Repertorio dei verbi

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, disponibile anche in quest sito. Tra parentesi quadre c'è la trascrizione fonetica serIPA. 

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, del 2003

Indicativo Presente 1ª sing. 
avè: agghia ['aɡɡja] devo. || EG hagghia. || NM agghja. || LR hagghja. || GG aggh’a. || MAM [ágga]. 
avè: agghie ['aɡɡjə] ho (solo in funzione ausiliare).  || AO agghje. ||  LE agghije. || GG agghio. || GG agghie. || VMG agghiö. || CA aggje. 
dice: diche ['dɪkə] dico. || MP diché. 
esse: sonde ['sɔndə] sono. || GG sonte. 
fa: fazze ['fatʦə] faccio. || GG fazz. 
jí: vache ['vɜkə] vado. || GG vaco. || MM [vä́ke̥].
putè: pozze ['pɔtʦə] posso. || GG pozza. 
sapè: sacce ['satʧə] so. || VC sàccio (1929). 
sta: stache ['stɜkə] sto. || DPM stache. || GG staco. || TF stàke. || FO [ste̥che̥].
tenè: tenghe ['tɛnɡə]tengo / ho. ||  MAM [tę́nɡe̥].
venì: venghe ['vɛnɡə] vengo. || VMG vengö.
vulè: vogghie ['vɔɡɡjə] voglio. || GG (1834) vogghio. || VMG vogghiö. || EG vogghie. || VC vògghie (1929). || AO vogghje. || TF vògghije. || PM vogghije. || CV vogghj. || MM [vǫ́gge̥].  
 
Indicativo Presente 2ª sing. 
 
accògghie: accugghie [ak'kʊɡɡjə] raccogli. || AO accùgghje.
accucchià: accucchie [ak'kukkjə] unisci.
accumenzà: accumminze [akkum'minʣə]  cominci.
accundandà: accundinde [akkun'dində]  accontenti.
addecrijà: addecrije [addə'krɪjə] godi. || AO addecrìje.
alluggià: allugge [al'lʊdʤə] alloggi.
anghjí: inghie ['inɡjə] riempi. 
arravugghià: arravugghie [arra'vʊɡɡjə] avvolgi. || AO arravùgghje.
arrubbà: arrubbe [ar'rubbə] rubi. || AO    arrùbbe.
aspettà: aspitte [as'pittə] aspetti. || ML aspitte.
asseccà: assicche [as'sɪkkə] dimagrisci.
avè: aje ['ɜjə] hai. 
avè: è [ɛ] hai / devi. || AO he’. || AO hé.
corre: curre ['kurrə] correre.   
crede: cride ['kridə] credi. 
cresce: crisce ['krɪʃʃə] 
esse: si' [sɪ] sei. 
fa: faje ['fɜjə] fai. || VMG fajë. || FO [fäje̥].
jí: vaje ['vɜjə] vai  || VMG vajë.
lamendà: laminde [la'mində] lamenti.
mandenè: mandine [man'dinə] mantieni.
'mbonne: ‘mbunne [m'bunnə] bagni. 
menà: mine ['minə] meni 
mette: mitte ['mɪttə] metti. 
perde: pirde ['pirdə]   perdi. || VMG pierdë.
pungecà: pungechije [punʤə'kɪjə] pungi.
putè: puje ['pujə] puoi. || MG¹ puje. 
rangecà : rangechije [ranʤə'kɪjə] graffi. 
rombe: rumbe ['rumbə] rompi. 
sapè: saje ['sɜjə] sai. 
sende: sinde ['sində] senti 
sta: staje  [s'tɜjə] stai. || LA  staje. || CL staije.
tenè: tine ['tine] tieni / hai. 
tremelà: tremelije [trəmə'lɪjə] tremi. 
truvà: truve ['truvə] trovi. 
tuccà: tucche ['tukkə] tocchi. || RM tuccke. 
vavejà: vavejije [vavə'jɪjə] sbavi. 
vedè: vide / vite ['vidə, 'vitə] vedi. 
vení: vine ['vine] vieni.
vulà: vule ['vʉlə] voli.
vulè: vuje ['vujə] vuoi. || LCG vu’ (1897). || GF vvúje. || MM¹  vuoj’. || BA vuoje. || TF vùje. 
vumecà: vumuchije [vumə'kɪjə] vomiti.
zumbà: zumbe ['ʦumbə] salti. || MG¹ zumbe.
 
Indicativo Presente 3ª sing.
 
annegghià: annegghje [an'nɛɡɡjə] annebbia. || EG annègghie.
avè: ave / ha [ɜvə / a] ha. || MG¹ have. || EG hàve. || CS háve. || AO ha. 
avè: adda ['adda] deve. 
chiove: chiove ['kjɤvə] piove. || FO [chiöve̥].
dusckà: duscke ['dʊʃkə] brucia. || FD dùsche.
dà: dace ['dɜʧə] dà. 
èsse: è / èje [ɛ / 'ɘjə] è. || LR è. || EG éje. || EG eje. || CA² ejë. 
fa’: face ['fɜʧə] fa. ||  EG fàce. || VMG facë. || CS fáce. || FO [fäce̥] 
jí: vace ['vɜʧə] va. || RL väce (1905). || CA² vacë. || FO [ve̥ce̥]. || MM [vä́če̥].  
juccà: jocche ['jɔkkə] nevica.
putè: pote ['pɤtə] può. || NM pote. || VC pòte (1929).
sapè: sape ['sɜpə] conosce, sa. || VMG sapë. || FD sàpe. || FO [sœpe̥].
sta: stace  [s'tɜʧə] sta. || LE stace. || GG stà. || LMG stàce. || CA² stacë. || FO stace [stäce̥] 
tenè: tene ['tɘnə] tiene, ha. || VMG tenë. || LMG tène. || BA tene / ten. || EG téne. || FO tene [tene̥] / [te̤ne̥] 
vení: vene ['vɘnə] viene. || CA² venë. 
vulè: vole ['vɤlə] vuole. || LE vole. 
Indicativo Presente 1ª, 2ª, 3ª sing. 
 
abbadà: abbade [ab'bɜdə] bado / badi / bada. || SA¹ abbäte.
abballà: abballe [ab'ballə] ballo / balli / balla. || FO abballe [abballe̥]. || AM abballe.
abbijà: abbije [ab'bɪjə] avvio / avvii / avvia. 
acalà: acale [a'kɜlə] calo / cali / cala. || GF acöle.
accagghià: accagghie [ak'kaɡɡjə] ascolto / ascolti / ascolta. || AO accàgghje.
acchiappà: acchiappe [ak'kjappə] acchiappo / acchiappi / acchiappa. 
acchijà: acchie ['akkjə] vedo / vedi / vede; cerco / cerchi / cerca. 
achiude: achiude [a'kjʉdə] chiudo / chiudi / chiude. || BP chiude.
aggerà: aggire [ad'ʤɪrə] giro / giri / gira.
allescià: allisce [al'lɪʃʃə] liscio / lisci / liscia. ||  LR allisce.
alluscià: allusce [al'lʊʃʃə] vedo / vedi / vede. || AO allùsce.
ambarà: ambare [am'bɜrə] imparo / impari / impara. || VMG amparö. 
anduvenà: anduvine [andu'winə] indovino / indovini / indovina. || AO anduvìne.
applecà: appleche ['appləkə] applico / applichi / applica. || AO àppleke.
arruvà: arrive [arrɨvə] arrivo / arrivi / arriva. || LA arrive. || AO arrìve. 
avascià: avàsce [a'vaʃʃə] abbasso / abbassi / abbassa. || LR avàsce. || FO [avasce̥].
cacà: cache ['kɜkə] caco / cachi / caca. || BA cache.
chiamà: chiame ['kjɜmə]  chiamo / chiami / chiama. || RA chiame. || MAM [cä́me̥] 
chiàgne: chiagne ['kjaɲɲə]piango / piangi / piange. || LE chijagne. 
feccà: ficche ['fɪkkə] ficco/ficchi /ficca. 
fruttà: frutte [frʊttə] frutto / frutti / frutta. || FO [frutte̥].
guadagnà: guadagne [ɡwa'daɲɲə] guadagno / guadagni / guadagna.  
jelà: jele ['jɘlə] gelo / gela. || FO [jele̥]. 
lassà: lasse ['lassə] lascio / lasci / lascia. || EG lasse. || FP lass.
magnà: magne ['maɲɲə] mangio / mangi / mangia. || [FO magne [magne̥].
'mbarà: 'mbare [m'bɜrə] imparo / impari / impara. || TF ‘mbàre. 
'ngarecà: me ne / te ne / se ne ‘ngàreche [mə nə n'ɡarəkə] mi preoccupo / ti preoccupi / si preoccupa. || VMG së në ncarïcä. 
'ngiurà: 'ngiure [n'ʤʉrə] insulto / insulti / insulta. || GF ngiùre. || MG¹ 'ngiure.
parì: pare ['pɜrə] sembro / sembra / sembri. || FO [päre̥].
parlà: parle ['parlə] parlo / parli / parla. || MG¹ parle. || TF pàrle.
pigghià: pigghie ['pɪɡɡjə] prendo / prendi / prende. || BF pigghi' (1896). || AO pìgghje.|| CL pigghie. || FO [pigghije̥]. || MM [píg̓́g̓́e̥]. 
piscià: pisce ['pɪʃʃə] orino / orini / orina. || VMG pisciä. || TF ppìsce.
rire: rire [rɨrə] rido / ridi / ride. || LE rire. || AO rìre. 
rombe: rombe ['rɔmbə] rompo / rompi. || AO rombe. 
sfuje: sfuje [s'fʉjə] sfuggo / sfuggi / sfugge.
sguarrà: sguarre [z'ɡwarrə] divarico lacerando / divarichi / divarica. || GF sguarre. 
sparà: spare [s'pɜrə] sparo/  spari / spara. 
stregghià: strigghie [s'trɪɡɡjə] striglio / strigli / striglia. || FO [strigghije̥].
studià: studie [s'tʊdjə] studio / studi / studia. || BF studie. || FD stùdie. || RF studie [stųdi̯e̯].
stutà: stute  [s'tʉtə] spengo / spegni / spegne. || EG stute.
trasí: trase ['trɜsə] entro / entri / entra. 
trattà: tratte ['trattə] tratto / tratti / tratta. || VMG trattä.
tussí: tussisce [tus'sɪʃʃə] tossisco / tossisci / tossisce.
valè: vale ['vɜlə] valgo / vali / vale. || CS vále.
zappà: zappe ['ʦappə] zappo / zappi / zappa. ||  FO [zappe̥]. 
  
Indicativo Presente 1ª, 3ª sing. 
 
accucchià: accocchie [ak'kɔkkjə] unisco / unisce. || EG accocchie. || AO accòcchje.
accumegghià: accummogghie [akkum'mɔɡɡjə] copro / copre.  || VC accummòghie (1929). 
accumenzà: accummènze [akkum'mɛnʣə] comincio / comincia. || VMG accummenzä. 
accundandà: accundènde [akkun'dɛndə] accontento / accontenta.
addecrijà: addecreje [addə'krɘjə] godo / gode. || LA addecrèje.
affucà: affóche  [af'fɤkə] affogo / affoga. || FO affoghe [affo̤ghe̥].
alluggià: allogge [al'lɔdʤə] alloggio / alloggia. || AO allògge. 
allupà: allópe [al'lɤpə] sazio / sazia. || FO allope [allo̤pe̥].
ammasunà: ammasóne [amma'sɤnə] stordisco / stordisci. 
aspettà: aspètte [as'pɛttə] aspetto / aspetta. || FO [aspette̥].
assemegghià: assemmègghie [assəm'mɛɡɡjə] assomiglio / assomiglia. || AO assem-mègghje.
carecà: carecheje [karə'kɘjə] carico / carica. || RF carechéje.
carrià: carreje [kar'rɘjə] porto / porta.  
cercà: cèrche ['ʧɛrkə] cerco / cerca. 
cunzulà: chenzóle [kən'ʣɤlə] consolo / consola.
curtellijà: curtellijeje [kurtəlli'jɘjə] accoltello / accoltella. || AO curtillejèje.
galijà: galijeje [ɡalli'jɘjə] sbadiglio / sbadiglia || RF galijéje.
lamendà: lamènde [la'mɛndə] lamento / lamenta.
manijà: manijeje [mani'jɘjə] palpo / palpa.
mette: mètte ['mɛttə] metto / mette. || DLC métte. || ML mette.
'mbonne: ‘mbonne [m'bɔnnə] bagno / bagna. || FO [‘mbonne̥]. 
murì: more ['mɤrə] muoio / muore. 
mustrà: mostre ['mɔstrə] mostro / mostra. || FO [mostre̥]. 
muzzecà: muzzecheje [mutʦə'kɘjə] mordo / morde. || FO [muzze̥cheije̥].  
'ngegnà: ‘ngègne [n'ʤɛɲɲə]  inauguro / inaugura. 
'ndurzà: 'ndorze [n'dɔrʦə] strozzo / strozza. || GF ndòrze.
pazzijà: pazzieje / pazzeje / [pat'ʦɘjə / patʦi'ɘjə] scherzo / scherza. || BA pazzeje.
perde: pèrde ['pɛrdə] perdo / perde. 
pungecà: pungecheje [punʤə'kɘjə] pungo / punge. 
rangecà : rangecheje [ranʤə'kɘjə] graffio / graffia. 
rombe: rombe ['rɔmbə]rompo / rompe. || AO rombe. 
scenne: scènne ['ʃɛnnə] scendo / scende. || FO [scenne̥].
scumbone: scumbóne [skum'bɤnə] scompongo / scompone. || LE scumbóne.
scundà: sconde [s'kɔndə] sconto / sconta. || VMG scontä.
scurdà: scorde [s'kɔrdə] dimentico / dimentica. || LR scorde. 
secutà: secuteje [səku'tɘjə] inseguo / insegue. 
sende: sènde ['sɛndə] sento / sente. || FO [sènde̥].
spulpà: spolpe [s'pɔlpə] spolpo / spolpa. 
stenne: stènne [s'tɛnnə] stendo / stende. || LE stenné.
tremelà: tremeleje [trəmə'lɘjə] tremo / trema. || RF tremeléje.
tretecà: tretecheje [trətə'kɘjə] critico / critica.
truvà: trove ['trɤvə] trovo / trova. || BF tròv' (1894). || AO trove || FO trove [trove̥].
tuccà: tocche ['tɔkkə] tocco / tocca. || RM  tòccke. 
vavejà: vavejeje [vavə'jɘjə] sbavo / sbava. || AO vavijèje.
vedè: vede ['vɘdə] vedo / vede. || PM vède.  
veve: veve ['vɘvə] bevo / beve. || FO veve [vœve̥].
vumecà: vumucheje [vumə'kɘjə] vomito /   vomita.
vuttà: votte ['vɔttə] spingo / spinge. || AO  vòtte.
zumbà: zombe ['ʦɔmbə] salto / salta. || SA¹ zombe. 
 
Indicativo Presente 2ª, 3ª sing. 
dice: dice ['dɪʧə] dici / dice. 
 

Indicativo Presente 1ª pl. 
 
abballà: abballáme [abbal'lɜmə] balliamo. || EG abballàme.
accurdà: accurdáme [akkur'dɜmə] accordiamo.|| RA accurdame.
armà: armáme [ar'mɜmə] armiamo. 
avè: àmma ['amma] dobbiamo. || GF¹ amma. || SG hamma.
dice: dicime [di'ʧɪmə] diciamo. 
esse: sime ['simə] siamo. 
jí: jáme / jime ['jɜmə / 'jɪmə] andiamo. || FB ijàme. || FC jàme. || RA jam’. || CA¹ jìme.
fa’: facime [fa'ʧɪmə] facciamo. || EG facime.
avezà: avezáme [avə'ʦɜmə] alziamo. || BF avzáme.
magnà: magnáme [maɲ'ɲɜmə] mangiamo.
mette: mettime [mət'tɪmə] mettiamo.  
nzapè: 'nzapime [nʣa'pɪmə] non sappiamo.
putè: putime [pu'tɪmə] possiamo. || CA¹ [putimᵉ]. 
spusà: spusame [spu'sɜmə] sposiamo. || DPM spusame. 
stènne: stennime [stən'nɪmə] stendiamo.
sta: stime [s'tɪmə] stiamo.  
tenè: tenime [tə'nɪmə] teniamo.
trasi: trasime [tra'sɪmə] entriamo.
vení: venime [və'nɪmə] veniamo.
vulè: vulime [vu'lɪmə] vogliamo. || GG volimo. || VC vulìme (1929). 

Indicativo Presente 2ª pl.
 
 
jí: játe ['jɜtə] andate. || GG jate. 
putè: putite [pu'tɪtə] potete. || DPM putite.  
sta: stite  [s'tɪtə] state. 
trasí: trasite [tra'sɪtə] entrate.entrate.
vení: venite [və'nɪtə] venite. 
vulè: vulite [vu'lɪtə] volete. || NM vulite. 

Indicativo Presente 3ª pl. 
 
acalà: acalene [a'kalənə] abbassano, scendono. || SA¹ acàlene.
accide: accidene [at'ʧɪdənə] uccidono. || SG accidene. 
anghjí: enghiene ['ɛnɡjənə] riempiono. || FO [enghije̥ne̥].
ascì: escene ['ɛʃʃənə] escono.escono. || FO [esce̥ne̥]. 
avè: hanne ['annə] hanno. || VMG ànnö. || FP ann. || BA  hanne. || CA¹ [hannᵉ]. 
ciacerijà: ciacerijejene [ʧaʧəri'jɛjənə] parlano sottovoce.
esse: so' [sɔ] sono. || LR so. || GG sonte.  
fa’: fanne ['fannə] fanno. || RA fannó. || VMG fannö. || CA² fannë. || FO [fanne̥]. 
fuje: fujene ['fujənə] scappano.  
jettà: jettene ['jɛttənə] gettano. || GG jetteno. 
jí: vanne ['vannə] vanno. 
magnà: magnene ['maɲɲənə] mangiano. || FO [magne̥ne̥].
mangà: manghene ['manɡənə] mancano. || FO manghene [manghe̥ne̥].
palijà: palijejene [pali'jɛjənə] picchiano. || RM palijèjane.
pigghià: pigghiene ['pɪɡɡjənə] prendono.  
'nzaccà: 'nzacchene [n'ʣakkənə]insaccano.
parlà: pàrlene ['parlənə] parlano. || PR pàrlene. || CV parln.
rire: rirene ['rɪrənə] ridono. || LE rirene.
sta: stanne  [s'tannə] stanno. || GF stanne. 
succede: succedene [sut'ʧɛdənə] succedono. || SG¹ succédene.
terà: tirene ['tɪrəne] tirano. 
trasí: trasene ['trasəne] entrano. || ML trasene. || LR tràsene.
suppundà: seppondene [səp'pɔndənə] sostengono.  
vení: venene ['vɛnənə] vengono. || LR vénene.
vulè: vonne ['vɔnnə] vogliono. 
vutà: votene ['vɔtənə] votano 
Indicativo Imperfetto 1ª, 2ª, 3ª sing
 
 
aspettà: aspettave [aspət'tɜvə] aspettavo / aspettavi / aspettava. || MM [aspe̥ttä́ve̥] spettava.
arragghià: arragghiave [arraɡ'ɡjɜvə] ragliavo / ragliavi / ragliava. || EG arragghiave.
cambà: cambave [kam'bɜvə] campavo / campavi / campava. || GF¹ cambàve. 
candà: candave [kan'dɜvə] cantavo / cantavi / cantava. || GF¹ candàve.
fategà / fadegà: fategave / fadegave [fatə'ɡɜvə / fadə'ɡɜvə]  lavoravo / lavoravi / lavorava. || LC fategáve.
gemendà: gemendave [dʤəmən'dɜvə] canzonavo / canzonavi / canzonava. || MG gementave.
gerà: gerave [dʤə'rɜvə] giravo / giravi / girava. || LR geràve.
guardà: guardave [ɡwar'dɜvə]guardavo / guardavi / guardava. 
lucculà: lucculave [lukku'lɜvə] gridavo / gridavi / gridava. || LR lucculave.
'nghianà: ‘nghianave [nɡja'nɜvə]salivo / salivi / saliva. 
parí: paréve [pa'rɘvə] sembravo / sembravi / sembrava. || MG pareve.
pegghià: pegghiave [pəɡ'ɡjɜvə] prendevo / prendevi / prendeva. || LR pegghjàve. || RA pigghiave’.
penzà: penzave [pən'ʣɜvə] pensavo / pensavi / pensava. || MM [pe̥nʒä́/ve̥].
sckattijà: sckattijàve [ʃkatti'jɜvə] scoppiettavo / scoppiettavi / scoppiettava.
smercià: smerciave [zmər'ʧavə] sbirciavo / sbirciavi / sbirciava. ||  EG smerciave.
tetijà: tetijave [tətijɜvə] infastidivo / infastidivi / infastidiva. 
tuzzulà: tuzzulave [tutʦu'lɜvə] bussavo / bussavi / bussava.
vergugnà: vergugnave [vərɡuɲ'ɲɜvə] vergognavo / vergognavi / vergognava.
zumbà: zumbave [ʦum'bɜvə] saltavo / saltavi / saltava. || MG zumpave. 
Indicativo Imperfetto 2ª sing. 
 
ascí: ascive [aʃ'ʃɪvə] uscivi.
avè: avive [a'vivə] avevi, dovevi. || MG aviva.
dà: dive ['dɪvə] davi. || LR dîve.
dice: decive [də'ʧɪvə] dicevi. || EG decïve. || MM [de̥čẹ́ve̥].
esse: ire ['irə] eri. 
jí: jive ['jɪvə] andavi.
mette: mettive [mət'tɪvə] mettevi. 
nzapè: nzapive [nʣa'pivə] non sapevi. || LR 'nzapîve.
putè: putive [pu'tivə] potevi. || CL putive.
sta: stive [s'tivə] stavi. || BP stive.
tenè: tenive [tə'nivə] avevi. || MP tenive.
vulè: vulive [vu'livə] volevi. || MM [vulẹ́ve̥]. 
Indicativo Imperfetto 1ª,  3ª sing
 
 
ascí: asceve [aʃ'ʃɘvə] uscivo / usciva. || LR ascève. 
avè: aveve [a'vɘvə] avevo / aveva. || TF avève.
capí: capeve [ka'pɘvə] capivo / capiva. || MG capeve.
chiagne: chiagneve [kjaɲ'ɲɘvə] piangevo / piangeva. 
dice: deceve [də'ʧɘvə] dicevo / diceva. || TF decève. || MG deceve. || M A d’ceva. 
esse: ére ['ɘrə] ero / era. || LR ére. ||  MM  [ę́re̯].
jí: jeve ['jɘvə] andavo / andava. || LE ijeve. || LA jève.
mette: metteve [mət'tɘvə] mettevo / metteva. 
nzapè: nzapeve [nʣa'pɘvə] non sopevo / non sapeva. || GG nò  sapeva.
putè: puteve [pu'tɘvə] potevo / poteva. || VMG potëvä. || MG puteve.
sapè: sapeve [sa'pɘvə] sopevo / sapeva. 
sende: sendeve [sən'dɛvə] sentivo / sentiva. || VMG sentevä.
sta: steve  [s'tɘvə] stavo / stava. c'ero / c'era. || GG steva. || MG steve. || LR stève. || CA² stevë. || MM stẹ́/ve̥.  
suffrí: suffreve [suf'frɘvə] soffrivo / soffriva. || LR suffrève.
tenè: teneve [tə'nɘvə] avevo / aveva. || GG teneva.
venne: venneve [vən'nɘvə] vendevo / vendeva. || LR vennève. 
vulè: vuleve [vu'lɘvə]  volevo  /  voleva. || GG voleva.  
 
Indicativo Imperfetto 1ª pl
 
avè: avemma [a'vɛmma] dovevamo. 
esse: emme, ereme ['ɛmmə /' ɛrəmə] eravamo. || MG ereme. || MG éreme.
jì: jemme ['jɛmmə] andavamo. 
sta: stemme  [s'tɛmmə] stavamo. || MG stemm.
vulè: vulemme [vu'lɛmmə] volevamo. || LR vulèmme. 
Indicativo Imperfetto 2ª pl
 
esse: ireve, irve ['irəvə  / 'irvə]eravate. 

 
Indicativo Imperfetto 3ª pl
 
 
fategà: fategavene [fatə'ɡavənə] lavoravano. || FO [fat’gave̥ne̥]. 
gerà: geravene [dʤə'ravənə] giravano. || LR geràvene.
jì: jevene ['jɛvənə] andavano. || LR jèvene.  
lucculà: lucculavene [lukku'lavənə] urlavano. || MG lucclavene.
magnà: magnavene [maɲ'ɲavənə] mangiavano. || GG mangiavano.
sparà: sparavene [spa'ravənə] sparavano. 
spurtusà: spurtesavene [spurtə'savənə] bucherellavano.
sta: stevene [s'tɛvənə] stavano. || CA¹ stèvene.
vulè: vulevene [vu'lɛvənə] volevano. || NM vulevane. 
 
Indicativo Passato Remoto  1ª, 3ª sing
 
accide: accedije [atʧə'dɪjə] uccisi / uccise. || GG accedije. 
accumenzà: accumenzaje [akkumən'ʣɜjə] cominciai / cominciò. || VC accumenzàie (1929). || GG accommenzaje.
addecrijà: addecrijaje [addəkri'jɜjə] godetti / godè. 
alluscià: allusciaje [alluʃ'ʃɜjə] vidi / vide. || GG allusciaje. 
appresendà: appresendaje [apprəsən'dɜjə] presentai, presentò. || MG appresentaje.
aprí: aprije [a'prɪjə] aprii / aprì. 
arruvà: arruvaje [arru'wɜjə] arrivai / arrivò. || VMG arrëvajë.
ascí: ascije [aʃ'ʃɪjə] uscii / uscì. || LR ascìje.
attaccà: attaccaje [attak'kɜjə] attaccai / attaccò. 
avè: avije [a'vɪjə] ebbi  / ebbe. || BA avije. || GG avie.
avezà: avezaje [avə'ʦɜjə] alzai / alzò. || LE avézaijé. 
cambà: cambaje [kam'bɜjə] vissi  / visse. || BA campaje. 
capí: capije [ka'pɪjə] capii / capí. || MG capije.
chiamà: chiamaje [kja'mɜjə] chiamai / chiamò. || GG chiamaje.
dà: dije ['dijə] diedi / diede || MM [díi̯].
decide: decedije [dəʧə'dɪjə] decisi / decise. || LR decedìje. 
dice: decije [də'ʧijə] dissi / disse. || GG dicije. || GG dicij..e. || VMG dicijë. || MG decije. || MM [de̥číi̯e̥]. 
esse: fuje ['fujə] fui / fu. || MG   fujie. 
fa’: facije [fa'ʧɪjə] feci / fece. || LR facìje. || GG facie. || MG   facije. 
fenesce: fenije [fə'nɪjə] finii, finí. 
giurà: giuraje [dʤu'rɜjə] giurai, giurò 
jettà: jettaje [jət'tɜjə] gettai / gettò. || GG   jettaje. 
jí: jije ['jɪjə] andai / andò. || LR jìje. || GG jije. || VMG ijë.  
luvà: luvaje [lu'wɜjə] tolsi / tolse. || MP luvaije.
mannà: mannaje [man'nɜjə] mandai / mandò. || GG mannaje. 
mette: mettije [mət'tɪjə] misi  / mise. || MG mettije. || GG mettie. 
move: muvije [mu'vɪjə] mossi / mosse. || LE muvije.
murì: murije [mu'rɪjə] morii / morì. || BA murije. 
pigghià: pigghiaje / pegghiaje [piɡ'ɡjɜjə / pəɡ'ɡjɜjə] presi / prese. || VMG pigghiajë.
penzà: penzaje [pən'ʣɜjə] pensai / pensò. || VMG penzajë. || ME penzaje. 
perde: perdije [pər'dɪjə] persi / perse. || VMG perdijë.
sende: sendije [sən'dɪjə] sentii / sentí || GG sentije.  
sparte: spartije [spar'tɪjə] divisi / divise. || GG spartije. 
sprecà: sprecaje [sprə'kɜjə] sprecai / sprecò. || GG sprecaie. 
sta: stije  [s'tɪjə] stetti / stette. || GG stije. 
succede: succedije [sutʧə'dɪjə] successi / successe || VMG succidijë.
truvà: truvaje [tru'wɜjə] trovai / trovò. || NM truaje. || LE truvàije.
turnà: turnaje [tur'nɜjə] tornai / tornò. || GG turnaje. || VMG turnajë.
vedè: vedije [və'dɪjə] vidi / vide. || LE védije. || RA vidye. || MM [ve̥díi̯].
venge: vengije [vən'ʤɪjə] vinsi / vinse. || VMG vincijë. 
vení: venije [və'nɪjə] venni / venne. || LR venìje. || GG venia.
zumbà: zumbaje [ʦum'bɜjə] saltai / saltò. 

 
Indicativo Passato Remoto  2ª sing.
 
vènge: vengiste [vən'ʤɪstə] vincesti.
zumbà: zumbaste [ʦum'bastə] saltasti. 
 
 
Indicativo Passato Remoto  1ª pl. 
 
abbijà: abbijamme [abbi'jammə] avviammo. || MG abbiamm.
allundanà: allundanamme [allunda'nammə] allontanammo. || MG alluntanamm.
appresendà: appresendamme [apprəsən'dammə] presentammo. || MG appresentamm.
arruvà: arruvamme [arru'wammə] arrivammo. || MG arruvamm.
ascí: ascemme [aʃ'ʃɛmmə] uscimmo. || MG ascemm. 
fa’: facemme [fa'ʧɛmmə] facemmo. || MG facemme. 
passà: passamme [pas'sammə] passammo. || MG passamm.
sende: sendemme [sən'dɛmmə] sentimmo. || LR sendèmme. || MG sentemm.
truvà: truvamme [tru'wammə] trovammo. 
 
Indicativo Passato Remoto  3ª pl
 
aprí: aprirene [a'prɪrənə] aprirono. 
armà: armarene [ar'marənə] armarono. || MG armarene.
arrunzà: arrunzàrene [arrun'ʣarənə] abusarono. || VMG arrunzarënö. 
dà: direne ['dɪrənə] dettero. || RA diréné.
dice: dicirene [di'ʧɪrənə] dissero. || MG decirene.
fà: facirene [fa'ʧɪrənə] fecero. || MG facirene. || MM [fačíre̥ne̥]  
jí: jirene ['jɪrənə] / [jẹ́rnə] andarono. || GG ghjireno. 
mannà: mannarene [man'narənə] mandarono. || MG mannarene.
mette: mettirene [mət'tɪrənə] misero. || MM [me̥ttí̱re̥ne̥].
murí: murirene [mu'rɪrənə] morirono. 
purtà: purtarene [pur'tarənə] portarono. 
putè: putirene [pu'tɪrənə]  poterono. 
turnà: turnarene [tur'narənə] tornarono. || LMG turnarene.
veste: vestirene [vəs'tɪrənə] vestirono. || MM [ve̥stí̱re̥ne̥].
zumbà: zumbarene [ʦum'barənə] saltarono.
 
Indicativo Trapassato Remoto  1ª  pl.
 
avè: avèmma [a'vɛmma] avremmo dovuto. || MG avemma. 
Indicativo Futuro Semplice 1ª sing. 
 
fa: àgghia fa ['aɡɡja fa] farò. || ZO faracchio (1864). MP agghija fa’.
mette: àgghia mètte ['aɡɡja 'mɛttə] metterò. 
vení: àgghia vení ['aɡɡja və'nɪ] verrò.  
 
Condizionale Presente 1ª, 3ª sing.
ambrestà: ambrestarrije [ambrəstar'rɪjə] presterei / presterebbe.
dice: deciarrije [dəʧar'rɪjə] direi / direbbe.
fà: faciarrije [faʧar'rɪjə] farei / farebbe. 
frecà: frecarrije [frəkar'rɪjə] fregherei / fregherebbe. || FO [fre̥garrije̥].
esse: sarrije [sar'rɪjə] sarei / sarebbe. 
meretà: meretarrije [mərətar'rɪjə] meriterei / meriterebbe. || DPM meratarrìje.
mette: mettarrije [məttar'rɪjə] metterei / metterebbe. 
'nzaccà: 'nzaccarrije [nʣakkar'rɪjə] insaccherei / insaccherebbe.
parlà: parlarrije [parlar'rɪjə] parlerei / parlerebbe. 
sende / sendí: sendarrije [səndar'rɪjə] sentirei / sentirebbe
vulè: vularrije [vular'rɪjə] vorrei / vorrebbe. 
vulè: vulesse [vu'lɛssə] vorrei / vorrebbe.  

Condizionale Presente 2ª sing. 
 
esse: sarrisse [sar'rɪssə] saresti. || NM sarrisse. 
parlà: parlarrisse [parlar'rɪssə] parleresti. 
vulè: vularrisse [vular'rɪssə] vorresti. || MP vularrissé.
 
Condizionale Presente 1ª pl. 
 
esse: sarrisse [sar'rɪssə] saresti. || NM sarrisse. 
parlà: parlarrisse [parlar'rɪssə] parleresti. 
vulè: vularrisse [vular'rɪssə] vorresti. || MP vularrissé.
 
Condizionale Presente 3ª pl. 
avè: avrinne [a'vrɪnnə] avrebbero. || LR avrinne.
parlà: parlarrinne [parlar'rɪnnə] parlerebbero. 
esse: sarrirene [sar'rɪrərə] sarebbero.  
Condizionale Passato 3ª sing. 
avè: avéva [a'vɘva] avrebbe dovuto.
 
Congiuntivo Presente 2ª sing.
 
esse: fusse ['fussə] fossi 
Congiuntivo Presente 1ª pl.
esse: fusseme ['fussəmə] fossimo 
Congiuntivo Presente 2ª pl. 
ajutà: v’ajute [v-a'jʉtə] vi aiuti. || LR v’ajùte.
esse: fusseve ['fussəvə] foste 
 
Congiuntivo Presente 3ª pl. 
 
vulè: vonna ['vɔnna] vogliano.  

Imperativo Presente 2ª sing.
 
 
accundà: accunde [ak'kundə] racconta. 
addumannà: addumànne [addu'mannə]domanda. || FO [addumanne̥].
aspettà: aspitte [as'pittə]  aspetta. || FO [spitte̥].
avandà: avàndete [a'vandətə] vantati. || GF avàndete. 
avetijà: avetijete [avə'tijətə] guardati. || AO avetìjete. 
chiamà: chiamele ['kjamələ] chiamalo. || AO chjàmele. MP chiamatillé.
chiamà: chiamatille [kjama'tillə] chiamatelo. || MP chiamatillé.
cumugghià: cummugghiele [kəm'mʊɡɡjələ] coprilo. || ZO cummuglieleu (1864).
dà: damme ['dammə] dammi. || GG damma.
fa’: famme ['fammə] fammi. || FO [famme̥].  
lassà: lassele ['lassələ ] lascialo. || GE ass’lu.
leccà: licche ['lɪkkə] lecca.  
luvà: luvamille [luwa'millə] toglimelo. || NM luamelle.
mette: mitte  metti. 
pigghià: pigghieme ['pɪɡɡjəmə] prendimi. || GG pigghjemo. 
tenemendà: tenemènde [tənə'mɛndə] Guarda! || SG tineme’.
truvà: truveme ['truwəmə] trovami. 
 
 
Imperativo Presente 1ª pl. 
armà: armàmece [ar'maməʧə] armiamoci. ||  AO armàmece.
 
Imperativo Presente 2ª pl.
 
 
accide: acciditele [atʧə'dɪtələ] uccidetelo. || GG acceditelo. 
cavezà: cavezatele [kavə'ʦatələ] calzatelo. || GG cauzatelo.
corre: currite [kur'rɪtə] correte. || GG currite.
jí: jatece ['jatəcə] andateci. || AO jàtece.
fa': facite [fa'ʧɪtə] fate. 
turnà: turnatele [tur'natələ] tornategli. || GG turnatela. 
veste: vestitele  [vəs'tɪtələ] vestitelo.  

Gerundio Presente 
 
abbusckà: abbusckanne [abbuʃ'kannə] buscando. || MA abbushkanne.
acchiappà: acchiappanne [akkjap'pannə] acchiappando. || AO acchiappànne. 
accundà: accundanne [akkun'dannə] raccontando.
ammaccà: ammaccanne [ammak'kannə] inventando. || AO ammaccànne.
aspettà: aspettanne [aspət'tannə] aspettando. || TF aspettànne.
avè: avenne [a'vɛnnə] avendo. 
cambà: cambanne [kam'bannə] campando. || GG campanno. 
chiagne: chiagnenne [kjaɲ'ɲɛnnə] piangendo. || VMG chiagnennö.
da' : denne ['dɛnnə] dando. 
dice: dicenne [di'ʧɛnnə] dicendo. || DPM  decenne.
dorme: durmenne [dur'mɛnnə] dormendo.
fa’: facenne [fa'ʧɛnnə] facendo. || VMG  facenö. || LR facènne.
favecijà: favecijanne [favəʧi'jannə] falciando.
jí: jenne ['jɛnnə] andando. || ML jenne. || FO jenne [jenne̥].
'mbarà: ‘mbaranne [mba'rannə]  imparando. || TF ‘mbarànne.
ruciulà: ruciulanne [ruʧu'lannə] ruzzolando. || LA rucelanne. 
sende: sendenne [sən'dɛnnə] sentendo. || MG sentenne.
spenne: spennenne [spən'nɛnnə] spendendo.
tagghià: tagghianne [taɡ'ɡjannə] tagliando. 
tremelà: tremelanne [trəmə'lannə] tremando.
truvà: truvanne [tru'wannə] trovando. || VMG truvannësë.
vení: venenne [və'nɛnnə] venendo. 

 
Participio Passato 
 
abbrazzà: abbrazzate [abbrat'ʦɜtə] abbracciato. || LA abbrazzate.
accattà: accattate [akkat'tɜtə]  comprato. ||  MM¹ ‘accattatë.
acchijà: acchijate [akki'jɜtə]  visto. || CS acchijáte.
acciavattà: acciavattate [atʧavat'tɜtə] eseguito male. || AO acciavattàte.
acciuccate: acciuccate [atʧuk'kɜtə] ubriacato. || RF acciuccàte.
accrecchenì:  accrecchenute  [akkrəkkə'nʉtə] curvato.  
accumenzà: accumenzate [akkumən'ʣɜtə]  cominciato. || TF accumenzàte.
accungià: accungiate [akkun'ʤɜtə] acconciato. || AO accungiàte. || BA accunciate.
addecrijà: addecrijate [addəkri'jɜtə] goduto. || AO addecrijàte. || ML addecrijate. || SA¹ addecrijäte.
addeggerí: addeggerute [addədʤərʉtə]  digerito.
addevendà: addevendate [addəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte. 
addumannà: addumannate [adduman'nɜtə] domandato, chiesto. 
addunà: addunate [addu'nɜtə] accorto. 
affebbijà: affebbiate [affəbbi'jɜtə] affibbiato. || CS affebbijáte.
aggangà: aggangate [aɡɡan'ɡɜtə] masticato. || CS aggangáte.
agghiazzà: agghiazzate [aɡɡjat'ʦɜtə] sistemato le bestie. || AO agghjazzàte.
ajutà: ajutate [aju'tɜtə] aiutato. || NM ajutate. || CA¹ [aiutⱥtᵉ].
alleppà: alleppate [alləp'pɜtə] allontanato frettolosamente. || VC allippàte (1929).
ambarà: ambarate [amba'rɜtə]  imparato. || AO ambaràte.
ammandà: ammandate [amman'dɜtə]  ammantato. || BF ammantáte.
ammezzijà: ammezzijate [ammədʣi'jɜtə] Insegnato, suggerito. || AO ammezzijàte.
angappà: angappate [anɡap'pɜtə]  acciuffato, acchiappato. || CV angappöt.
anghjì: anghiute [an'ɡjʉtə]   riempito. || BA anghiute.
apparà: apparate [appa'rɜtə] preparato la trappola. || EG apparàte.
apprettà: apprettate [apprət'tɜtə] apprettato. || BA apprettate.
appuzzuní: appuzzunite [apputʦu'nɪtə]  impuzzito. 
arregnunate [arrəɲɲu'nɜtə]  rimpinzato. || BA arregnunate.
arrenne: arrennute [arrənnʉtə] arreso. || BA arrennute.
arrunzà: arrunzate [arrun'ʣɜtə] arrangiato. || AO arrunzàte. || VC arrunzata (1929).
assaprà: assaprate [assa'prɜtə]  assaggiato, gustato. || AO assapràte.
attandà: attandate [attan'dɜtə] toccato. || AO attandàte.
attarallà: attarallate [attaral'lɜtə] circondato. || LA attarallàte.
avè: avute [a'vʉtə] avuto. 
avverte: avvertute [avvərtʉtə] avvertito.
caccià: cacciate [kat'ʧɜtə]  scacciato, tirato fuori. || LR cacciàte. || BM cacciate. 
canosce: canusciute [kanuʃʃʉtə] conosciuto. || TF canesciùte.
capetà: capetate [kapə'tɜtə] capitato. || TF capetàte.
capí: capite [ka'pɪtə] capito. 
cercà: cercate [ʧər'kɜtə]  cercato. || ME cercate.
chiamà: chiamate [kja'mɜtə] chiamato. || MG¹ chiamate. || MG chiamat’.
chiove: chjuppete ['kjʊppətə] piovuto. || AO chjùppete. || FO [chiùppete̥].
cose: chesute [kəsʉtə]. || LA chesùte. || BA chesute.
cose: cusute [kusʉtə]  cucito.
crede : credute [krə'dʉtə] creduto. 
cugghiunijà: cugghiunijate [kuɡɡjuni'jɜtə] coglionato, burlato, insultato. || AO cugghjenijàte. 
cumbenà:  cumbenate [kumbə'nɜtə] combinato. 
cumburtà: cumburtate [kumbur'tɜtə] comportato.
cumenzà: cumenzate [kumən'ʣɜtə] cominciato. 
curregge: curreggiute [kurrədʤʉtə] corretto.
devendà: devendate [dəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.
dice: ditte ['dɪttə] detto. || ZO deut, dit (1864). 
dorme: durmute [durmʉtə]  dormito. || VMG durmutö. 
duscetà: duscetate [duʃʃə'tɜtə]  svegliato. || ML duscetate. || VMG dëscitatö.
fenesce: fenute finito 
fermà: fermate [fər'mɜtə] fermato. 
figghià: figghiate [fiɡ'ɡjɜtə] partorito, figliato. || LMG fegghiàte.
fruscià: frusciate [fruʃ'ʃɜtə]  sperperato. || GG frusciato. 
fuje: fujute [fujʉtə] fuggito. 
gabbà: gabbate [ɡab'bɜtə] gabbato, ingannato, beffato.
gnuvelà: gnuvelate [ɲɲuvə'lɜtə] bloccato, ammutolito. 
gode: ghedute [ɡədʉtə] goduto.
guadagnà: guadagnate [ɡwadaɲ'ɲɜtə] guadagnato. 
jettà: jettate [jət'tɜtə] gettato. || RM jettàte.
jí: jute [jʉtə] Andato. || LA jute. || TF jjùte. || MM [i̯i̯u̇́te̥] / [i̯u̇́/te̥]
lamendà: lamendate [lamən'dɜtə] lamentato. || BP lamentate. 
lassà: lassate [las'sɜtə] Lasciato. || AO lassàte. || NM lassate.
lazzarijà: lazzerijate [ladʣəri'jɜtə] picchiato a sangue, ridotto come Lazzaro. || AO lazzerijàte. 
lucculà: lucculate [lukku'lɜtə] gridato.
luvà: luvate [lu'wɜtə] Tolto. || DPM luàte.
'mbarà: 'mbarate [mba'rɜtə] imparato. 
'mbrestà: 'mbrestate [mbrəs'tɜtə]  imprestato. || TF ‘mbrestàte.
'mbriacà: 'mbriacate [mbria'kɜtə]  ubriacato.
'mbruní: 'mbrunite [mbru'nɪtə]  imbrunito, oscurato.
menà: menate [mə'nɜtə] menato, gettato. || TF menàte.
mette: misse ['missə] messo, impiegato. 
monge: mungiute [munʤʉtə] munto. 
'ngavvalcà: 'ngavvalcate [nɡavval'kɜtə] accavallato. || CA ‘ncavalcàte.
'nvedià: 'nvediate [nvə'djɜtə] invidiato.
'nzaccà: 'nzaccate [nʣak'kɜtə] insaccato. || DPM n’zaccate.
'nzurdulà: 'nzurdulate [nʣurdu'lɜtə] fatto diventare sordo. 
parte: partute [par'tʉtə] partito. || TF partùte.  
pazzijà: pazzijate [patʦi'jɜtə] scherzato. || TF pazziàte.
pegghià: pegghiate [pəɡ'ɡjɜtə] pigliato. || LR pegghjàte. || CA² pëgghjàtë.
pigghià: pigghiate [piɡ'ɡjɜtə] pigliato. || AO pigghjàte. || PR pigghiate. || TF pigghiàte. || TF pigghijàte. 
prumette: prumisse [pru'missə] promesso. 
purtà: purtate [pur'tɜtə] portato. || DPM purtate. 
putè: putute [pu'tʉtə]  potuto. || GG potuto. 
recurdà: recurdate [rəkur'dɜtə] ricordato. || EG recurdàte.
regalà: regalate [rəɡa'lɜtə] regalato. 
respettà: respettate [rəspet'tɜtə] rispettato. || PR respettate.
respònne: respuste [rəs'pustə]  risposto. || TF respùste. 
ruciulijà: ruciulijate [ruʧuli'jɜtə] rotolato. || TF ruciulijàte.
rumaní: rumaste [ru'mastə] rimasto. || MP remaste. || AO rumàste.
rusecà: rusecate [rusə'kɜtə]  rosicchiato. || EG rusecàte. 
sbatte: sbattute [zbattʉtə] sbattuto. 
scapelà: scapelate [skapə'lɜtə] terminato di lavorare. || AO scapelàte.
scangellà: scangellate [skanʤəl'lɜtə] cancellato. || ME scangellate.
sckumà: sckumate [ʃku'mɜtə]  schiumato. 
sderrupà: sderrupate [zdərru'pɜtə] crollato. || FB sdrupàte.
sende: sendute [sən'dʉtə] sentito. 
sigge: siggiute [sid'ʤʉtə]  riscosso.
sparí: sparite [spa'rɪtə]  sparito. || TF sparìte.
spugghià: spugghiate [spuɡ'ɡjɜtə] pp. spogliato. || LC spugghiáte.
succede: succisse [sut'ʧissə] accaduto. || TF succìsse. 
suffrí: sufferte [suf'fɛrtə] sofferto. 
sunnà: sunnate [sun'nɜtə]  sognato. || BA sunnate.
suppundà: suppundate [suppun'dɜtə] sostenuto, supportato. || AO suppundàte.
tagghià: tagghiate [taɡ'ɡjɜtə] tagliato. 
tenè: tenute [tə'nʉtə]  tenuto. 
terà: terate [tə'rɜtə]  tirato. || EG teràte.
trasferí: trasferite [trasfə'rɪtə]  trasferito.
trasí: trasute [tra'sʉtə]  entrato. 
tremendà: tremendate [trəmən'dɜtə] guardato. 
turnà: turnate [tur'nɜtə] tornato. || MG turnate.
vení: venute [və'nʉtə] venuto. || TF venùte.  || MM [vve̥nu̇́/te̥] / [vve̥núte̥]. 
veve: vippete ['vɪppətə] bevuto.
vulè: vulute [vu'lʉtə] voluto. 
vutà: vutate [vu'tɜtə] voltato, votato. || AO vutàte.
vuttà: vuttate [vut'tɜtə] spinto. || LR vuttàte.
zeffunnà: zeffunnate [ʦəffun'nɜtə]  sprofondato.
zeppijà: zeppijate [ʦəppi'jɜtə]  rincalzato con zepe. 
zumbà:  zumbate [ʦum'bɜtə]  Saltato.  ||  TF zumbàte. || EG zumbate. 
Infinito +Pronome
fa': fàrle ['farlə] Farlo. || TF fàrle.
magnà: magnaramille [maɲɲara'mɪllə] mangiarmelo || MM [mmňňramį́lle̥].
'mbeccià: mbecciarme [mbət'ʧarmə] impicciarmi. || CL mpecciarme.
perdunà: perduneme [pər'dunəmə] || RF perduneme.
scungià: scungiarve [skun'ʤarvə] importunarvi. || BM scunciarve. 
tenè: tineme ['tínəmə] tienimi. 
truvà: truvarme [tru'warmə] trovarmi. || ML truàrme.
vení: venirme [və'nɪrmə] venirmi.