] misero.

murì: murirene [mu'rɪrənə] morirono.

purtà: purtarene [pur'tarənə] portarono.

putè: putirene [pu'tɪrənə]  poterono.

turnà: turnarene [tur'narənə] tornarono. || LMG turnarene.

venì: venirene vënìrënë [və'nɪrənə] vennero. || BF venirn' (1893).

veste: vestirene [vəs'tɪrənə] vestirono.

zumbà: zumbarene [ʦum'barənə] saltarono.

Indicativo Trapassato Remoto  1ª  pl.

avè: avemma [a'vɛmma] avremmo dovuto. || MG avemma.

Indicativo Futuro Semplice 1ª sing.

fa: àgghia fa ['aɟɟa fa] farò. || ZO faracchio (1864).

mette: agghia mette àgghia mèttë ['aɟɟa 'mɛttə] metterò.

venì: agghia venì ['aɟɟa və'nɪ] verrò.

Condizionale Presente 1ª, 3ª sing.

ambrestà: ambrestarrije ambrëstarrìjë [ambrəstar'rɪjə] presterei / presterebbe.

dice: deciarrije dëciarrìjë [dəʧar'rɪjə] direi / direbbe.

fà: faciarrije faciarrìjë [faʧar'rɪjə] farei / farebbe.

frecà: frecarrije [frəkar'rɪjə] fregherei / fregherebbe. || FO [fre̥garrije̥].

esse: sarrije sarrìjë [sar'rɪjə] sarei / sarebbe.

meretà: meretarrije mërëtarrìjë [mərətar'rɪjə] meriterei / meriterebbe.

mette: mettarrije mëttarrìjë [məttar'rɪjə] metterei / metterebbe.

'nzaccà: 'nzaccarrije 'nzaccarrìjë [nʣakkar'rɪjə] insaccherei / insaccherebbe.

parlà: parlarrije [parlar'rɪjə] parlerei / parlerebbe.

sende / sendì: sendarrije [səndar'rɪjə] sentirei / sentirebbe

vulè: vularrije [vular'rɪjə] vorrei / vorrebbe.

vulè: vulesse vulèssë [vu'lɛssə] vorrei / vorrebbe.

Condizionale Presente 2ª sing.

avè: avissa [a'vɪssa] dovresti. || CA¹ avįssa.

esse: sarrisse [sar'rɪssə] saresti.

jì: jarrisse [jar'rɪssə] andresti. || LR jarrìsse.

parlà: parlarrisse [parlar'rɪssə] parleresti.

putè: putarrisse [putar'rɪssə] potresti. || LR putarrisse.

vulè: vularrisse [vular'rɪssə] vorresti. || LR vularrisse  / vularrìsse.

Condizionale Presente 1ª pl.

esse: sarrimme [sar'rɪmmə] saremmo.  

parlà: parlarrimme [parlar'rɪmmə] parleremmo.

vulè: vularrimme [vular'rɪmmə] vorremmo.

Condizionale Presente 3ª pl.

avè: avrinne [a'vrɪnnə] avrebbero. || LR avrinne.

parlà: parlarrinne [parlar'rɪnnə] parlerebbero.

esse: sarrinne [sar'rɪnnə] sarebbero.

Condizionale Passato 3ª sing.

avè: aveva [a'veva] avrebbe dovuto.

Congiuntivo Presente 2ª sing.

esse: fusse fússë ['fussə] fossi || LR fusse.

putè: puzza púzza ['putʦa] (che tu) possa. || CA¹ puzza.

vulè: vola vóla ['vɤla] voglia || BF vola (1893).

Congiuntivo Presente 1ª pl.

esse: fusseme fússëmë ['fussəmə] fossimo

Congiuntivo Presente 2ª pl.

ajutà: v’ajute v'jůtə [v-a'jʉtə] vi aiuti. || LR v’ajùte.

esse: fusseve fùssëvë ['fʊssəvə] foste

Congiuntivo Presente 3ª pl.

vulè: vonna ['vɔnna] vogliano.

Imperativo Presente 2ª sing.

accattà: accattatille [akkatta'tɪllə]  compralo.

accide: accideme [at'ʧɪdəmə] uccidimi. || CA¹ accįdᵉmᵉ.

accundà: accunde accúndë [ak'kundə] racconta. || LR accûnde.

accundà: accundele accúndëlë [ak'kundələ] raccontalo.

addumannà: addumànne [addu'mannə] domanda. || FO [addumanne̥].

allungà: allunghe [al'lunɡə] allunga. || LR allûnghe.

ajutà: ajuteme ajútëmë [a'jutəmə] aiutami.

appenne: appinnele [ap'pɪnnələ] appendilo.

arravugghià: arravugghiele arravùgghiëlë [arra'vʊɟɟələ] avvolgilo.

arredurdarse: arrecurdete arrëcúrdëtë [arrə'kurdətə] || CA¹ arrᵉkurdᵉtᵉ.  

aspettà: aspitte [as'pittə]  aspetta. || LR aspì. || FO [spitte̥].

avandà: avandete [a'vandətə] vantati. || GF avàndete.

avetijà: avetijete [avə'tijətə] guardati. || AO avetìjete.

chiamà: chiamele ['camələ] chiamalo. || AO chjàmele.

chiamà: chiamatille chiamatìllë [cama'tɪllə] chiamatelo.

cumugghià: cummugghiele cummùgghiëlë [kum'mʊɟɟələ] coprilo. || ZO cummuglieleu (1864).

dà: daccille [dat'ʧɪllə] daglielo.

dà: damme ['dammə] dammi. || GG damma.

fa’: famme ['fammə] fammi. || FO [famme̥]. 

lassà: lassele ['lassələ ] lascialo. || GE ass’lu.

leccà: licche lícchë ['likkə] lecca. 

luvà: luvamille luvamìllë [luwa'mɪllə] toglimelo.

menà: minete mínëtë ['minətə] menati, vieni. || LR mînete.

mette: mitte  metti.

move: muvete múvëtë ['muvətə] muoviti, sbrigati.

'ngandà: 'ngandacille [nɡanda' ʧɪllə] incantaglielo. || CA¹ ngandacįllᵉ.

perdunà: perdonece përdònëcë [pər'dɔnəʧə] perdonaci.

perdunà: perduneme përdúnëmë [pər'dunəmə] || RF perduneme.

pigghià: pigghieme pìgghiëmë ['pɪɟɟəmə] prendimi. || GG pigghjemo.

pruvà: pruvele prúvëlë ['pruwələ] provalo. || CA¹ pruvᵉlᵉ.

əscurdà: scurde scúrdë [s'kurdə] dimentica. scorda || BO scuorde. || CA scûrde.

serve: sirvete sírvëtë ['sirvətə] serviti. || CA sîrvete.

sende: sindeme síndëmë ['sindəmə] sentimi, ascoltami. || CA¹ sindᵉmᵉ.

sunà: sune ['sunə] suona. || BA suone.

tenè: tinele tínëlë ['tinələ] tienilo. || LA tînele.

tenemendà: tenemènde tënëmèndë [tənə'mɛndə] Guarda! || SG tineme’.

truvà: truveme / truvele ['truwəmə / 'truwələ] trovami /trovalo.

venì: vine vínë ['vinə] vieni. || CA vîne

vutà: vutete ['vutətə] voltati. || CA¹ vútətə.

Imperativo Presente 1ª pl.

armà: armamece [ar'maməʧə] armiamoci. ||  AO armàmece.

jì: jamecinne [jɜmə'ʧɪnnə] andiamocene. || LR jamecìnne

Imperativo Presente 2ª pl.

accattà: accattataville [akkattata'vɪllə]  compratevelo.

accide: acciditele accëdìtëlë [atʧə'dɪtələ] uccidetelo. || GG acceditelo.

cavezà: cavezatele [kavə'ʦatələ] calzatelo. || GG cauzatelo.

corre: currite currìtë [kur'rɪtə] correte. || GG currite.

jì: jatece ['jatəcə] andateci. || AO jàtece.

fa': facite facìtë [fa'ʧɪtə] fate.

turnà: turnatele [tur'natələ] tornategli. || GG turnatela.

veste: vestitele vëstìtëlë [vəs'tɪtələ] vestitelo.

Gerundio Presente

abbusckà: abbusckanne [abbuʃ'kannə] buscando. || MA abbushkanne.

abbuttà: abbuttanne [abbut'tannə] gonfiando. || CA¹ abbuttannə.

acchiappà: acchiappanne [accap'pannə] acchiappando. || AO acchiappànne.

accundà: accundanne [akkun'dannə] raccontando.

ammaccà: ammaccanne [ammak'kannə] inventando. || AO ammaccànne.

aspettà: aspettanne [aspət'tannə] aspettando. || TF aspettànne.

avè: avenne /avènnë/ [a'vɛnnə] avendo.

cambà: cambanne [kam'bannə] campando. || GG campanno.

chiagne: chiagnenne /chiagnènnë/ [caɲ'ɲɛnnə] piangendo. || VMG chiagnennö.

da' : denne /dènnë/ ['dɛnnə] dando.

dice: dicenne /dicènnë/ [di'ʧɛnnə] dicendo.

dorme: durmenne /durmènnë/ [dur'mɛnnə] dormendo.

fa’: facenne /facènnë/ [fa'ʧɛnnə] facendo. || VMG  facenö. || LR facènne.

favecijà: favecijanne [favəʧi'jannə] falciando.

jì: jenne /jènnë/ ['jɛnnə] andando. || ML jenne. || FO jenne [jenne̥].

'mbarà: ‘mbaranne [mba'rannə]  imparando. || TF ‘mbarànne.

pigghià: pigghianne /pigghjànnë/ [piɟ'ɟannə]  prendendo. || BF pigghianne (1893).

ruciulà: ruciulanne [ruʧu'lannə] ruzzolando. || LA rucelanne.

 

sende: sendenne /sëndènnë/ [sən'dɛnnə] sentendo. || MG sentenne.

spenne: spennenne /spënnènnë/ [spən'nɛnnə] spendendo.

sunà: sunanne /sunànnë/ [su'nannə] suonando. || BF sunanne (1893).

 

tagghià: tagghianne [taɟ'ɟannə] tagliando.

tenè: tenenne [tə'nɛnnə] tenendo || LR tenènne.

tremelà: tremelanne [trəmə'lannə] tremando.

truvà: truvanne [tru'wannə] trovando. || VMG truvannësë.

venì: venenne /vënènnë/ [və'nɛnnə] venendo.

Participio Passato

abbrazzà: abbrazzate /abbrazzåtë/ [abbrat'ʦɜtə] abbracciato. || LA abbrazzate.

accattà: accattate /accattåtë/ [akkat'tɜtə]  comprato. ||  MM¹ ‘accattatë.

acchià: acchiate /acchjåtë/ [ak'kjɜtə]  visto. || CS acchijáte.

acciavattà: acciavattate /acciavattåtë/ [atʧavat'tɜtə] eseguito male. || AO acciavattàte.

acciuccate: acciuccate /acciuccåtë/ [atʧuk'kɜtə] ubriacato. || RF acciuccàte.

accrecchenì:  accrecchenute  /accrëcchënůtë/ [akkrəkkə'nʉtə] curvato. 

accumenzà: accumenzate /accumënżåtë/ [akkumən'ʣɜtə]  cominciato. || TF accumenzàte.

accungià: accungiate /accungiåtë/ [akkun'ʤɜtə] acconciato. || AO accungiàte. || BA accunciate.

addecrijà: addecrijate /addëcrijåtë/ [addəkri'jɜtə] goduto. || AO addecrijàte. || ML addecrijate. || SA addecrijäte.

addeggerì: addeggerute  /addëggërůtë/ [addədʤərʉtə]  digerito.

addevendà: addevendate /addëvëndåtë/ [addəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.

addumannà: addumannate /addumannåtë/ [adduman'nɜtə] domandato, chiesto. || CA addumannâte.

addunà: addunate /addunåtë/ [addu'nɜtə] accorto.

affebbjà: affebbiate /affëbbjåtë/ [affəb'bjɜtə] affibbiato. || CS affebbijáte.

aggangà: aggangate /aggangåtë/ [aɡɡan'ɡɜtə] masticato. || CS aggangáte.

agghiazzà: agghiazzate /agghjazzåtë/ [aɟɟat'ʦɜtə] sistemato le bestie. || AO agghjazzàte.

ajutà: ajutate /ajutåtë/ [aju'tɜtə] aiutato. || CA¹ aiutⱥtᵉ.

alleppà: alleppate /allëppåtë/ [alləp'pɜtə] allontanato frettolosamente. || VC allippàte (1929).

ambarà: ambarate /ambaråtë/ [amba'rɜtə]  imparato. || AO ambaràte.

ammandà: ammandate [amman'dɜtə]  ammantato. || BF ammantáte.

ammezzijà: ammezzijate /ammëżżijåtë/ [ammədʣi'jɜtə] Insegnato, suggerito. || AO ammezzijàte.

angappà: angappate /angappåtë/ [anɡap'pɜtə]  acciuffato, acchiappato. || CV angappöt.

anghjì: anghiute /anghiůtë/ [an'ɟʉtə]   riempito. || BA anghiute.

apparà: apparate /apparåtë/ [appa'rɜtə] preparato la trappola. || EG apparàte.

apprettà: apprettate /apprëttåtë/ [apprət'tɜtə] apprettato. || BA apprettate.

appuzzunì: appuzzunite /appuzzunìtë [apputʦu'nɪtə]  impuzzito.

arregnunate /arrëgnunåtë/ [arrəɲɲu'nɜtə]  rimpinzato. || BA arregnunate.

arrenne: arrennute /arrënnůtë/ [arrənnʉtə] arreso. || BA arrennute.

arrunzà: arrunzate /arrunżåtë/ [arrun'ʣɜtə] arrangiato. || AO arrunzàte. || VC arrunzata (1929).

assaprà: assaprate /assapråtë/ [assa'prɜtə]  assaggiato, gustato. || AO assapràte.

attandà: attandate /attandåtë/ [attan'dɜtə] toccato. || AO attandàte.

attarallà: attarallate /attarallåtë/ [attaral'lɜtə] circondato. || LA attarallàte.

avè: avute /avůtë/ [a'vʉtə] avuto. || LA è vûte. || LR ha 'vute.

avverte: avvertute /avvërtůtë/ [avvərtʉtə] avvertito.

caccià: cacciate /cacciåtë/ [kat'ʧɜtə]  scacciato, tirato fuori. || LR cacciàte.  

canosce: canusciute [kanuʃʃʉtə] conosciuto. || TF canesciùte. || CA canusciûte. || LR canesciûte.

capetà: capetate /capëtåtë/ [kapə'tɜtə] capitato. || TF capetàte.

capì: capite /capìtë [ka'pɪtə] capito.

cercà: cercate /cërcåtë/ [ʧər'kɜtə]  cercato. || ME cercate.

chiamà: chiamate /chiamåtë/ [ca'mɜtə] chiamato. || MG¹ chiamate. || MG chiamat’.

chiove: chiuppete ['cuppətə] piovuto. || AO chjùppete. || CA kiûppete. || FO [chiùppete̥].

cose: chesute /chësůtë/ [kəsʉtə]. || LA chesùte. || BA chesute.

cose: cusute /cusůtë/ [kusʉtə]  cucito.

crede : credute /crëdůtë/ [krə'dʉtə] creduto.

cugghiunijà: cugghiunijate /cuggiunijåtë/ [kuɟɟuni'jɜtə] coglionato, burlato, insultato. || AO cugghjenijàte.

cumbenà:  cumbenate [kumbə'nɜtə] combinato.

cumburtà: cumburtate [kumbur'tɜtə] comportato.

cumenzà: cumenzate /cumënzåtë/ [kumən'ʣɜtə] cominciato.

curregge: curreggiute /currëggiůtë/ [kurrədʤʉtə] corretto.

devendà: devendate /dëvëndåtë/ [dəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.

dice: ditte ['dɪttə] detto. || ZO deut, dit (1864). || CA¹ dįttᵉ.

dorme: durmute /durmůtë [durmʉtə]  dormito. || VMG durmutö.

duscetà: duscetate /duscëtåtë/ [duʃʃə'tɜtə]  svegliato. || ML duscetate. || VMG dëscitatö.

fenesce: fenute finito

fermà: fermate /fërmåtë/ [fər'mɜtə] fermato.

figghià: figghiate /figghiåtë/ [fiɟ'ɟɜtə] partorito, figliato. || LMG fegghiàte.

fruscià: frusciate /frusciåtë/ [fruʃ'ʃɜtə]  sperperato. || GG frusciato.

fuje: fujute /fujůtë/ [fujʉtə] fuggito.

gabbà: gabbate /gabbåtë/ [ɡab'bɜtə] gabbato, ingannato, beffato.

gnuvelà: gnuvelate /gnuvëlåtë/ [ɲɲuvə'lɜtə] bloccato, ammutolito.

gode: ghedute /ghëdůtë/ [ɡədʉtə] goduto.

guadagnà: guadagnate /guadagnåtë/ [ɡwadaɲ'ɲɜtə] guadagnato.

guarì: guarite [ɡwa'rɪtə] guarito.  || LR guarite.

jettà: jettate /jëttåtë/ [jət'tɜtə] gettato. || RM jettàte.

jì: jute /jůtë/ [jʉtə] Andato. || LA jute / jûte . || TF jjùte. || CA¹ iʉtᵉ.

lamendà: lamendate /lamëndåtë/ [lamən'dɜtə] lamentato. 

lassà: lassate /lassåtë/ [las'sɜtə] Lasciato. || AO lassàte.

lazzarijà: lazzerijate /lazzërijåtë/ [ladʣəri'jɜtə] picchiato a sangue, ridotto come Lazzaro. || AO lazzerijàte.

lucculà: lucculate /lucculåtë/ [lukku'lɜtə] gridato.

luvà: luvate /luvåtë/ [lu'wɜtə] Tolto.

mastecà: mastecate /mastëcåtë/ [mastə'kɜtə] masticato, || BF mastecáte (1893).

'mbarà: 'mbarate [mba'rɜtə] imparato.

'mbrestà: 'mbrestate [mbrəs'tɜtə]  imprestato. || TF ‘mbrestàte.

'mbriacà: 'mbriacate [mbria'kɜtə]  ubriacato.

'mbrunì: 'mbrunite /'mbrunìtë/ [mbru'nɪtə]  imbrunito, oscurato.

menà: menate /mënåtë/ [mə'nɜtə] menato, gettato. || TF menàte.

mette: mise /mísë/ ['misə] messo. || Anche misse /mìssë/ ['mɪssə] || LR mîse / mise. || RG míise.

mette: misse /mìssë/ ['mɪssə] messo. || Anche mise /mísë/ ['misə]. || CA¹ mįssᵉ.

'ngavvalcà: 'ngavvalcate /'ngavvalcåtë/ [nɡavval'kɜtə] accavallato. || CA ‘ncavalcàte.

'nvedià: 'nvediate /'nvëdiåtë/ [nvə'djɜtə] invidiato.

'nzaccà: 'nzaccate /'nżaccåtë/ [nʣak'kɜtə] insaccato.

'nzurdulà: 'nzurdulate /'nżurdulåtë/ [nʣurdu'lɜtə] fatto diventare sordo.

parte: partute /partůtë/ [par'tʉtə] partito. || TF partùte.  

pazzijà: pazzijate /pazzijåtë/ [patʦi'jɜtə] scherzato. || TF pazziàte.

pegghià: pegghiate /pëgghjåtë/ [pəɟ'ɟɜtə] pigliato. || LR pegghjàte. || CA² pëgghjàtë.

pigghià: pigghiate [piɟ'ɟɜtə] pigliato. || AO pigghjàte. || PR pigghiate. || TF pigghiàte. || TF pigghijàte.

pendirse; pendite (s'è) [s-ɛ ppən'dɪtə] si è pentito. || LR s'è pendìte.

prumette: prumisse /prumìssë/ [pru'mɪssə] promesso.

purtà: purtate [pur'tɜtə] portato. 

putè: putute /putůtë/ [pu'tʉtə]  potuto. || GG potuto.

recurdà: recurdate [rəkur'dɜtə] ricordato. || EG recurdàte.

regalà: regalate /rëgalåtë/ [rəɡa'lɜtə] regalato.

respettà: respettate [rəspet'tɜtə] rispettato. || PR respettate.

respònne: respuste [rəs'pustə]  risposto. || TF respùste. || CA¹ rᵉspustᵉ.

ruciulijà: ruciulijate /ruciulijåtë/ [ruʧuli'jɜtə] rotolato. || TF ruciulijàte.

rumanì: rumaste [ru'mastə] rimasto. || AO rumàste.

rusecà: rusecate /rusëcåtë/ [rusə'kɜtə]  rosicchiato. || EG rusecàte.

sbatte: sbattute /ṡbattůtë/ [zbattʉtə] sbattuto.

scapelà: scapelate /scapëlåtë/ [skapə'lɜtə] terminato di lavorare. || AO scapelàte.

scangellà: scangellate /scangëllåtë/ [skanʤəl'lɜtə] cancellato. || ME scangellate.

sckumà: sckumate [ʃku'mɜtə]  schiumato.

sderrupà: sderrupate /ṡdërrupåtë/ [zdərru'pɜtə] crollato. || FB sdrupàte.

sende: sendute /sëndůtë/ [sən'dʉtə] sentito.

sigge: siggiute /siggiůtë/ [sid'ʤʉtə]  riscosso.

sparì: sparite /sparìtë/ [spa'rɪtə]  sparito. || TF sparìte.

spugghià: spugghiate /spugghjåtë/ [spuɟ'ɟɜtə] pp. spogliato. || LC spugghiáte.

strenge: strinde /strìndë/ [s'trɪndə] stretto. || LR strinde

succede: succisse [sut'ʧissə] accaduto. || TF succìsse. || LE sûccijessé. || LR succîsse. || CA¹ succissᵉ.

suffrì: sufferte /suffèrtë/ [suf'fɛrtə] sofferto.

sunnà: sunnate [sun'nɜtə]  sognato. || BA sunnate.

suppundà: suppundate [suppun'dɜtə] sostenuto, supportato. || AO suppundàte.

tagghià: tagghiate /tagghjåtë/ [taɟ'ɟɜtə] tagliato.

tenè: tenute /tënůtë/ [tə'nʉtə]  tenuto.

terà: terate [tə'rɜtə]  tirato. || EG teràte.

trasferì: trasferite /trasfërìtë/ [trasfə'rɪtə]  trasferito.

trasì: trasute /trasůtë/ [tra'sʉtə]  entrato.

tremendà: tremendate [trəmən'dɜtə] guardato.

turnà: turnate [tur'nɜtə] tornato. || MG turnate.

venne; vennute /vënnůtë/ [vən'nʉtə] venduto.

venì: venute /vënůtë/ [və'nʉtə] venuto. || TF venùte || LR venute.  

veve: vippete ['vɪppətə] bevuto. || LR vìppete.

vulè: vulute /vulůtë/ [vu'lʉtə] voluto.

vutà: vutate [vu'tɜtə] voltato, votato. || AO vutàte.

vuttà: vuttate [vut'tɜtə] spinto. || LR vuttàte.

zeffunnà: zeffunnate [ʦəffun'nɜtə]  sprofondato.

zeppijà: zeppijate /zëppijåtë/ [ʦəppi'jɜtə]  rincalzato con zepe.

zumbà:  zumbate [ʦum'bɜtə]  Saltato.  ||  TF zumbàte. || EG zumbate.

Infinito + Pronome

fa': farle fàrlë ['farlə] Farlo. || TF fàrle.

magnà: magnaramille magnaramìllë [maɲɲara'mɪllə] mangiarmelo.

pigghi: pigghiaramille pigghiaramìllë [piɟɟara'mɪllə] pigliarmelo. || CA¹ pigghjaramįllᵉ.

'mbeccià: 'mbecciarme 'mbëcciàrmë [mbət'ʧarmə] impicciarmi.

scungià: scungiarve scungiàrvë [skun'ʤarvə] importunarvi. 

tenè: tineme 'tínëmë ['tinəmə] tienimi.

truvà: truvarme truvàrmë [tru'warmə] trovarmi. || ML truàrme.

venì: venirme vënìrmë [və'nɪrmə] venirmi.