Repertorio dei verbi

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, disponibile anche in quest sito. Tra parentesi quadre c'è la trascrizione fonetica serIPA. 

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano.

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, del 2003

Indicativo Presente 1ª sing.

avè: agghia ['aɡɡja] devo. || EG hagghia. || LR hagghja. || GG aggh’a. || MAM [ágga].

avè: agghie ['aɡɡjə] ho (solo in funzione ausiliare).  || AO agghje. ||  LE agghije. || GG agghio. || GG agghie. || VMG agghiö. || CA aggje.

dice: diche ['dɪkə] dico.  

esse: sonde ['sɔndə] sono. || GG sonte.

fa: fazze ['fatʦə] faccio. || GG fazz.

jì: vache ['vɜkə] vado. || GG vaco. || MM [vä́ke̥].

putè: pozze ['pɔtʦə] posso. || GG pozza.

sapè: sacce ['satʧə] so. || VC sàccio (1929).

sta: stache ['stɜkə] sto. || GG staco. || TF stàke. || FO [ste̥che̥].

tenè: tenghe ['tɛnɡə]tengo / ho. ||  MAM [tę́nɡe̥].

venì: venghe ['vɛnɡə] vengo. || VMG vengö.

vulè: vogghie ['vɔɡɡjə] voglio. || GG (1834) vogghio. || VMG vogghiö. || EG vogghie. || VC vògghie (1929). || AO vogghje. || TF vògghije. || PM vogghije. || CV vogghj. || MM [vǫ́gge̥]. 

Indicativo Presente 2ª sing.

accògghie: accugghie [ak'kʊɡɡjə] raccogli. || AO accùgghje.

accucchià: accucchie [ak'kukkjə] unisci.

accumenzà: accumminze [akkum'minʣə]  cominci.

accundandà: accundinde [akkun'dində]  accontenti.

addecrijà: addecrije addëcrìjë [addə'krɪjə] godi. || AO addecrìje.

alluggià: allugge [al'lʊdʤə] alloggi.

anghjì: inghie ['inɡjə] riempi.

arravugghià: arravugghie [arra'vʊɡɡjə] avvolgi. || AO arravùgghje.

arrubbà: arrubbe [ar'rubbə] rubi. || AO    arrùbbe.

aspettà: aspitte [as'pittə] aspetti. || ML aspitte.

asseccà: assicche [as'sɪkkə] dimagrisci.

avè: aje ['ɜjə] hai.

avè: è [ɛ] hai / devi. || AO he’. || AO hé.

corre: curre ['kurrə] correre.   

crede: cride ['kridə] credi.

cresce: crisce ['krɪʃʃə]

esse: si' [sɪ] sei.

fa: faje ['fɜjə] fai. || VMG fajë. || FO [fäje̥].

jì: vaje ['vɜjə] vai  || VMG vajë.

lamendà: laminde [la'mində] lamenti.

mandenè: mandine [man'dinə] mantieni.

'mbonne: ‘mbunne [m'bunnə] bagni.

menà: mine ['minə] meni

mette: mitte ['mɪttə] metti.

perde: pirde ['pirdə]   perdi. || VMG pierdë.

pungecà: pungechije pungëchìjë [punʤə'kɪjə] pungi.

putè: puje ['pujə] puoi. || MG¹ puje.

rangecà : rangechije rangëchìjë [ranʤə'kɪjə] graffi.

rombe: rumbe ['rumbə] rompi.

sapè: saje ['sɜjə] sai.

sende: sinde ['sində] senti

sta: staje  [s'tɜjə] stai. || LA  staje.

tenè: tine ['tine] tieni / hai.

tremelà: tremelije trëmëlìjë [trəmə'lɪjə] tremi.

truvà: truve ['truvə] trovi.

tuccà: tucche ['tukkə] tocchi. || RM tuccke.

vavejà: vavejije vavëjìjë [vavə'jɪjə] sbavi.

vedè: vide / vite ['vidə, 'vitə] vedi.

venì: vine ['vine] vieni.

vulà: vule ['vʉlə] voli.

vulè: vuje ['vujə] vuoi. || LCG vu’ (1897). || GF vvúje. || MM¹  vuoj’. || BA vuoje. || TF vùje.

vumecà: vumuchije vumuchìjë [vumə'kɪjə] vomiti.

zumbà: zumbe ['ʦumbə] salti. || MG¹ zumbe.

Indicativo Presente 3ª sing.

annegghià: annegghje [an'nɛɡɡjə] annebbia. || EG annègghie.

avè: ave / ha [ɜvə / a] ha. || MG¹ have. || EG hàve. || CS háve. || AO ha.

avè: adda ['adda] deve.

chiove: chiove ['kjɤvə] piove. || FO [chiöve̥].

dusckà: duscke ['dʊʃkə] brucia. || FD dùsche.

dà: dace ['dɜʧə] dà.

èsse: è / èje [ɛ / 'ɘjə] è. || LR è. || EG éje. || EG eje. || CA² ejë.

fa’: face ['fɜʧə] fa. ||  EG fàce. || VMG facë. || CS fáce. || FO [fäce̥]

jì: vace ['vɜʧə] va. || RL väce (1905). || CA² vacë. || FO [ve̥ce̥]. || MM [vä́če̥].  

juccà: jocche ['jɔkkə] nevica.

putè: pote ['pɤtə] può. || VC pòte (1929).

sapè: sape ['sɜpə] conosce, sa. || VMG sapë. || FD sàpe. || FO [sœpe̥].

sta: stace  [s'tɜʧə] sta. || LE stace. || GG stà. || LMG stàce. || CA² stacë. || FO stace [stäce̥]

tenè: tene ['tɘnə] tiene, ha. || VMG tenë. || LMG tène. || BA tene / ten. || EG téne. || FO tene [tene̥] / [te̤ne̥]

venì: vene ['vɘnə] viene. || CA² venë.

vulè: vole ['vɤlə] vuole. || LE vole.

Indicativo Presente 1ª, 2ª, 3ª sing.

abbadà: abbade [ab'bɜdə] bado / badi / bada. || SA¹ abbäte.

abballà: abballe [ab'ballə] ballo / balli / balla. || FO abballe [abballe̥]. || AM abballe.

abbijà: abbije abbìjë[ab'bɪjə] avvio / avvii / avvia.

acalà: acale [a'kɜlə] calo / cali / cala. || GF acöle.

accagghià: accagghie [ak'kaɡɡjə] ascolto / ascolti / ascolta. || AO accàgghje.

acchiappà: acchiappe [ak'kjappə] acchiappo / acchiappi / acchiappa.

acchijà: acchie ['akkjə] vedo / vedi / vede; cerco / cerchi / cerca.

achiude: achiude [a'kjʉdə] chiudo / chiudi / chiude.

aggerà: aggire [ad'ʤɪrə] giro / giri / gira.

allescià: allisce [al'lɪʃʃə] liscio / lisci / liscia. ||  LR allisce.

alluscià: allusce [al'lʊʃʃə] vedo / vedi / vede. || AO allùsce.

ambarà: ambare [am'bɜrə] imparo / impari / impara. || VMG amparö.

anduvenà: anduvine [andu'winə] indovino / indovini / indovina. || AO anduvìne.

applecà: appleche ['appləkə] applico / applichi / applica. || AO àppleke.

arruvà: arrive [arrɨvə] arrivo / arrivi / arriva. || LA arrive. || AO arrìve.

avascià: avàsce [a'vaʃʃə] abbasso / abbassi / abbassa. || LR avàsce. || FO [avasce̥].

cacà: cache ['kɜkə] caco / cachi / caca. || BA cache.

chiamà: chiame ['kjɜmə]  chiamo / chiami / chiama. || RA chiame. || MAM [cä́me̥]

chiàgne: chiagne ['kjaɲɲə]piango / piangi / piange. || LE chijagne.

feccà: ficche ['fɪkkə] ficco/ficchi /ficca.

fruttà: frutte [frʊttə] frutto / frutti / frutta. || FO [frutte̥].

guadagnà: guadagne [ɡwa'daɲɲə] guadagno / guadagni / guadagna. 

jelà: jele ['jɘlə] gelo / gela. || FO [jele̥].

lassà: lasse ['lassə] lascio / lasci / lascia. || EG lasse.

magnà: magne ['maɲɲə] mangio / mangi / mangia. || [FO magne [magne̥].

'mbarà: 'mbare [m'bɜrə] imparo / impari / impara. || TF ‘mbàre.

'ngarecà: me ne / te ne / se ne ‘ngàreche [mə nə n'ɡarəkə] mi preoccupo / ti preoccupi / si preoccupa. || VMG së në ncarïcä.

'ngiurà: 'ngiure [n'ʤʉrə] insulto / insulti / insulta. || GF ngiùre. || MG¹ 'ngiure.

parì: pare ['pɜrə] sembro / sembra / sembri. || FO [päre̥].

parlà: parle ['parlə] parlo / parli / parla. || MG¹ parle. || TF pàrle.

pigghià: pigghie pìgghië ['pɪɡɡjə] prendo / prendi / prende. || BF pigghi' (1896). || AO pìgghje. || FO [pigghije̥]. || MM [píg̓́g̓́e̥].

piscià: pisce ['pɪʃʃə] orino / orini / orina. || VMG pisciä. || TF ppìsce.

rire: rire [rɨrə] rido / ridi / ride. || LE rire. || AO rìre.

rombe: rombe ['rɔmbə] rompo / rompi. || AO rombe.

sfuje: sfuje [s'fʉjə] sfuggo / sfuggi / sfugge.

sguarrà: sguarre [z'ɡwarrə] divarico lacerando / divarichi / divarica. || GF sguarre.

sparà: spare [s'pɜrə] sparo/  spari / spara.

stregghià: strigghie strìgghië [s'trɪɡɡjə] striglio / strigli / striglia. || FO [strigghije̥].

studià: studie [s'tʊdjə] studio / studi / studia. || BF studie. || FD stùdie. || RF studie [stųdi̯e̯].

stutà: stute  [s'tʉtə] spengo / spegni / spegne. || EG stute.

trasì: trase ['trɜsə] entro / entri / entra.

trattà: tratte ['trattə] tratto / tratti / tratta. || VMG trattä.

tussì: tussisce [tus'sɪʃʃə] tossisco / tossisci / tossisce.

valè: vale ['vɜlə] valgo / vali / vale. || CS vále.

zappà: zappe ['ʦappə] zappo / zappi / zappa. ||  FO [zappe̥].

Indicativo Presente 1ª, 3ª sing.

accucchià: accocchie [ak'kɔkkjə] unisco / unisce. || EG accocchie. || AO accòcchje.

accumegghià: accummogghie [akkum'mɔɡɡjə] copro / copre.  || VC accummòghie (1929).

accumenzà: accummènze [akkum'mɛnʣə] comincio / comincia. || VMG accummenzä.

accundandà: accundènde [akkun'dɛndə] accontento / accontenta.

addecrijà: addecreje [addə'krɘjə] godo / gode. || LA addecrèje.

affucà: affóche  [af'fɤkə] affogo / affoga. || FO affoghe [affo̤ghe̥].

alluggià: allogge [al'lɔdʤə] alloggio / alloggia. || AO allògge.

allupà: allópe [al'lɤpə] sazio / sazia. || FO allope [allo̤pe̥].

ammasunà: ammasóne [amma'sɤnə] stordisco / stordisci.

aspettà: aspètte [as'pɛttə] aspetto / aspetta. || FO [aspette̥].

assemegghià: assemmègghie [assəm'mɛɡɡjə] assomiglio / assomiglia. || AO assem-mègghje.

carecà: carecheje [karə'kɘjə] carico / carica. || RF carechéje.

carrià: carreje [kar'rɘjə] porto / porta. 

cercà: cèrche ['ʧɛrkə] cerco / cerca.

cunzulà: chenzóle [kən'ʣɤlə] consolo / consola.                

curtellijà: curtellijeje [kurtəlli'jɘjə] accoltello / accoltella. || AO curtillejèje.

galijà: galijeje [ɡalli'jɘjə] sbadiglio / sbadiglia || RF galijéje.

lamendà: lamènde [la'mɛndə] lamento / lamenta.

manijà: manijeje [mani'jɘjə] palpo / palpa.

mette: mètte ['mɛttə] metto / mette. || DLC métte. || ML mette.

'mbonne: ‘mbonne [m'bɔnnə] bagno / bagna. || FO [‘mbonne̥].

murì: more ['mɤrə] muoio / muore.

mustrà: mostre ['mɔstrə] mostro / mostra. || FO [mostre̥].

muzzecà: muzzecheje [mutʦə'kɘjə] mordo / morde. || FO [muzze̥cheije̥].  

'ngegnà: ‘ngègne [n'ʤɛɲɲə]  inauguro / inaugura.

'ndurzà: 'ndorze [n'dɔrʦə] strozzo / strozza. || GF ndòrze.

pazzijà: pazzieje / pazzeje / [patʦi'ɘjə / pat'ʦɘjə] scherzo / scherza. || BA pazzeje.

perde: pèrde ['pɛrdə] perdo / perde.

pungecà: pungecheje [punʤə'kɘjə] pungo / punge.

rangecà : rangecheje [ranʤə'kɘjə] graffio / graffia.

rombe: rombe ['rɔmbə]rompo / rompe. || AO rombe.

scenne: scènne ['ʃɛnnə] scendo / scende. || FO [scenne̥].

scumbone: scumbóne [skum'bɤnə] scompongo / scompone. || LE scumbóne.

scundà: sconde [s'kɔndə] sconto / sconta. || VMG scontä.

scurdà: scorde [s'kɔrdə] dimentico / dimentica. || LR scorde.

secutà: secuteje [səku'tɘjə] inseguo / insegue.

sende: sènde ['sɛndə] sento / sente. || FO [sènde̥].

spulpà: spolpe [s'pɔlpə] spolpo / spolpa.

stenne: stènne [s'tɛnnə] stendo / stende. || LE stenné.

tremelà: tremeleje [trəmə'lɘjə] tremo / trema. || RF tremeléje.

tretecà: tretecheje [trətə'kɘjə] critico / critica.

truvà: trove ['trɤvə] trovo / trova. || BF tròv' (1894). || AO trove || FO trove [trove̥].

tuccà: tocche ['tɔkkə] tocco / tocca. || RM  tòccke.

vavejà: vavejeje [vavə'jɘjə] sbavo / sbava. || AO vavijèje.

vedè: vede ['vɘdə] vedo / vede. || PM vède.  

veve: veve ['vɘvə] bevo / beve. || FO veve [vœve̥].

vumecà: vumucheje [vumə'kɘjə] vomito /   vomita.

vuttà: votte ['vɔttə] spingo / spinge. || AO  vòtte.

zumbà: zombe ['ʦɔmbə] salto / salta. || SA¹ zombe.

Indicativo Presente 2ª, 3ª sing.

dice: dice ['dɪʧə] dici / dice.

Indicativo Presente 1ª pl.

abballà: abballáme [abbal'lɜmə] balliamo. || EG abballàme.

accurdà: accurdáme [akkur'dɜmə] accordiamo.|| RA accurdame.

armà: armáme [ar'mɜmə] armiamo.

avè: àmma ['amma] dobbiamo. || GF¹ amma. || SG hamma.

dice: dicime [di'ʧɪmə] diciamo.

esse: sime ['simə] siamo.

jì: jáme / jime ['jɜmə / 'jɪmə] andiamo. || FB ijàme. || FC jàme. || RA jam’. || CA¹ jìme.

fa’: facime [fa'ʧɪmə] facciamo. || EG facime.

avezà: avezáme [avə'ʦɜmə] alziamo. || BF avzáme.

magnà: magnáme [maɲ'ɲɜmə] mangiamo.

mette: mettime [mət'tɪmə] mettiamo.  

nzapè: 'nzapime [nʣa'pɪmə] non sappiamo.

putè: putime [pu'tɪmə] possiamo. || CA¹ [putimᵉ].

spusà: spusame [spu'sɜmə] sposiamo.  

stènne: stennime [stən'nɪmə] stendiamo.

sta: stime [s'tɪmə] stiamo. 

tenè: tenime [tə'nɪmə] teniamo.

trasi: trasime [tra'sɪmə] entriamo.

venì: venime [və'nɪmə] veniamo.

vulè: vulime [vu'lɪmə] vogliamo. || GG volimo. || VC vulìme (1929).

Indicativo Presente 2ª pl.

jì: játe jåtë ['jɜtə] andate. || GG jate.

putè: putite putìtë [pu'tɪtə] potete.   

sta: stite  [s'tɪtə] state.

trasì: trasite [tra'sɪtə] entrate.entrate.

venì: venite vënìtë [və'nɪtə] venite.

vulè: vulite vulìtë [vu'lɪtə] volete.

Indicativo Presente 3ª pl.

acalà: acalene [a'kalənə] abbassano, scendono. || SA¹ acàlene.

accide: accidene [at'ʧɪdənə] uccidono. || SG accidene.

anghjì: enghiene ['ɛnɡjənə] riempiono. || FO [enghije̥ne̥].

ascì: escene ['ɛʃʃənə] escono.escono. || FO [esce̥ne̥].

avè: hanne ['annə] hanno. || VMG ànnö. || BA  hanne. || CA¹ [hannᵉ].

ciacerijà: ciacerijejene [ʧaʧəri'jɛjənə] parlano sottovoce.

esse: so' [sɔ] sono. || LR so. || GG sonte.  

fa’: fanne ['fannə] fanno. || RA fannó. || VMG fannö. || CA² fannë. || FO [fanne̥].

fuje: fujene ['fujənə] scappano. 

jettà: jettene ['jɛttənə] gettano. || GG jetteno.

jì: vanne ['vannə] vanno.

magnà: magnene ['maɲɲənə] mangiano. || FO [magne̥ne̥].

mangà: manghene ['manɡənə] mancano. || FO manghene [manghe̥ne̥].

palijà: palijejene [pali'jɛjənə] picchiano. || RM palijèjane.

pigghià: pigghiene pìgghiënë ['pɪɡɡjənə] prendono.  

'nzaccà: 'nzacchene [n'ʣakkənə]insaccano.

parlà: pàrlene ['parlənə] parlano. || PR pàrlene. || CV parln.

rire: rirene ['rɪrənə] ridono. || LE rirene.

sta: stanne  [s'tannə] stanno. || GF stanne.

succede: succedene [sut'ʧɛdənə] succedono. || SG¹ succédene.

terà: tirene ['tɪrəne] tirano.

trasì: trasene ['trasəne] entrano. || ML trasene. || LR tràsene.

suppundà: seppondene [səp'pɔndənə] sostengono. 

venì: venene ['vɛnənə] vengono. || LR vénene.

vulè: vonne ['vɔnnə] vogliono.

vutà: votene ['vɔtənə] votano

Indicativo Imperfetto 1ª, 2ª, 3ª sing

aspettà: aspettave [aspət'tɜvə] aspettavo / aspettavi / aspettava. || MM [aspe̥ttä́ve̥] spettava.

arragghià: arragghiave [arraɡ'ɡjɜvə] ragliavo / ragliavi / ragliava. || EG arragghiave.

cambà: cambave [kam'bɜvə] campavo / campavi / campava. || GF¹ cambàve.

candà: candave [kan'dɜvə] cantavo / cantavi / cantava. || GF¹ candàve.

fategà / fadegà: fategave / fadegave [fatə'ɡɜvə / fadə'ɡɜvə]  lavoravo / lavoravi / lavorava. || LC fategáve.

gemendà: gemendave [dʤəmən'dɜvə] canzonavo / canzonavi / canzonava. || MG gementave.

gerà: gerave [dʤə'rɜvə] giravo / giravi / girava. || LR geràve.

guardà: guardave [ɡwar'dɜvə]guardavo / guardavi / guardava.

lucculà: lucculave [lukku'lɜvə] gridavo / gridavi / gridava. || LR lucculave.

'nghianà: ‘nghianave [nɡja'nɜvə]salivo / salivi / saliva.

parì: paréve [pa'rɘvə] sembravo / sembravi / sembrava. || MG pareve.

pegghià: pegghiave [pəɡ'ɡjɜvə] prendevo / prendevi / prendeva. || LR pegghjàve. || RA pigghiave’.

penzà: penzave [pən'ʣɜvə] pensavo / pensavi / pensava. || MM [pe̥nʒä́/ve̥].

sckattijà: sckattijàve [ʃkatti'jɜvə] scoppiettavo / scoppiettavi / scoppiettava.

smercià: smerciave [zmər'ʧavə] sbirciavo / sbirciavi / sbirciava. ||  EG smerciave.

tetijà: tetijave [tətijɜvə] infastidivo / infastidivi / infastidiva.

tuzzulà: tuzzulave [tutʦu'lɜvə] bussavo / bussavi / bussava.

vergugnà: vergugnave [vərɡuɲ'ɲɜvə] vergognavo / vergognavi / vergognava.

zumbà: zumbave [ʦum'bɜvə] saltavo / saltavi / saltava. || MG zumpave.

Indicativo Imperfetto 2ª sing.

ascì: ascive [aʃ'ʃɪvə] uscivi.

avè: avive [a'vivə] avevi, dovevi. || MG aviva.

dà: dive ['dɪvə] davi. || LR dîve.

dice: decive [də'ʧɪvə] dicevi. || EG decïve. || MM [de̥čẹ́ve̥].

esse: ire ['irə] eri.

jì: jive ['jɪvə] andavi.

mette: mettive [mət'tɪvə] mettevi.

nzapè: nzapive [nʣa'pivə] non sapevi. || LR 'nzapîve.

putè: putive [pu'tivə] potevi.

sta: stive [s'tivə] stavi.

tenè: tenive [tə'nivə] avevi.

vulè: vulive [vu'livə] volevi. || MM [vulẹ́ve̥].

Indicativo Imperfetto 1ª,  3ª sing

ascì: asceve [aʃ'ʃɘvə] uscivo / usciva. || LR ascève.

avè: aveve [a'vɘvə] avevo / aveva. || TF avève.

capì: capeve [ka'pɘvə] capivo / capiva. || MG capeve.

chiagne: chiagneve [kjaɲ'ɲɘvə] piangevo / piangeva.

dice: deceve [də'ʧɘvə] dicevo / diceva. || TF decève. || MG deceve. || M A d’ceva.

esse: ére ['ɘrə] ero / era. || LR ére. ||  MM  [ę́re̯].

jì: jeve ['jɘvə] andavo / andava. || LE ijeve. || LA jève.

mette: metteve [mət'tɘvə] mettevo / metteva.

nzapè: nzapeve [nʣa'pɘvə] non sopevo / non sapeva. || GG nò  sapeva.

putè: puteve [pu'tɘvə] potevo / poteva. || VMG potëvä. || MG puteve.

sapè: sapeve [sa'pɘvə] sopevo / sapeva.

sende: sendeve [sən'dɛvə] sentivo / sentiva. || VMG sentevä.

sta: steve  [s'tɘvə] stavo / stava. c'ero / c'era. || GG steva. || MG steve. || LR stève. || CA² stevë. || MM stẹ́/ve̥.  

suffrì: suffreve [suf'frɘvə] soffrivo / soffriva. || LR suffrève.

tenè: teneve [tə'nɘvə] avevo / aveva. || GG teneva.

venne: venneve [vən'nɘvə] vendevo / vendeva. || LR vennève.

vulè: vuleve [vu'lɘvə]  volevo  /  voleva. || GG voleva.

Indicativo Imperfetto 1ª pl

avè: avemma [a'vɛmma] dovevamo.

esse: emme, ereme ['ɛmmə /' ɛrəmə] eravamo. || MG ereme. || MG éreme.

jì: jemme ['jɛmmə] andavamo.

sta: stemme  [s'tɛmmə] stavamo. || MG stemm.

vulè: vulemme [vu'lɛmmə] volevamo. || LR vulèmme.

Indicativo Imperfetto 2ª pl

esse: ireve, irve ['irəvə  / 'irvə]eravate.

Indicativo Imperfetto 3ª pl

fategà: fategavene [fatə'ɡavənə] lavoravano. || FO [fat’gave̥ne̥].

gerà: geravene [dʤə'ravənə] giravano. || LR geràvene.

jì: jevene ['jɛvənə] andavano. || LR jèvene.  

lucculà: lucculavene [lukku'lavənə] urlavano. || MG lucclavene.

magnà: magnavene [maɲ'ɲavənə] mangiavano. || GG mangiavano.

sparà: sparavene [spa'ravənə] sparavano.

spurtusà: spurtesavene [spurtə'savənə] bucherellavano.

sta: stevene [s'tɛvənə] stavano. || CA¹ stèvene.

vulè: vulevene [vu'lɛvənə] volevano.

Indicativo Passato Remoto  1ª, 3ª sing

accide: accedije accëdìjë [atʧə'dɪjə] uccisi / uccise. || GG accedije.

accumenzà: accumenzaje [akkumən'ʣɜjə] cominciai / cominciò. || VC accumenzàie (1929). || GG accommenzaje.

addecrijà: addecrijaje [addəkri'jɜjə] godetti / godè.

alluscià: allusciaje [alluʃ'ʃɜjə] vidi / vide. || GG allusciaje.

appresendà: appresendaje [apprəsən'dɜjə] presentai, presentò. || MG appresentaje.

aprì: aprije aprìjë [a'prɪjə] aprii / aprì.

arruvà: arruvaje [arru'wɜjə] arrivai / arrivò. || VMG arrëvajë.

ascì: ascije ascìjë [aʃ'ʃɪjə] uscii / uscì. || LR ascìje.

attaccà: attaccaje [attak'kɜjə] attaccai / attaccò.

avè: avije avìjë [a'vɪjə] ebbi  / ebbe. || BA avije. || GG avie.

avezà: avezaje [avə'ʦɜjə] alzai / alzò. || LE avézaijé.

cambà: cambaje [kam'bɜjə] vissi  / visse. || BA campaje.

capì: capije capìjë [ka'pɪjə] capii / capì. || MG capije.

chiamà: chiamaje [kja'mɜjə] chiamai / chiamò. || GG chiamaje.

dà: dije ['dijə] diedi / diede || MM [díi̯].

decide: decedije dëcëdìjë [dəʧə'dɪjə] decisi / decise. || LR decedìje.

dice: decije [də'ʧijə] dissi / disse. || GG dicije. || GG dicij..e. || VMG dicijë. || MG decije. || MM [de̥číi̯e̥].

esse: fuje ['fujə] fui / fu. || MG   fujie.

fa’: facije facìjë [fa'ʧɪjə] feci / fece. || LR facìje. || GG facie. || MG   facije.

fenesce: fenije fënìjë [fə'nɪjə] finii, finì.

giurà: giuraje [dʤu'rɜjə] giurai, giurò

jettà: jettaje [jət'tɜjə] gettai / gettò. || GG   jettaje.

jì: jije jìjë ['jɪjə] andai / andò. || LR jìje. || GG jije. || VMG ijë.  

luvà: luvaje [lu'wɜjə] tolsi / tolse.

mannà: mannaje [man'nɜjə] mandai / mandò. || GG mannaje.

mette: mettije mëttìjë [mət'tɪjə] misi  / mise. || MG mettije. || GG mettie.

move: muvije muvìjë [mu'vɪjə] mossi / mosse. || LE muvije.

murì: murije murìjë [mu'rɪjə] morii / morì. || BA murije.

pigghià: pigghiaje / pegghiaje [piɡ'ɡjɜjə / pəɡ'ɡjɜjə] presi / prese. || VMG pigghiajë.

penzà: penzaje [pən'ʣɜjə] pensai / pensò. || VMG penzajë. || ME penzaje.

perde: perdije përdìjë [pər'dɪjə] persi / perse. || VMG perdijë.

sende: sendije sëndìjë [sən'dɪjə] sentii / sentì || GG sentije. 

sparte: spartije spartìjë [spar'tɪjə] divisi / divise. || GG spartije.

sprecà: sprecaje [sprə'kɜjə] sprecai / sprecò. || GG sprecaie.

sta: stije stìjë [s'tɪjə] stetti / stette. || GG stije.

succede: succedije [sutʧə'dɪjə] successi / successe || VMG succidijë.

truvà: truvaje [tru'wɜjə] trovai / trovò. || LE truvàije.

turnà: turnaje [tur'nɜjə] tornai / tornò. || GG turnaje. || VMG turnajë.

vedè: vedije vëdìjë [və'dɪjə] vidi / vide. || LE védije. || RA vidye. || MM [ve̥díi̯].

venge: vengije [vən'ʤɪjə] vinsi / vinse. || VMG vincijë.

venì: venije [və'nɪjə] venni / venne. || LR venìje. || GG venia.

zumbà: zumbaje [ʦum'bɜjə] saltai / saltò.

Indicativo Passato Remoto  2ª sing.

vènge: vengiste vëngìstë [vən'ʤɪstə] vincesti.

zumbà: zumbaste [ʦum'bastə] saltasti.

Indicativo Passato Remoto  1ª pl.

abbijà: abbijamme [abbi'jammə] avviammo. || MG abbiamm.

allundanà: allundanamme [allunda'nammə] allontanammo. || MG alluntanamm.

appresendà: appresendamme [apprəsən'dammə] presentammo. || MG appresentamm.

arruvà: arruvamme [arru'wammə] arrivammo. || MG arruvamm.

ascì: ascemme [aʃ'ʃɛmmə] uscimmo. || MG ascemm.

fa’: facemme [fa'ʧɛmmə] facemmo. || MG facemme.

passà: passamme [pas'sammə] passammo. || MG passamm.

sende: sendemme [sən'dɛmmə] sentimmo. || LR sendèmme. || MG sentemm.

truvà: truvamme [tru'wammə] trovammo.

Indicativo Passato Remoto  3ª pl

aprì: aprirene [a'prɪrənə] aprirono.

armà: armarene [ar'marənə] armarono. || MG armarene.

arrunzà: arrunzàrene [arrun'ʣarənə] abusarono. || VMG arrunzarënö.

dà: direne ['dɪrənə] dettero. || RA diréné.

dice: dicirene [di'ʧɪrənə] dissero. || MG decirene.

fà: facirene [fa'ʧɪrənə] fecero. || MG facirene. || MM [fačíre̥ne̥]  

jì: jirene ['jɪrənə] / [jẹ́rnə] andarono. || GG ghjireno.

mannà: mannarene [man'narənə] mandarono. || MG mannarene.

mette: mettirene [mət'tɪrənə] misero. || MM [me̥ttí̱re̥ne̥].

murì: murirene [mu'rɪrənə] morirono.

purtà: purtarene [pur'tarənə] portarono.

putè: putirene [pu'tɪrənə]  poterono.

turnà: turnarene [tur'narənə] tornarono. || LMG turnarene.

veste: vestirene [vəs'tɪrənə] vestirono. || MM [ve̥stí̱re̥ne̥].

zumbà: zumbarene [ʦum'barənə] saltarono.

Indicativo Trapassato Remoto  1ª  pl.

avè: avèmma [a'vɛmma] avremmo dovuto. || MG avemma.

Indicativo Futuro Semplice 1ª sing.

fa: àgghia fa ['aɡɡja fa] farò. || ZO faracchio (1864).

mette: àgghia mètte ['aɡɡja 'mɛttə] metterò.

venì: àgghia venì ['aɡɡja və'nɪ] verrò.

Condizionale Presente 1ª, 3ª sing.

ambrestà: ambrestarrije ambrëstarrìjë [ambrəstar'rɪjə] presterei / presterebbe.

dice: deciarrije dëciarrìjë [dəʧar'rɪjə] direi / direbbe.

fà: faciarrije faciarrìjë [faʧar'rɪjə] farei / farebbe.

frecà: frecarrije [frəkar'rɪjə] fregherei / fregherebbe. || FO [fre̥garrije̥].

esse: sarrije sarrìjë [sar'rɪjə] sarei / sarebbe.

meretà: meretarrije mërëtarrìjë [mərətar'rɪjə] meriterei / meriterebbe.

mette: mettarrije mëttarrìjë [məttar'rɪjə] metterei / metterebbe.

'nzaccà: 'nzaccarrije 'nzaccarrìjë [nʣakkar'rɪjə] insaccherei / insaccherebbe.

parlà: parlarrije [parlar'rɪjə] parlerei / parlerebbe.

sende / sendì: sendarrije [səndar'rɪjə] sentirei / sentirebbe

vulè: vularrije [vular'rɪjə] vorrei / vorrebbe.

vulè: vulesse [vu'lɛssə] vorrei / vorrebbe.

Condizionale Presente 2ª sing.

esse: sarrisse [sar'rɪssə] saresti.  

parlà: parlarrisse [parlar'rɪssə] parleresti.

vulè: vularrisse [vular'rɪssə] vorresti.

Condizionale Presente 1ª pl.

esse: sarrisse [sar'rɪssə] saresti.  

parlà: parlarrisse [parlar'rɪssə] parleresti.

vulè: vularrisse [vular'rɪssə] vorresti.

Condizionale Presente 3ª pl.

avè: avrinne [a'vrɪnnə] avrebbero. || LR avrinne.

parlà: parlarrinne [parlar'rɪnnə] parlerebbero.

esse: sarrirene [sar'rɪrərə] sarebbero.

Condizionale Passato 3ª sing.

avè: avéva [a'vɘva] avrebbe dovuto.

Congiuntivo Presente 2ª sing.

esse: fusse ['fussə] fossi

Congiuntivo Presente 1ª pl.

esse: fusseme ['fussəmə] fossimo

Congiuntivo Presente 2ª pl.

ajutà: v’ajute [v-a'jʉtə] vi aiuti. || LR v’ajùte.

esse: fusseve ['fussəvə] foste

Congiuntivo Presente 3ª pl.

vulè: vonna ['vɔnna] vogliano.

Imperativo Presente 2ª sing.

accundà: accunde [ak'kundə] racconta.

addumannà: addumànne [addu'mannə]domanda. || FO [addumanne̥].

aspettà: aspitte [as'pittə]  aspetta. || FO [spitte̥].

avandà: avàndete [a'vandətə] vantati. || GF avàndete.

avetijà: avetijete [avə'tijətə] guardati. || AO avetìjete.

chiamà: chiamele ['kjamələ] chiamalo. || AO chjàmele.

chiamà: chiamatille [kjama'tillə] chiamatelo.

cumugghià: cummugghiele [kəm'mʊɡɡjələ] coprilo. || ZO cummuglieleu (1864).

dà: damme ['dammə] dammi. || GG damma.

fa’: famme ['fammə] fammi. || FO [famme̥]. 

lassà: lassele ['lassələ ] lascialo. || GE ass’lu.

leccà: licche ['lɪkkə] lecca. 

luvà: luvamille [luwa'millə] toglimelo.

mette: mitte  metti.

pigghià: pigghieme pìgghiëmë ['pɪɡɡjəmə] prendimi. || GG pigghjemo.

tenemendà: tenemènde [tənə'mɛndə] Guarda! || SG tineme’.

truvà: truveme ['truwəmə] trovami.

Imperativo Presente 1ª pl.

armà: armàmece [ar'maməʧə] armiamoci. ||  AO armàmece.

Imperativo Presente 2ª pl.

accide: acciditele accëdìtëlë [atʧə'dɪtələ] uccidetelo. || GG acceditelo.

cavezà: cavezatele [kavə'ʦatələ] calzatelo. || GG cauzatelo.

corre: currite currìtë [kur'rɪtə] correte. || GG currite.

jì: jatece ['jatəcə] andateci. || AO jàtece.

fa': facite facìtë [fa'ʧɪtə] fate.

turnà: turnatele [tur'natələ] tornategli. || GG turnatela.

veste: vestitele vëstìtëlë [vəs'tɪtələ] vestitelo.

Gerundio Presente

abbusckà: abbusckanne [abbuʃ'kannə] buscando. || MA abbushkanne.

acchiappà: acchiappanne [akkjap'pannə] acchiappando. || AO acchiappànne.

accundà: accundanne [akkun'dannə] raccontando.

ammaccà: ammaccanne [ammak'kannə] inventando. || AO ammaccànne.

aspettà: aspettanne [aspət'tannə] aspettando. || TF aspettànne.

avè: avenne [a'vɛnnə] avendo.

cambà: cambanne [kam'bannə] campando. || GG campanno.

chiagne: chiagnenne [kjaɲ'ɲɛnnə] piangendo. || VMG chiagnennö.

da' : denne ['dɛnnə] dando.

dice: dicenne [di'ʧɛnnə] dicendo.

dorme: durmenne [dur'mɛnnə] dormendo.

fa’: facenne [fa'ʧɛnnə] facendo. || VMG  facenö. || LR facènne.

favecijà: favecijanne [favəʧi'jannə] falciando.

jì: jenne ['jɛnnə] andando. || ML jenne. || FO jenne [jenne̥].

'mbarà: ‘mbaranne [mba'rannə]  imparando. || TF ‘mbarànne.

ruciulà: ruciulanne [ruʧu'lannə] ruzzolando. || LA rucelanne.

sende: sendenne [sən'dɛnnə] sentendo. || MG sentenne.

spenne: spennenne [spən'nɛnnə] spendendo.

tagghià: tagghianne [taɡ'ɡjannə] tagliando.

tremelà: tremelanne [trəmə'lannə] tremando.

truvà: truvanne [tru'wannə] trovando. || VMG truvannësë.

venì: venenne [və'nɛnnə] venendo.

Participio Passato

abbrazzà: abbrazzate abbrazzåtë [abbrat'ʦɜtə] abbracciato. || LA abbrazzate.

accattà: accattate accattåtë [akkat'tɜtə]  comprato. ||  MM¹ ‘accattatë.

acchijà: acchijate acchijåtë [akki'jɜtə]  visto. || CS acchijáte.

acciavattà: acciavattate acciavattåtë [atʧavat'tɜtə] eseguito male. || AO acciavattàte.

acciuccate: acciuccate acciuccåtë [atʧuk'kɜtə] ubriacato. || RF acciuccàte.

accrecchenì:  accrecchenute  [akkrəkkə'nʉtə] curvato. 

accumenzà: accumenzate accumënżåtë [akkumən'ʣɜtə]  cominciato. || TF accumenzàte.

accungià: accungiate accungiåtë [akkun'ʤɜtə] acconciato. || AO accungiàte. || BA accunciate.

addecrijà: addecrijate addëcrijåtë [addəkri'jɜtə] goduto. || AO addecrijàte. || ML addecrijate. || SA¹ addecrijäte.

addeggerì: addeggerute [addədʤərʉtə]  digerito.

addevendà: addevendate addëvëndåtë [addəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.

addumannà: addumannate addumannåtë [adduman'nɜtə] domandato, chiesto.

addunà: addunate addunåtë [addu'nɜtə] accorto.

affebbijà: affebbiate affëbbiåtë [affəbbi'jɜtə] affibbiato. || CS affebbijáte.

aggangà: aggangate aggangåtë [aɡɡan'ɡɜtə] masticato. || CS aggangáte.

agghiazzà: agghiazzate agghiazzåtë [aɡɡjat'ʦɜtə] sistemato le bestie. || AO agghjazzàte.

ajutà: ajutate ajutåtë [aju'tɜtə] aiutato. || CA¹ [aiutⱥtᵉ].

alleppà: alleppate allëppåtë [alləp'pɜtə] allontanato frettolosamente. || VC allippàte (1929).

ambarà: ambarate ambaråtë [amba'rɜtə]  imparato. || AO ambaràte.

ammandà: ammandate [amman'dɜtə]  ammantato. || BF ammantáte.

ammezzijà: ammezzijate ammëżżijåtë [ammədʣi'jɜtə] Insegnato, suggerito. || AO ammezzijàte.

angappà: angappate angappåtë [anɡap'pɜtə]  acciuffato, acchiappato. || CV angappöt.

anghjì: anghiute [an'ɡjʉtə]   riempito. || BA anghiute.

apparà: apparate apparåtë [appa'rɜtə] preparato la trappola. || EG apparàte.

apprettà: apprettate apprëttåtë [apprət'tɜtə] apprettato. || BA apprettate.

appuzzunì: appuzzunite appuzzunìtë [apputʦu'nɪtə]  impuzzito.

arregnunate arrëgnunåtë [arrəɲɲu'nɜtə]  rimpinzato. || BA arregnunate.

arrenne: arrennute [arrənnʉtə] arreso. || BA arrennute.

arrunzà: arrunzate arrunżåtë [arrun'ʣɜtə] arrangiato. || AO arrunzàte. || VC arrunzata (1929).

assaprà: assaprate assapråtë [assa'prɜtə]  assaggiato, gustato. || AO assapràte.

attandà: attandate attandåtë [attan'dɜtə] toccato. || AO attandàte.

attarallà: attarallate attarallåtë [attaral'lɜtə] circondato. || LA attarallàte.

avè: avute [a'vʉtə] avuto.

avverte: avvertute [avvərtʉtə] avvertito.

caccià: cacciate cacciåtë [kat'ʧɜtə]  scacciato, tirato fuori. || LR cacciàte.  

canosce: canusciute [kanuʃʃʉtə] conosciuto. || TF canesciùte.

capetà: capetate capëtåtë [kapə'tɜtə] capitato. || TF capetàte.

capì: capite capìtë [ka'pɪtə] capito.

cercà: cercate cercåtë [ʧər'kɜtə]  cercato. || ME cercate.

chiamà: chiamate chiamåtë [kja'mɜtə] chiamato. || MG¹ chiamate. || MG chiamat’.

chiove: chiuppete ['kjʊppətə] piovuto. || AO chjùppete. || FO [chiùppete̥].

cose: chesute [kəsʉtə]. || LA chesùte. || BA chesute.

cose: cusute [kusʉtə]  cucito.

crede : credute [krə'dʉtə] creduto.

cugghiunijà: cugghiunijate cuggiunijåtë [kuɡɡjuni'jɜtə] coglionato, burlato, insultato. || AO cugghjenijàte.

cumbenà:  cumbenate [kumbə'nɜtə] combinato.

cumburtà: cumburtate [kumbur'tɜtə] comportato.

cumenzà: cumenzate cumënzåtë [kumən'ʣɜtə] cominciato.

curregge: curreggiute [kurrədʤʉtə] corretto.

devendà: devendate [dəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.

dice: ditte ['dɪttə] detto. || ZO deut, dit (1864).

dorme: durmute [durmʉtə]  dormito. || VMG durmutö.

duscetà: duscetate [duʃʃə'tɜtə]  svegliato. || ML duscetate. || VMG dëscitatö.

fenesce: fenute finito

fermà: fermate [fər'mɜtə] fermato.

figghià: figghiate figghiåtë [fiɡ'ɡjɜtə] partorito, figliato. || LMG fegghiàte.

fruscià: frusciate [fruʃ'ʃɜtə]  sperperato. || GG frusciato.

fuje: fujute [fujʉtə] fuggito.

gabbà: gabbate [ɡab'bɜtə] gabbato, ingannato, beffato.

gnuvelà: gnuvelate gnuvëlåtë [ɲɲuvə'lɜtə] bloccato, ammutolito.

gode: ghedute [ɡədʉtə] goduto.

guadagnà: guadagnate guadagnåtë [ɡwadaɲ'ɲɜtə] guadagnato.

jettà: jettate [jət'tɜtə] gettato. || RM jettàte.

jì: jute [jʉtə] Andato. || LA jute. || TF jjùte. || MM [i̯i̯u̇́te̥] / [i̯u̇́/te̥]

lamendà: lamendate [lamən'dɜtə] lamentato. 

lassà: lassate [las'sɜtə] Lasciato. || AO lassàte.

lazzarijà: lazzerijate lazzërijåtë [ladʣəri'jɜtə] picchiato a sangue, ridotto come Lazzaro. || AO lazzerijàte.

lucculà: lucculate lucculåtë [lukku'lɜtə] gridato.

luvà: luvate [lu'wɜtə] Tolto.

'mbarà: 'mbarate [mba'rɜtə] imparato.

'mbrestà: 'mbrestate [mbrəs'tɜtə]  imprestato. || TF ‘mbrestàte.

'mbriacà: 'mbriacate [mbria'kɜtə]  ubriacato.

'mbrunì: 'mbrunite 'mbrunìtë [mbru'nɪtə]  imbrunito, oscurato.

menà: menate [mə'nɜtə] menato, gettato. || TF menàte.

mette: misse ['missə] messo, impiegato.

monge: mungiute [munʤʉtə] munto.

'ngavvalcà: 'ngavvalcate [nɡavval'kɜtə] accavallato. || CA ‘ncavalcàte.

'nvedià: 'nvediate 'nvëdiåtë [nvə'djɜtə] invidiato.

'nzaccà: 'nzaccate 'nżaccåtē [nʣak'kɜtə] insaccato.

'nzurdulà: 'nzurdulate 'nżurdulåtë [nʣurdu'lɜtə] fatto diventare sordo.

parte: partute [par'tʉtə] partito. || TF partùte.  

pazzijà: pazzijate pazzijåtë [patʦi'jɜtə] scherzato. || TF pazziàte.

pegghià: pegghiate pëgghiåtë [pəɡ'ɡjɜtə] pigliato. || LR pegghjàte. || CA² pëgghjàtë.

pigghià: pigghiate [piɡ'ɡjɜtə] pigliato. || AO pigghjàte. || PR pigghiate. || TF pigghiàte. || TF pigghijàte.

prumette: prumisse [pru'missə] promesso.

purtà: purtate [pur'tɜtə] portato. 

putè: putute [pu'tʉtə]  potuto. || GG potuto.

recurdà: recurdate [rəkur'dɜtə] ricordato. || EG recurdàte.

regalà: regalate rëgalåtë [rəɡa'lɜtə] regalato.

respettà: respettate [rəspet'tɜtə] rispettato. || PR respettate.

respònne: respuste [rəs'pustə]  risposto. || TF respùste.

ruciulijà: ruciulijate ruciulijåtë [ruʧuli'jɜtə] rotolato. || TF ruciulijàte.

rumanì: rumaste [ru'mastə] rimasto. || AO rumàste.

rusecà: rusecate rusëcåtë [rusə'kɜtə]  rosicchiato. || EG rusecàte.

sbatte: sbattute [zbattʉtə] sbattuto.

scapelà: scapelate scapëlåtë [skapə'lɜtə] terminato di lavorare. || AO scapelàte.

scangellà: scangellate scangëllåtë [skanʤəl'lɜtə] cancellato. || ME scangellate.

sckumà: sckumate [ʃku'mɜtə]  schiumato.

sderrupà: sderrupate ṡdërrupåtë [zdərru'pɜtə] crollato. || FB sdrupàte.

sende: sendute [sən'dʉtə] sentito.

sigge: siggiute [sid'ʤʉtə]  riscosso.

sparì: sparite sparìtë [spa'rɪtə]  sparito. || TF sparìte.

spugghià: spugghiate spugghiåtë [spuɡ'ɡjɜtə] pp. spogliato. || LC spugghiáte.

succede: succisse [sut'ʧissə] accaduto. || TF succìsse.

suffrì: sufferte [suf'fɛrtə] sofferto.

sunnà: sunnate [sun'nɜtə]  sognato. || BA sunnate.

suppundà: suppundate [suppun'dɜtə] sostenuto, supportato. || AO suppundàte.

tagghià: tagghiate tagghiåtë [taɡ'ɡjɜtə] tagliato.

tenè: tenute [tə'nʉtə]  tenuto.

terà: terate [tə'rɜtə]  tirato. || EG teràte.

trasferì: trasferite trasfërìtë [trasfə'rɪtə]  trasferito.

trasì: trasute [tra'sʉtə]  entrato.

tremendà: tremendate [trəmən'dɜtə] guardato.

turnà: turnate [tur'nɜtə] tornato. || MG turnate.

venì: venute [və'nʉtə] venuto. || TF venùte.  || MM [vve̥nu̇́/te̥] / [vve̥núte̥].

veve: vippete ['vɪppətə] bevuto.

vulè: vulute vulůtë [vu'lʉtə] voluto.

vutà: vutate [vu'tɜtə] voltato, votato. || AO vutàte.

vuttà: vuttate [vut'tɜtə] spinto. || LR vuttàte.

zeffunnà: zeffunnate [ʦəffun'nɜtə]  sprofondato.

zeppijà: zeppijate zëppijåtë [ʦəppi'jɜtə]  rincalzato con zepe.

zumbà:  zumbate [ʦum'bɜtə]  Saltato.  ||  TF zumbàte. || EG zumbate.

Infinito +Pronome

fa': fàrle ['farlə] Farlo. || TF fàrle.

magnà: magnaramille [maɲɲara'mɪllə] mangiarmelo || MM [mmňňramį́lle̥].

'mbeccià: mbecciarme [mbət'ʧarmə] impicciarmi.

perdunà: perduneme [pər'dunəmə] || RF perduneme.

scungià: scungiarve [skun'ʤarvə] importunarvi. 

tenè: tineme ['tínəmə] tienimi.

truvà: truvarme [tru'warmə] trovarmi. || ML truàrme.

venì: venirme [və'nɪrmə] venirmi.