Repertorio dei verbi

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, disponibile anche in quest sito. Tra parentesi quadre c'è la trascrizione fonetica serIPA. 

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano

Repertorio dei verbi del dialetto foggiano.

Vengono qui registrati solo alcuni esempi, rappresentativi dei tempi e dei modi verbali del dialetto foggiano, ricordando che i verbi all’infinito e i participi passati con funzione di aggettivo sono inseriti nel Dizionario comparato del dialetto foggiano, del 2003

Indicativo Presente 1ª sing.

avè: agghia ['aɟɟa] devo. || EG hagghia. || LR hagghja. || GG aggh’a.  

avè: agghie ['aɟɟə] ho (solo in funzione ausiliare).  || AO agghje. ||  LE agghije. || GG agghio. || GG agghie. || VMG agghiö. || CA aggje.

dice: diche dìchë ['dɪkə] dico. || CA¹ dįkᵉ.

esse: sonde ['sɔndə] sono. || GG sonte.

fa: fazze ['fatʦə] faccio. || GG fazz.

jì: vache ['vɜkə] vado. || GG vaco.

putè: pozze ['pɔtʦə] posso. || GG pozza.

sapè: sacce sàccë ['satʧə] so. || VC sàccio (1929).

sta: stache ['stɜkə] sto. || GG staco. || TF stàke. || FO [ste̥che̥].

tenè: tenghe ['tɛnɡə]tengo / ho.

venì: venghe ['vɛnɡə] vengo. || VMG vengö.

vulè: vogghie ['vɔɟɟə] voglio. || GG (1834) vogghio. || VMG vogghiö. || EG vogghie. || VC vògghie (1929) || AO vogghje. || TF vògghije. || PM vogghije. || CV vogghj.   

Indicativo Presente 2ª sing.

abbuttà: abbutte [ab'uttə] riempi. || LR abbûtte.

accògghie: accugghie [ak'kuɟɟə] raccogli. || AO accùgghje.

accucchià: accucchie [ak'kuccə] unisci.

accumenzà: accumminze [akkum'minʣə]  cominci.

accumegghià: accummugghie [akkum'muɟɟə]  copri. || BF accummûogghie (1894).

accundandà: accundinde accundíndë [akkun'dində]  accontenti.

accurgirse: accurge accúrgë [ak'kurgə] accorgi. || LR accûrge.

addecrijà: addecrije addëcrìjë [addə'krɪjə] godi. || AO addecrìje.

alluggià: allugge [al'lʊdʤə] alloggi.

anghjì: inghie ['inɟə] riempi.

arravugghià: arravugghie [arra'vuɟɟə] avvolgi. || AO arravùgghje.

arrecurdarse: t'arrecurde [t-arrə'kurdə] ti ricordi. || LR t'arecurde. || CA¹ t'arrᵉkurdᵉ.

arrubbà: arrubbe [ar'rubbə] rubi. || AO arrùbbe.

aspettà: aspitte aspíttë [as'pittə] aspetti. || BF aspîette (1893) || ML aspitte. || LR aspitte.

asseccà: assicche assìcchë [as'sɪkkə] dimagrisci.

assettà: t'assíttë [as'sittə] ti siedi || LR t'assîtte.

avè: aje ['ɜjə] hai.

avè: è [ɛ] hai / devi. || AO he’. || AO hé.

canosce: canusce [ka'nʊʃʃə] conosci.

cercà: cirche círchë ['ʧirkə] cerchi. || LR cîrche.

coce: cuce ['kuʧə] scotti || BA cuoce.

corre: curre ['kurrə] correre.   

cose: cuse [kʉsə] cuci. || CA¹ cʉsᵉ.

crede: cride crídë ['krɪdə] credi.

cresce: crisce ['krɪʃʃə] cresci.

dorme: durme dúrmë ['durmə] dormi || BF duorm'. || BA duorme.

esse: si' [sɪ] sei. || CA¹ si.

esse: sinde sìndë ['sɪndə] sei.

fa: faje ['fɜjə] fai. || VMG fajë. || FO [fäje̥].

fermà: firme fírmë ['firmə] fermi. || LR fîrme.

jì: vaje ['vɜjə] vai  || VMG vajë.

lamendà: laminde lamíndë [la'mində] lamenti.

mandenè: mandine [man'dɪnə] mantieni. || LR mantîne.

'mbapucchià: 'mbapucchie  'mbapúcchie [mba'puccə] impapocchi, imbrogli || AM¹ impapuocchie (1893).

'mbonne: ‘mbunne 'mbùnnë [m'bʊnnə] bagni.

menà: mine mínë ['minə] meni

mette: mitte ['mɪttə] metti.

'ncanosce: 'ncanusce [nka'nʊʃʃə] non conosci. || ML ncanusce.

'ndende: 'ndinde 'ndíndë [n'dində] intendi, comprendi, capisci. || CA andînde.

penzà: pinze pínże ['pinʤə] pensa. || BF pîenze (1893) || LR pînze / pînz' || BA pienzece.

perde: pirde ['pirdə]   perdi. || VMG pierdë. || LR pîrde.

pungecà: pungechije pungëchìjë [punʤə'kɪjə] pungi.

purtà: purte ['purtə] porti. || LR pûrte. || CA¹ purtᵉ.

putè: puje ['pujə] puoi. || MG¹ puje. || BA puoje / puoie. || LA pûje. || CA¹ pujᵉ / pú

rangecà : rangechije rangëchìjë [ranʤə'kɪjə] graffi.

rappresendà: rappresinde rapprësíndë [rapprə'sində] rappresenti || LR rappresînde.

recurdà: recurde rëkúrdë [rə'kurdə] ricordi.

returnà: returne rëtúrnë [rə'turnə] ritorni || CA retûrne.

revutà: revute rëvútë [rə'vutə] rivolti. || BA revuote.

rombe: rumbe ['rumbə] rompi.

sapè: saje ['sɜjə] sai.

sende: sinde síndë ['sində] senti || BF sîende (1894) || LR / LA sînde. || CA¹ sindᵉ.

sta: staje  [s'tɜjə] stai. || LA  staje.

sunà: sune súnë [sunə] suoni. || BA suone. || CA¹ sunᵉ.

tenè: tine tínë ['tine] tieni / hai. || LR / CA tîne.

tremelà: tremelije trëmëlìjë [trəmə'lɪjə] tremi.

truvà: truve ['truvə] trovi. || BA truove. || LA trûve.

tuccà: tucche ['tukkə] tocchi. || RM tuccke.

vavejà: vavejije vavëjìjë [vavə'jɪjə] sbavi.

vedè: vide / vite vìdë / vìtë ['vɪdə, 'vɪtə] vedi. || CA¹ vįdᵉ.

venì: vine vínë ['vinə] vieni. || LR / CA vîne. || CA¹ vinᵉ.

vestì: viste víste ['vistə] vesti. || LR vîste. || nap. vieste.

vulà: vule vůlë ['vʉlə] voli.

vulè: vuje vújë ['vujə] vuoi. || BF vûoj' / vûoj (1894) || LCG vu’ (1897) || GF vvúje. || MM¹  vuoj’. || LA / LR vûje. || BA vuoje / vuoie / vuò. || TF vùje. || CA¹  vujᵉ.

vumecà: vumuchije vumuchìjë [vumə'kɪjə] vomiti.

zumbà: zumbe zúmbë ['ʦumbə] salti. || MG¹ zumbe.

Indicativo Presente 3ª sing. 

annegghià: annegghje [an'nɛɟɟə] annebbia. || EG annègghie.

avè: ave / ha [ɜvə / a] ha. || MG¹ have. || EG hàve. || CS háve. || AO ha.

avè: adda ['adda] deve.

chiove: chiove ['cɤvə] piove. || FO [chiöve̥].

dusckà: duscke ['dʊʃkə] brucia. || FD dùsche.

dà: dace ['dɜʧə] dà.

èsse: è / èje [ɛ / 'ejə] è. || LR è. || EG éje. || EG eje. || CA² ejë.

fa’: face ['fɜʧə] fa. || VMG facë (1874) || BF fáce (1893) ||  EG fàce. || CS fáce. || FO [fäce̥].

jì: vace ['vɜʧə] va. || RL väce (1905) || CA² vacë. || FO [ve̥ce̥].   

juccà: jocche ['jɔkkə] nevica.

menà: mene ménë ['menə] mena. || BF mên' (1894).

putè: pote ['pɤtə] può. || VC pòte (1929).

sapè: sape såpë ['sɜpə] conosce, sa. || VMG sapë. || FD sàpe. || FO [sœpe̥].

spiegà: spighe [s'piɡə] spiego/ spiega / spieghi. || CA¹ spighᵉ.

sta: stace  [s'tɜʧə] sta. || LE stace. || GG stà. || LMG stàce. || CA² stacë. || FO stace [stäce̥]

tenè: tene te̊në -énë ['tɘnə -enə] tiene, ha. || VMG tenë. || LMG tène. || BA tene / ten. || EG téne. || FO tene [tene̥] / [te̤ne̥]

venì: vene ve̊në -énë ['vɘnə -enə] viene. || CA² venë.

vulè: vole vólë ['vɤlə] vuole. || LE vole.

Indicativo Presente 1ª, 2ª, 3ª sing.

abbadà: abbade [ab'bɜdə] bado / badi / bada. || SA abbäte.

abballà: abballe [ab'ballə] ballo / balli / balla. || FO abballe [abballe̥]. || AM abballe.

abbijà: abbije abbìjë[ab'bɪjə] avvio / avvii / avvia.

acalà: acale acålë [a'kɜlə] calo / cali / cala. || BF acále (1893). | GF acöle.

accagghià: accagghie [ak'kaɟɟə] ascolto / ascolti / ascolta. || AO accàgghje.

acchiappà: acchiappe [ac'cappə] acchiappo / acchiappi / acchiappa.

acchijà: acchie ['accə] vedo / vedi / vede; cerco / cerchi / cerca.

achiude: achiude [a'cʉdə] chiudo / chiudi / chiude.

aggerà: aggire [ad'ʤɪrə] giro / giri / gira.

aggiustà: aggiuste aggiùstë [ad'ʤʊstə] aggiusto/ aggiusti / aggiusta || CA¹ aggiu̧stᵉ.

allescià: allisce [al'lɪʃʃə] liscio / lisci / liscia. ||  LR allisce.

alluscià: allusce allùscë [al'lʊʃʃə] vedo / vedi / vede. || AO allùsce.

ambarà: ambare ambårë [am'bɜrə] imparo / impari / impara. || VMG amparö.

anduvenà: anduvine [andu'wɪnə] indovino / indovini / indovina. || AO anduvìne.

applecà: appleche ['appləkə] applico / applichi / applica. || AO àppleke.

apprufettà: apprufitte [appru'fɪttə] approfitto / approfitti / approfitta

arreterarse: m'arretire / t'arretire / s'arretire [m-arrə'tɪrə] mi ritiro / ti ritiri /si ritira. || CA¹ t'arrᵉtįrᵉ.

arruvà: arrive [arrɨvə -ɪvə] arrivo / arrivi / arriva. || LA / EG arrive. || AO arrìve. || || CA¹ arrįvᵉ.

avascià: avàsce [a'vaʃʃə] abbasso / abbassi / abbassa. || LR avàsce. || FO [avasce̥].

cacà: cache ['kɜkə] caco / cachi / caca. || BA cache.

capì: capisce capìscë [ka'pɪʃʃə] capisco /capisci / capisce. || CA¹ kapįscᵉ.

chiamà: chiame chiåmë ['cɜmə]  chiamo / chiami / chiama. || RA chiame.  

chiàgne: chiagne chiàgnë ['caɲɲə] piango / piangi / piange. || LE chijagne.

cunvenì: cunvine cunvínë [kun'vinə] conviene (mi / ti / gli) || LR cunvîene.

fategà: fatìghe [fa'tɪɡə] lovoro / lavori / lavora. || CA¹ fadįghᵉ.

feccà: ficche fìcchë ['fɪkkə] ficco/ficchi /ficca.

fruttà: frutte [frʊttə] frutto / frutti / frutta. || FO [frutte̥].

guadagnà: guadagne [ɡwa'daɲɲə] guadagno / guadagni / guadagna. 

jelà: jele ['jɘlə -elə] gelo / gela. || FO [jele̥].

lassà: lasse ['lassə] lascio / lasci / lascia. || EG lasse.

magnà: magne ['maɲɲə] mangio / mangi / mangia. || [FO magne [magne̥].

'mbarà: 'mbare 'mbårë [m'bɜrə] imparo / impari / impara. || TF ‘mbàre.

merà: mire ['mɪrə] miro / miri / mira. || LR mire.

'ngarecà: me ne / te ne / se ne ‘ngàreche [mə nə n'ɡarəkə] mi preoccupo / ti preoccupi / si preoccupa. || VMG së në ncarïcä.

'ngiurà: 'ngiure 'ngiůrë [n'ʤʉrə] insulto / insulti / insulta. || GF ngiùre. || MG¹ 'ngiure.

parì: pare pårë ['pɜrə] sembro / sembra / sembri. || FO [päre̥].

parlà: parle ['parlə] parlo / parli / parla. || MG¹ parle. || TF pàrle.

pigghià: pigghie pìgghië ['pɪɟɟə] prendo / prendi / prende. || BF pigghi' (1896) || AO pìgghje. || FO [pigghije̥]. || CA¹ pįgghiᵉ / pįgghjᵉ.   

piscià: pisce ['pɪʃʃə] orino / orini / orina. || VMG pisciä. || TF ppìsce.

rire: rire rı̊rë [rɨrə] rido / ridi / ride. || LE rire. || AO rìre.

rombe: rombe ['rɔmbə] rompo / rompi. || AO rombe.

sfuje: sfuje [s'fʉjə] sfuggo / sfuggi / sfugge.

sguarrà: sguarre [z'ɡwarrə] divarico lacerando / divarichi / divarica. || GF sguarre.

sparà: spare spårë [s'pɜrə] sparo/  spari / spara.

stregghià: strigghie strìgghië [s'trɪɟɟə] striglio / strigli / striglia. || FO [strigghije̥].

studià: studie [s'tʊdjə] studio / studi / studia. || BF studie. || FD stùdie. || RF studie [stųdi̯e̯].

stutà: stute  stůtə [s'tʉtə] spengo / spegni / spegne. || EG stute.

trasì: trase ['trɜsə] entro / entri / entra.

trattà: tratte ['trattə] tratto / tratti / tratta. || VMG trattä.

tussì: tussisce [tus'sɪʃʃə] tossisco / tossisci / tossisce.

valè: vale vålë ['vɜlə] valgo / vali / vale. || CS vále.

zappà: zappe ['ʦappə] zappo / zappi / zappa. ||  FO [zappe̥].

Indicativo Presente 1ª, 3ª sing.

accucchià: accocchie [ak'kɔccə] unisco / unisce. || EG accocchie. || AO accòcchje.

accumegghià: accummogghie [akkum'mɔɟɟə] copro / copre.  || VC accummòghie (1929).

accumenzà: accummènze [akkum'mɛnʣə] comincio / comincia. || VMG accummenzä.

accundandà: accundènde accundèndë [akkun'dɛndə] accontento / accontenta.

addecrijà: addecreje [addə'krejə] godo / gode. || LA addecrèje.

affucà: affoche affóchë [af'fɤkə] affogo / affoga. || FO affoghe [affo̤ghe̥].

alluggià: allogge [al'lɔdʤə] alloggio / alloggia. || AO allògge.

allupà: allópe [al'lɤpə] sazio / sazia. || FO allope [allo̤pe̥].

ammasunà: ammasóne ammasónë [amma'sɤnə] stordisco / stordisci.

aspettà: aspette aspèttë [as'pɛttə] aspetto / aspetta. || FO [aspette̥].

assemegghià: assemmègghie [assəm'mɛɟɟə] assomiglio / assomiglia. || AO assem-mègghje.

carecà: carecheje [karə'kejə] carico / carica. || RF carechéje.

carrià: carreje [kar'rejə] porto / porta. 

cercà: cèrche ['ʧɛrkə] cerco / cerca.

cunzulà: chenzóle chënżólë [kən'ʣɤlə] consolo / consola.                 

curtellijà: curtellijeje [kurtəlli'jejə] accoltello / accoltella. || AO curtillejèje.

galijà: galijeje [ɡalli'jejə] sbadiglio / sbadiglia || RF galijéje.

lamendà: lamènde lamèndë [la'mɛndə] lamento / lamenta.

manijà: manijeje [mani'jejə] palpo / palpa.

mette: mette mèttë ['mɛttə] metto / mette. || DLC métte. || ML mette.

'mbonne: ‘mbonne [m'bɔnnə] bagno / bagna. || FO [‘mbonne̥].

murì: more mórë ['mɤrə] muoio / muore.

mustrà: mostre ['mɔstrə] mostro / mostra. || FO [mostre̥].

muzzecà: muzzecheje [mutʦə'kejə] mordo / morde. || FO [muzze̥cheije̥].  

'ngegnà: ‘ngegne [n'ʤɛɲɲə]  inauguro / inaugura.

'ndurzà: 'ndorze [n'dɔrʦə] strozzo / strozza. || GF ndòrze.

pazzijà: pazzieje / pazzeje / [patʦi'ejə / pat'ʦejə] scherzo / scherza. || BA pazzeje.

perde: perde ['pɛrdə] perdo / perde.

pungecà: pungecheje [punʤə'kejə] pungo / punge.

rangecà : rangecheje [ranʤə'kejə] graffio / graffia.

rombe: rombe ['rɔmbə]rompo / rompe. || AO rombe.

scenne: scènne scènnë ['ʃɛnnə] scendo / scende. || FO [scenne̥].

scumbone: scumbóne scumbónë [skum'bɤnə] scompongo / scompone. || LE scumbóne.

scundà: sconde [s'kɔndə] sconto / sconta. || VMG scontä.

scurdà: scorde [s'kɔrdə] dimentico / dimentica. || LR scorde.

secutà: secuteje [səku'tejə] inseguo / insegue.

sende: sènde sèndë ['sɛndə] sento / sente. || FO [sènde̥].

spulpà: spolpe spòlpë [s'pɔlpə] spolpo / spolpa.

stenne: stènne stènnë [s'tɛnnə] stendo / stende. || LE stenné.

tremelà: tremeleje [trəmə'lejə] tremo / trema. || RF tremeléje.

tretecà: tretecheje [trətə'kejə] critico / critica.

truvà: trove ['trɤvə] trovo / trova. || BF tròv' (1894) || AO trove || FO trove [trove̥].

tuccà: tocche ['tɔkkə] tocco / tocca. || RM  tòccke.

vavejà: vavejeje [vavə'jejə] sbavo / sbava. || AO vavijèje.

vedè: vede ['vedə] vedo / vede. || PM vède.  

veve: veve ['vɘvə -evə] bevo / beve. || FO veve [vœve̥].

vumecà: vumucheje [vumə'kejə] vomito /   vomita.

vuttà: votte ['vɔttə] spingo / spinge. || AO  vòtte.

zumbà: zombe ['ʦɔmbə] salto / salta. || SA zombe.

Indicativo Presente 2ª, 3ª sing.

dice: dice dìcë ['dɪʧə] dici / dice. || CA¹ dįcᵉ.

Indicativo Presente 1ª pl.

abballà: abballame abballåmë [abbal'lɜmə] balliamo. || EG abballàme.

accurdà: accurdame accurdåmë [akkur'dɜmə] accordiamo.|| RA accurdame.

appujà: appuje appújë [ap'pujə] appoggi || LR appûje.

armà: armame armåmë [ar'mɜmə] armiamo.

avè: amma ['amma] dobbiamo. || GF¹ amma. || SG hamma.

avè: ime [ɪmə] abbiamo. || BF ime (1894).

dice: dicime dicı̊më -ìmë [di'ʧɨmə -ɪmə] diciamo.

esse: sime ['sɪmə] siamo. || LR sîme. || CA¹ sįm.

jì: jame / jime  jåmë / jìmë ['jɜmə / 'jɪmə] andiamo. || FB ijàme. || FC jàme. || RA jam’. || CA¹ jìme.

fa’: facime [fa'ʧɪmə] facciamo. || EG facime. || CA¹ facįmᵉ.

avezà: avezame avëzåmë [avə'ʦɜmə] alziamo. || BF avzáme (1893).

magnà: magname magnåmë [maɲ'ɲɜmə] mangiamo.

mette: mettime [mət'tɪmə] mettiamo. || CA¹ mᵉttįmᵉ.

nzapè: 'nzapime [nʣa'pɪmə] non sappiamo.

perde: perdime perdìmë [pər'dɪmə] perdiamo. || BF perdime (1893).

putè: putime [pu'tɪmə] possiamo. || CA¹ putimᵉ.

riuscì: riuscime riuscìmë [rjuʃ'ʃɪmə] riusciamo || CA¹ riuscįmᵉ.

sende: sendime [sən'dɪmə] sentiamo.

spusà: spusame spusåmë [spu'sɜmə] sposiamo.  

stenne: stennime [stən'nɪmə] stendiamo.

sta: stime stìmë [s'tɪmə] stiamo. 

tenè: tenime tënìmë [tə'nɪmə] teniamo.

trasi: trasime trasìmë [tra'sɪmə] entriamo.

venì: venime vënìmë [və'nɪmə] veniamo. || CA¹ vᵉnįmᵉ.

vulè: vulime vulìmë [vu'lɪmə] vogliamo. || GG volimo. || VC vulìme (1929). || CA¹ vulįmᵉ.

Indicativo Presente 2ª pl.

avè: avite avìtë [a'vɪtə] avete. || BF avit' (1893).

jì: játe jåtë ['jɜtə] andate. || GG jate.

putè: putite putìtë [pu'tɪtə] potete.   

sta: stite  [s'tɪtə] state.

trasì: trasite [tra'sɪtə] entrate.entrate.

venì: venite vënìtë [və'nɪtə] venite.

vulè: vulite vulìtë [vu'lɪtə] volete.

Indicativo Presente 3ª pl.

acalà: acalene [a'kalənə] abbassano, scendono. || SA acàlene.

accide: accidene [at'ʧɪdənə] uccidono. || SG accidene.

ajutà: ajutene ajùtënë [a'jʊtənə] aiutano. || CA¹ aiu̧tᵉnᵉ.

anghjì: enghiene ['ɛnɟənə] riempiono. || FO [enghije̥ne̥].

ascì: escene ['ɛʃʃənə] escono.escono. || FO [esce̥ne̥].

avè: hanne ['annə] hanno. || VMG ànnö. || BA  hanne. || CA¹ hannᵉ.

brucià: brucene ['brʊʧənə] bruciano. || LR brùcene.

ciacerijà: ciacerijejene [ʧaʧəri'jɛjənə] parlano sottovoce.

cumbenà: cumbinene cumbìnënë [kum'bɪnənə] combinano.

esse: so' [sɔ] sono. || LR so. || GG sonte.  

fa’: fanne ['fannə] fanno. || RA fannó. || VMG fannö. || CA² fannë. || FO [fanne̥].

frije: frijene ['frɪjənə] friggono.

fuje: fujene fújënë ['fujənə] scappano. 

jettà: jettene jèttënë ['jɛttənə] gettano. || GG jetteno.

jì: vanne ['vannə] vanno.

magnà: magnene ['maɲɲənə] mangiano. || FO [magne̥ne̥].

mangà: manghene ['manɡənə] mancano. || FO manghene [manghe̥ne̥].

mette: mettene mèttënë ['mɛttənə] mettono. || BF mettn' (1893).

palijà: palijejene [pali'jɛjənə] picchiano. || RM palijèjane.

pigghià: pigghiene pìgghiënë ['pɪɟɟənə] prendono.  

'nzaccà: 'nzacchene [n'ʣakkənə]insaccano.

parlà: parlene ['parlənə] parlano. || PR pàrlene. || CV parln.

purtà: portene pòrtënë ['pɔrtənə] portano. || BF portn' (1893).

rire: rirene ['rɪrənə] ridono. || LE rirene.

sta: stanne  [s'tannə] stanno. || GF stanne.

succede: succedene [sut'ʧɛdənə] succedono. || SG¹ succédene.

tenè: tenenene ['tɛnənə] tengono / hanno.

terà: tirene ['tɪrəne] tirano.

trasì: trasene ['trasəne] entrano. || ML trasene. || LR tràsene.

suppundà: seppondene [səp'pɔndənə] sostengono. 

venì: venene ['vɛnənə] vengono. || LR vénene.

vulè: vonne ['vɔnnə] vogliono.

vutà: votene ['vɔtənə] votano

Indicativo Imperfetto 1ª, 2ª, 3ª sing

aspettà: aspettave [aspət'tɜvə] aspettavo / aspettavi / aspettava.

arragghià: arragghiave [arraɟ'ɟɜvə] ragliavo / ragliavi / ragliava. || EG arragghiave.

cambà: cambave [kam'bɜvə] campavo / campavi / campava. || GF¹ cambàve.

candà: candave [kan'dɜvə] cantavo / cantavi / cantava. || GF¹ candàve.

fategà / fadegà: fategave / fadegave [fatə'ɡɜvə / fadə'ɡɜvə]  lavoravo / lavoravi / lavorava. || LC fategáve.

gemendà: gemendave [dʤəmən'dɜvə] canzonavo / canzonavi / canzonava. || MG gementave.

gerà: gerave [dʤə'rɜvə] giravo / giravi / girava. || LR geràve.

guardà: guardave [ɡwar'dɜvə]guardavo / guardavi / guardava.

lucculà: lucculave [lukku'lɜvə] gridavo / gridavi / gridava. || LR lucculave.

'nghianà: ‘nghianave [nɟa'nɜvə] salivo / salivi / saliva.

parì: paréve [pa'rɘvə -evə] sembravo / sembravi / sembrava. || MG pareve.

pegghià: pegghiave [pəɟ'ɟɜvə] prendevo / prendevi / prendeva. || LR pegghjàve. || RA pigghiave’.

penzà: penzave [pən'ʣɜvə] pensavo / pensavi / pensava.

sckattijà: sckattijave [ʃkatti'jɜvə] scoppiettavo / scoppiettavi / scoppiettava.

smercià: smerciave [zmər'ʧavə] sbirciavo / sbirciavi / sbirciava. ||  EG smerciave.

tetijà: tetijave [tətijɜvə] infastidivo / infastidivi / infastidiva.

tuzzulà: tuzzulave [tutʦu'lɜvə] bussavo / bussavi / bussava.

vergugnà: vergugnave [vərɡuɲ'ɲɜvə] vergognavo / vergognavi / vergognava.

zumbà: zumbave [ʦum'bɜvə] saltavo / saltavi / saltava. || MG zumpave.

Indicativo Imperfetto 2ª sing.

ascì: ascive [aʃ'ʃɪvə] uscivi.

avè: avive avívë [a'vivə] avevi, dovevi. || MG aviva.

capì: capive capívë [ka'pivə] capivi. || LR capîve.

crede: credive [krə'divə] credevi. || EG credïve.

dà: dive ['divə] davi. || LR dîve. || CA¹ divᵉ.

dice: decive [də'ʧivə] dicevi. || EG decïve.

esse: ire írë ['irə] eri. || LR îre.

fà: facive facívë [fa'ʧivə] facevi. || LR facîve. || CA¹ facivᵉ.

fuje: fujive fujívë [fu'jivə] scappavi, fuggivi || EG fuïve.

jì: jive ['jɪvə] andavi.

mette: mettive [mət'tɪvə] mettevi.

nzapè: nzapive nzapívë [nʣa'pivə] non sapevi. || LR 'nzapîve.

putè: putive [pu'tivə] potevi. || LR putîve.

sapè: sapive sapívë [sa'pivə] sapevi. || LA sapîve. || EG sapïve.

sta: stive stívë [s'tivə] stavi.

tenè: tenive tënívë [tə'nivə] avevi.

vedè: vedive vëdívë [və'divə] vedevi. || LR vedîve. || CA¹ vidivᵉ.

venne: vennive vënnívë [vən'nivə] vendevi. || LR vennîve.

vulè: vulive vulívë [vu'livə] volevi. || EG vulïve.

Indicativo Imperfetto 1ª,  3ª sing

ascì: asceve [aʃ'ʃɘvə -evə] uscivo / usciva. || LR ascève.

avè: aveve [a'vɘvə -evə] avevo / aveva. || TF avève.

capì: capeve [ka'pɘvə -evə] capivo / capiva. || MG capeve.

chiagne: chiagneve [caɲ'ɲɘvə -evə] piangevo / piangeva.

dice: deceve [də'ʧɘvə -evə] dicevo / diceva. || TF decève. || MG deceve. || M A d’ceva.

esse: ére e̊rë -érë ['ɘrə -erə] ero / era. || LR ére. ||  MM  [ę́re̯].

jì: jeve ['jɘvə -evə] andavo / andava. || BF jêv'  (1894) || LE ijeve. || LA jève.

mette: metteve [mət'tɘvə -evə] mettevo / metteva.

nzapè: nzapeve [nʣa'pɘvə -evə] non sopevo / non sapeva. || GG nò  sapeva.

putè: puteve [pu'tɘvə -evə] potevo / poteva. || VMG potëvä. || MG puteve.

sapè: sapeve [sa'pɘvə -evə] sopevo / sapeva.

sende: sendeve [sən'dɛvə] sentivo / sentiva. || VMG sentevä.

sta: steve  [s'tɘvə -evə] stavo / stava. c'ero / c'era. || GG steva. || MG steve. || LR stève. || CA² stevë. || MM stẹ́/ve̥.  

suffrì: suffreve [suf'frɘvə -evə] soffrivo / soffriva. || LR suffrève.

tenè: teneve [tə'nɘvə -evə] avevo / aveva. || GG teneva.

venne: venneve [vən'nɘvə -evə] vendevo / vendeva. || LR vennève.

vulè: vuleve [vu'lɘvə -evə]  volevo  /  voleva. || GG voleva.

Indicativo Imperfetto 1ª pl

avè: avemma [a'vɛmma] dovevamo.

esse: emme, ereme ['ɛmmə /' ɛrəmə] eravamo. || MG ereme. || MG éreme.

jì: jemme ['jɛmmə] andavamo.

sta: stemme  [s'tɛmmə] stavamo. || MG stemm.

vulè: vulemme [vu'lɛmmə] volevamo. || LR vulèmme.

Indicativo Imperfetto 2ª pl

esse: ireve, irve írëvë / írvë ['irəvə  / 'irvə] eravate.

Indicativo Imperfetto 3ª pl

accundà: accundavene [akkun'davənə] raccontavano. || CA accundàvene.

fategà: fategavene [fatə'ɡavənə] lavoravano. || FO [fat’gave̥ne̥].

gerà: geravene [dʤə'ravənə] giravano. || LR geràvene.

jì: jevene ['jɛvənə] andavano. || LR jèvene.  

lucculà: lucculavene [lukku'lavənə] urlavano. || MG lucclavene.

magnà: magnavene [maɲ'ɲavənə] mangiavano. || GG mangiavano.

pusà: pusavene pusàvënë [pu'savənə] posavano. || CA pusâvene.

sparà: sparavene [spa'ravənə] sparavano.

spurtusà: spurtesavene [spurtə'savənə] bucherellavano.

sta: stevene [s'tɛvənə] stavano. || CA¹ stèvene.

vulè: vulevene [vu'lɛvənə] volevano.

Indicativo Passato Remoto  1ª, 3ª sing

accide: accedije accëdìjë [atʧə'dɪjə] uccisi / uccise. || GG accedije.

accumenzà: accumenzaje [akkumən'ʣɜjə] cominciai / cominciò. || VC accumenzàie (1929) || GG accommenzaje.

addecrijà: addecrijaje [addəkri'jɜjə] godetti / godè.

alluscià: allusciaje [alluʃ'ʃɜjə] vidi / vide. || GG allusciaje.

appenne: appennije [appən'nɪjə] appese. || LR appennìje.

appresendà: appresendaje [apprəsən'dɜjə] presentai, presentò. || MG appresentaje.

aprì: aprije aprìjë [a'prɪjə] aprii / aprì.

arruvà: arruvaje [arru'wɜjə] arrivai / arrivò. || VMG arrëvajë.

ascì: ascije ascìjë [aʃ'ʃɪjə] uscii / uscì. || LR ascìje.

attaccà: attaccaje [attak'kɜjə] attaccai / attaccò.

avè: avije avìjë [a'vɪjə] ebbi  / ebbe. || BA avije. || GG avie.

avezà: avezaje [avə'ʦɜjə] alzai / alzò. || LE avézaijé.

cambà: cambaje [kam'bɜjə] vissi  / visse. || BA campaje.

capì: capije capìjë [ka'pɪjə] capii / capì. || MG capije.

chiamà: chiamaje [ca'mɜjə] chiamai / chiamò. || GG chiamaje.

dà: dije ['dijə] diedi / diede

decide: decedije dëcëdìjë [dəʧə'dɪjə] decisi / decise. || LR decedìje.

dice: decije [də'ʧijə] dissi / disse. || GG dicije / GG dicij..e. || VMG dicijë. || MG decije. || CA¹ dicįjᵉ.

esse: fuje ['fujə] fui / fu. || MG   fujie.

fa’: facije facìjë [fa'ʧɪjə] feci / fece. || LR facìje. || GG facie. || MG   facije.

fenesce: fenije fënìjë [fə'nɪjə] finii, finì.

garde: gardije [ɡar'dɪjə] arse. || LR gardìje.

giurà: giuraje [dʤu'rɜjə] giurai, giurò

jettà: jettaje [jət'tɜjə] gettai / gettò. || GG   jettaje.

jì: jije jìjë ['jɪjə] andai / andò. || LR jìje. || GG jije. || VMG ijë.  

luvà: luvaje [lu'wɜjə] tolsi / tolse.

mannà: mannaje [man'nɜjə] mandai / mandò. || GG mannaje.

mette: mettije mëttìjë [mət'tɪjə] misi  / mise. || MG mettije. || GG mettie.

move: muvije muvìjë [mu'vɪjə] mossi / mosse. || LE muvije.

murì: murije murìjë [mu'rɪjə] morii / morì. || BA murije.

pigghià: pigghiaje / pegghiaje [piɟ'ɟɜjə / pəɟ'ɟɜjə] presi / prese. || VMG pigghiajë.

penzà: penzaje [pən'ʣɜjə] pensai / pensò. || VMG penzajë. || ME penzaje.

perde: perdije përdìjë [pər'dɪjə] persi / perse. || VMG perdijë.

sende: sendije sëndìjë [sən'dɪjə] sentii / sentì || GG sentije. 

sparte: spartije spartìjë [spar'tɪjə] divisi / divise. || GG spartije.

sprecà: sprecaje [sprə'kɜjə] sprecai / sprecò. || GG sprecaie.

sta: stije stìjë [s'tɪjə] stetti / stette. || GG stije.

succede: succedije [sutʧə'dɪjə] successi / successe || VMG succidijë.

truvà: truvaje [tru'wɜjə] trovai / trovò. || LE truvàije.

turnà: turnaje [tur'nɜjə] tornai / tornò. || GG turnaje. || VMG turnajë.

vedè: vedije vëdìjë [və'dɪjə] vidi / vide. || LE védije. || RA vidye.

venge: vengije [vən'ʤɪjə] vinsi / vinse. || VMG vincijë.

venì: venije [və'nɪjə] venni / venne. || LR venìje. || GG venia.

zumbà: zumbaje [ʦum'bɜjə] saltai / saltò.

Indicativo Passato Remoto  2ª sing.

dà: disse ['dɪssə] desti. || LR disse.

mette: mettiste [mət'tɪstə] mettesti.

venge: vengiste vëngìstë [vən'ʤɪstə] vincesti.

venì: venisse [və'nɪssə] venisti. || CA¹ vᵉnįssᵉ

venì: veniste [və'nɪstə] venisti. || CA¹ vᵉnįstᵉ

zumbà: zumbaste [ʦum'bastə] saltasti.

Indicativo Passato Remoto  1ª pl.

abbijà: abbijamme [abbi'jammə] avviammo. || MG abbiamm.

allundanà: allundanamme [allunda'nammə] allontanammo. || MG alluntanamm.

appresendà: appresendamme [apprəsən'dammə] presentammo. || MG appresentamm.

arruvà: arruvamme [arru'wammə] arrivammo. || MG arruvamm.

ascì: ascemme [aʃ'ʃɛmmə] uscimmo. || MG ascemm.

fa’: facemme [fa'ʧɛmmə] facemmo. || MG facemme.

passà: passamme [pas'sammə] passammo. || MG passamm.

sende: sendemme [sən'dɛmmə] sentimmo. || LR sendèmme. || MG sentemm.

truvà: truvamme [tru'wammə] trovammo.

Indicativo Passato Remoto  3ª pl

aprì: aprirene [a'prɪrənə] aprirono.

armà: armarene [ar'marənə] armarono. || MG armarene.

arrunzà: arrunzarene [arrun'ʣarənə] abusarono. || VMG arrunzarënö.

dà: direne ['dɪrənə] dettero. || RA diréné. || LR dìrene.

dice: dicirene [di'ʧɪrənə] dissero. || MG decirene.

fà: facirene [fa'ʧɪrənə] fecero. || MG facirene.   

jì: jirene ['jɪrənə] andarono. || GG ghjireno. || CA¹ jįrᵉnᵉ.

mannà: mannarene [man'narənə] mandarono. || MG mannarene.

mette: mettirene [mət'tɪrənə] misero.

murì: murirene [mu'rɪrənə] morirono.

purtà: purtarene [pur'tarənə] portarono.

putè: putirene [pu'tɪrənə]  poterono.

turnà: turnarene [tur'narənə] tornarono. || LMG turnarene.

venì: venirene vënìrënë [və'nɪrənə] vennero. || BF venirn' (1893).

veste: vestirene [vəs'tɪrənə] vestirono.

zumbà: zumbarene [ʦum'barənə] saltarono.

Indicativo Trapassato Remoto  1ª  pl.

avè: avemma [a'vɛmma] avremmo dovuto. || MG avemma.

Indicativo Futuro Semplice 1ª sing.

fa: àgghia fa ['aɟɟa fa] farò. || ZO faracchio (1864).

mette: agghia mette àgghia mèttë ['aɟɟa 'mɛttə] metterò.

venì: agghia venì ['aɟɟa və'nɪ] verrò.

Condizionale Presente 1ª, 3ª sing.

ambrestà: ambrestarrije ambrëstarrìjë [ambrəstar'rɪjə] presterei / presterebbe.

dice: deciarrije dëciarrìjë [dəʧar'rɪjə] direi / direbbe.

fà: faciarrije faciarrìjë [faʧar'rɪjə] farei / farebbe.

frecà: frecarrije [frəkar'rɪjə] fregherei / fregherebbe. || FO [fre̥garrije̥].

esse: sarrije sarrìjë [sar'rɪjə] sarei / sarebbe.

meretà: meretarrije mërëtarrìjë [mərətar'rɪjə] meriterei / meriterebbe.

mette: mettarrije mëttarrìjë [məttar'rɪjə] metterei / metterebbe.

'nzaccà: 'nzaccarrije 'nzaccarrìjë [nʣakkar'rɪjə] insaccherei / insaccherebbe.

parlà: parlarrije [parlar'rɪjə] parlerei / parlerebbe.

sende / sendì: sendarrije [səndar'rɪjə] sentirei / sentirebbe

vulè: vularrije [vular'rɪjə] vorrei / vorrebbe.

vulè: vulesse vulèssë [vu'lɛssə] vorrei / vorrebbe.

Condizionale Presente 2ª sing.

avè: avissa [a'vɪssa] dovresti. || CA¹ avįssa.

esse: sarrisse [sar'rɪssə] saresti.

jì: jarrisse [jar'rɪssə] andresti. || LR jarrìsse.

parlà: parlarrisse [parlar'rɪssə] parleresti.

putè: putarrisse [putar'rɪssə] potresti. || LR putarrisse.

vulè: vularrisse [vular'rɪssə] vorresti. || LR vularrisse  / vularrìsse.

Condizionale Presente 1ª pl.

esse: sarrimme [sar'rɪmmə] saremmo.  

parlà: parlarrimme [parlar'rɪmmə] parleremmo.

vulè: vularrimme [vular'rɪmmə] vorremmo.

Condizionale Presente 3ª pl.

avè: avrinne [a'vrɪnnə] avrebbero. || LR avrinne.

parlà: parlarrinne [parlar'rɪnnə] parlerebbero.

esse: sarrinne [sar'rɪnnə] sarebbero.

Condizionale Passato 3ª sing.

avè: aveva [a'veva] avrebbe dovuto.

Congiuntivo Presente 2ª sing.

esse: fusse fússë ['fussə] fossi || LR fusse.

putè: puzza púzza ['putʦa] (che tu) possa. || CA¹ puzza.

vulè: vola vóla ['vɤla] voglia || BF vola (1893).

Congiuntivo Presente 1ª pl.

esse: fusseme fússëmë ['fussəmə] fossimo

Congiuntivo Presente 2ª pl.

ajutà: v’ajute v'jůtə [v-a'jʉtə] vi aiuti. || LR v’ajùte.

esse: fusseve fùssëvë ['fʊssəvə] foste

Congiuntivo Presente 3ª pl.

vulè: vonna ['vɔnna] vogliano.

Imperativo Presente 2ª sing.

accattà: accattatille [akkatta'tɪllə]  compralo.

accide: accideme [at'ʧɪdəmə] uccidimi. || CA¹ accįdᵉmᵉ.

accundà: accunde accúndë [ak'kundə] racconta. || LR accûnde.

accundà: accundele accúndëlë [ak'kundələ] raccontalo.

addumannà: addumànne [addu'mannə] domanda. || FO [addumanne̥].

allungà: allunghe [al'lunɡə] allunga. || LR allûnghe.

ajutà: ajuteme ajútëmë [a'jutəmə] aiutami.

appenne: appinnele [ap'pɪnnələ] appendilo.

arravugghià: arravugghiele arravùgghiëlë [arra'vʊɟɟələ] avvolgilo.

arredurdarse: arrecurdete arrëcúrdëtë [arrə'kurdətə] || CA¹ arrᵉkurdᵉtᵉ.  

aspettà: aspitte [as'pittə]  aspetta. || LR aspì. || FO [spitte̥].

avandà: avandete [a'vandətə] vantati. || GF avàndete.

avetijà: avetijete [avə'tijətə] guardati. || AO avetìjete.

chiamà: chiamele ['camələ] chiamalo. || AO chjàmele.

chiamà: chiamatille chiamatìllë [cama'tɪllə] chiamatelo.

cumugghià: cummugghiele cummùgghiëlë [kum'mʊɟɟələ] coprilo. || ZO cummuglieleu (1864).

dà: daccille [dat'ʧɪllə] daglielo.

dà: damme ['dammə] dammi. || GG damma.

fa’: famme ['fammə] fammi. || FO [famme̥]. 

lassà: lassele ['lassələ ] lascialo. || GE ass’lu.

leccà: licche lícchë ['likkə] lecca. 

luvà: luvamille luvamìllë [luwa'mɪllə] toglimelo.

menà: minete mínëtë ['minətə] menati, vieni. || LR mînete.

mette: mitte  metti.

move: muvete múvëtë ['muvətə] muoviti, sbrigati.

'ngandà: 'ngandacille [nɡanda' ʧɪllə] incantaglielo. || CA¹ ngandacįllᵉ.

perdunà: perdonece përdònëcë [pər'dɔnəʧə] perdonaci.

perdunà: perduneme përdúnëmë [pər'dunəmə] || RF perduneme.

pigghià: pigghieme pìgghiëmë ['pɪɟɟəmə] prendimi. || GG pigghjemo.

pruvà: pruvele prúvëlë ['pruwələ] provalo. || CA¹ pruvᵉlᵉ.

əscurdà: scurde scúrdë [s'kurdə] dimentica. scorda || BO scuorde. || CA scûrde.

serve: sirvete sírvëtë ['sirvətə] serviti. || CA sîrvete.

sende: sindeme síndëmë ['sindəmə] sentimi, ascoltami. || CA¹ sindᵉmᵉ.

sunà: sune ['sunə] suona. || BA suone.

tenè: tinele tínëlë ['tinələ] tienilo. || LA tînele.

tenemendà: tenemènde tënëmèndë [tənə'mɛndə] Guarda! || SG tineme’.

truvà: truveme / truvele ['truwəmə / 'truwələ] trovami /trovalo.

venì: vine vínë ['vinə] vieni. || CA vîne

vutà: vutete ['vutətə] voltati. || CA¹ vútətə.

Imperativo Presente 1ª pl.

armà: armamece [ar'maməʧə] armiamoci. ||  AO armàmece.

jì: jamecinne [jɜmə'ʧɪnnə] andiamocene. || LR jamecìnne

Imperativo Presente 2ª pl.

accattà: accattataville [akkattata'vɪllə]  compratevelo.

accide: acciditele accëdìtëlë [atʧə'dɪtələ] uccidetelo. || GG acceditelo.

cavezà: cavezatele [kavə'ʦatələ] calzatelo. || GG cauzatelo.

corre: currite currìtë [kur'rɪtə] correte. || GG currite.

jì: jatece ['jatəcə] andateci. || AO jàtece.

fa': facite facìtë [fa'ʧɪtə] fate.

turnà: turnatele [tur'natələ] tornategli. || GG turnatela.

veste: vestitele vëstìtëlë [vəs'tɪtələ] vestitelo.

Gerundio Presente

abbusckà: abbusckanne [abbuʃ'kannə] buscando. || MA abbushkanne.

abbuttà: abbuttanne [abbut'tannə] gonfiando. || CA¹ abbuttannə.

acchiappà: acchiappanne [accap'pannə] acchiappando. || AO acchiappànne.

accundà: accundanne [akkun'dannə] raccontando.

ammaccà: ammaccanne [ammak'kannə] inventando. || AO ammaccànne.

aspettà: aspettanne [aspət'tannə] aspettando. || TF aspettànne.

avè: avenne avènnë [a'vɛnnə] avendo.

cambà: cambanne [kam'bannə] campando. || GG campanno.

chiagne: chiagnenne chiagnènnë [caɲ'ɲɛnnə] piangendo. || VMG chiagnennö.

da' : denne dènnë ['dɛnnə] dando.

dice: dicenne dicènnë [di'ʧɛnnə] dicendo.

dorme: durmenne durmènnë [dur'mɛnnə] dormendo.

fa’: facenne facènnë [fa'ʧɛnnə] facendo. || VMG  facenö. || LR facènne.

favecijà: favecijanne [favəʧi'jannə] falciando.

jì: jenne jènnë ['jɛnnə] andando. || ML jenne. || FO jenne [jenne̥].

'mbarà: ‘mbaranne [mba'rannə]  imparando. || TF ‘mbarànne.

pigghià: pigghianne pigghiànnë [piɟ'ɟannə]  prendendo. || BF pigghianne (1893).

ruciulà: ruciulanne [ruʧu'lannə] ruzzolando. || LA rucelanne.

sende: sendenne sëndènnë [sən'dɛnnə] sentendo. || MG sentenne.

spenne: spennenne spënnènnë [spən'nɛnnə] spendendo.

sunà: sunanne sunànnë [su'nannə] suonando. || BF sunanne (1893).

tagghià: tagghianne [taɟ'ɟannə] tagliando.

tenè: tenenne [tə'nɛnnə] tenendo || LR tenènne.

tremelà: tremelanne [trəmə'lannə] tremando.

truvà: truvanne [tru'wannə] trovando. || VMG truvannësë.

venì: venenne vënènnë [və'nɛnnə] venendo.

Participio Passato

abbrazzà: abbrazzate abbrazzåtë [abbrat'ʦɜtə] abbracciato. || LA abbrazzate.

accattà: accattate accattåtë [akkat'tɜtə]  comprato. ||  MM¹ ‘accattatë.

acchijà: acchijate acchijåtë [akki'jɜtə]  visto. || CS acchijáte.

acciavattà: acciavattate acciavattåtë [atʧavat'tɜtə] eseguito male. || AO acciavattàte.

acciuccate: acciuccate acciuccåtë [atʧuk'kɜtə] ubriacato. || RF acciuccàte.

accrecchenì:  accrecchenute  accrëcchënůtë [akkrəkkə'nʉtə] curvato. 

accumenzà: accumenzate accumënżåtë [akkumən'ʣɜtə]  cominciato. || TF accumenzàte.

accungià: accungiate accungiåtë [akkun'ʤɜtə] acconciato. || AO accungiàte. || BA accunciate.

addecrijà: addecrijate addëcrijåtë [addəkri'jɜtə] goduto. || AO addecrijàte. || ML addecrijate. || SA addecrijäte.

addeggerì: addeggerute  addëggërůtë [addədʤərʉtə]  digerito.

addevendà: addevendate addëvëndåtë [addəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.

addumannà: addumannate addumannåtë [adduman'nɜtə] domandato, chiesto. || CA addumannâte.

addunà: addunate addunåtë [addu'nɜtə] accorto.

affebbijà: affebbiate affëbbiåtë [affəbbi'jɜtə] affibbiato. || CS affebbijáte.

aggangà: aggangate aggangåtë [aɡɡan'ɡɜtə] masticato. || CS aggangáte.

agghiazzà: agghiazzate agghiazzåtë [aɟɟat'ʦɜtə] sistemato le bestie. || AO agghjazzàte.

ajutà: ajutate ajutåtë [aju'tɜtə] aiutato. || CA¹ aiutⱥtᵉ.

alleppà: alleppate allëppåtë [alləp'pɜtə] allontanato frettolosamente. || VC allippàte (1929).

ambarà: ambarate ambaråtë [amba'rɜtə]  imparato. || AO ambaràte.

ammandà: ammandate [amman'dɜtə]  ammantato. || BF ammantáte.

ammezzijà: ammezzijate ammëżżijåtë [ammədʣi'jɜtə] Insegnato, suggerito. || AO ammezzijàte.

angappà: angappate angappåtë [anɡap'pɜtə]  acciuffato, acchiappato. || CV angappöt.

anghjì: anghiute anghiůtë [an'ɟʉtə]   riempito. || BA anghiute.

apparà: apparate apparåtë [appa'rɜtə] preparato la trappola. || EG apparàte.

apprettà: apprettate apprëttåtë [apprət'tɜtə] apprettato. || BA apprettate.

appuzzunì: appuzzunite appuzzunìtë [apputʦu'nɪtə]  impuzzito.

arregnunate arrëgnunåtë [arrəɲɲu'nɜtə]  rimpinzato. || BA arregnunate.

arrenne: arrennute arrënnůtë [arrənnʉtə] arreso. || BA arrennute.

arrunzà: arrunzate arrunżåtë [arrun'ʣɜtə] arrangiato. || AO arrunzàte. || VC arrunzata (1929).

assaprà: assaprate assapråtë [assa'prɜtə]  assaggiato, gustato. || AO assapràte.

attandà: attandate attandåtë [attan'dɜtə] toccato. || AO attandàte.

attarallà: attarallate attarallåtë [attaral'lɜtə] circondato. || LA attarallàte.

avè: avute avůtë [a'vʉtə] avuto. || LA è vûte. || LR ha 'vute.

avverte: avvertute avvërtůtë [avvərtʉtə] avvertito.

caccià: cacciate cacciåtë [kat'ʧɜtə]  scacciato, tirato fuori. || LR cacciàte.  

canosce: canusciute [kanuʃʃʉtə] conosciuto. || TF canesciùte. || CA canusciûte. || LR canesciûte.

capetà: capetate capëtåtë [kapə'tɜtə] capitato. || TF capetàte.

capì: capite capìtë [ka'pɪtə] capito.

cercà: cercate cercåtë [ʧər'kɜtə]  cercato. || ME cercate.

chiamà: chiamate chiamåtë [ca'mɜtə] chiamato. || MG¹ chiamate. || MG chiamat’.

chiove: chiuppete ['cuppətə] piovuto. || AO chjùppete. || CA kiûppete. || FO [chiùppete̥].

cose: chesute chësůtë [kəsʉtə]. || LA chesùte. || BA chesute.

cose: cusute cusůtë [kusʉtə]  cucito.

crede : credute crëdůtë [krə'dʉtə] creduto.

cugghiunijà: cugghiunijate cuggiunijåtë [kuɟɟuni'jɜtə] coglionato, burlato, insultato. || AO cugghjenijàte.

cumbenà:  cumbenate [kumbə'nɜtə] combinato.

cumburtà: cumburtate [kumbur'tɜtə] comportato.

cumenzà: cumenzate cumënzåtë [kumən'ʣɜtə] cominciato.

curregge: curreggiute currëggiůtë [kurrədʤʉtə] corretto.

devendà: devendate dëvëndåtë [dəvən'dɜtə] diventato. || EG 'ddevendàte.

dice: ditte ['dɪttə] detto. || ZO deut, dit (1864). || CA¹ dįttᵉ.

dorme: durmute durmůtə [durmʉtə]  dormito. || VMG durmutö.

duscetà: duscetate duscëtåtë [duʃʃə'tɜtə]  svegliato. || ML duscetate. || VMG dëscitatö.

fenesce: fenute finito

fermà: fermate fërmåtë [fər'mɜtə] fermato.

figghià: figghiate figghiåtë [fiɟ'ɟɜtə] partorito, figliato. || LMG fegghiàte.

fruscià: frusciate frusciåtë [fruʃ'ʃɜtə]  sperperato. || GG frusciato.

fuje: fujute fujůtë [fujʉtə] fuggito.

gabbà: gabbate gabbåtë [ɡab'bɜtə] gabbato, ingannato, beffato.

gnuvelà: gnuvelate gnuvëlåtë [ɲɲuvə'lɜtə] bloccato, ammutolito.

gode: ghedute ghëdůtë [ɡədʉtə] goduto.

guadagnà: guadagnate guadagnåtë [ɡwadaɲ'ɲɜtə] guadagnato.

guarì: guarite [ɡwa'rɪtə] guarito.  || LR guarite.

jettà: jettate jëttåtë [jət'tɜtə] gettato. || RM jettàte.

jì: jute jůtə [jʉtə] Andato. || LA jute / jûte . || TF jjùte. || CA¹ iʉtᵉ.

lamendà: lamendate lamëndåtë [lamən'dɜtə] lamentato. 

lassà: lassate lassåtë [las'sɜtə] Lasciato. || AO lassàte.

lazzarijà: lazzerijate lazzërijåtë [ladʣəri'jɜtə] picchiato a sangue, ridotto come Lazzaro. || AO lazzerijàte.

lucculà: lucculate lucculåtë [lukku'lɜtə] gridato.

luvà: luvate luvåtë [lu'wɜtə] Tolto.

mastecà: mastecate mastëcåtë [mastə'kɜtə] masticato, || BF mastecáte (1893).

'mbarà: 'mbarate [mba'rɜtə] imparato.

'mbrestà: 'mbrestate [mbrəs'tɜtə]  imprestato. || TF ‘mbrestàte.

'mbriacà: 'mbriacate [mbria'kɜtə]  ubriacato.

'mbrunì: 'mbrunite 'mbrunìtë [mbru'nɪtə]  imbrunito, oscurato.

menà: menate mënåtë [mə'nɜtə] menato, gettato. || TF menàte.

mette: mise mísë ['misə] messo. || Anche misse mìssë ['mɪssə] || LR mîse / mise. || RG míise.

mette: misse mìssë ['mɪssə] messo. || Anche mise mísë ['misə]. || CA¹ mįssᵉ.

'ngavvalcà: 'ngavvalcate 'ngavvalcåtë [nɡavval'kɜtə] accavallato. || CA ‘ncavalcàte.

'nvedià: 'nvediate 'nvëdiåtë [nvə'djɜtə] invidiato.

'nzaccà: 'nzaccate 'nżaccåtë [nʣak'kɜtə] insaccato.

'nzurdulà: 'nzurdulate 'nżurdulåtë [nʣurdu'lɜtə] fatto diventare sordo.

parte: partute partůtə [par'tʉtə] partito. || TF partùte.  

pazzijà: pazzijate pazzijåtë [patʦi'jɜtə] scherzato. || TF pazziàte.

pegghià: pegghiate pëgghiåtë [pəɟ'ɟɜtə] pigliato. || LR pegghjàte. || CA² pëgghjàtë.

pigghià: pigghiate [piɟ'ɟɜtə] pigliato. || AO pigghjàte. || PR pigghiate. || TF pigghiàte. || TF pigghijàte.

pendirse; pendite (s'è) [s-ɛ ppən'dɪtə] si è pentito. || LR s'è pendìte.

prumette: prumisse [pru'mɪssə] promesso.

purtà: purtate [pur'tɜtə] portato. 

putè: putute putůtə [pu'tʉtə]  potuto. || GG potuto.

recurdà: recurdate [rəkur'dɜtə] ricordato. || EG recurdàte.

regalà: regalate rëgalåtë [rəɡa'lɜtə] regalato.

respettà: respettate [rəspet'tɜtə] rispettato. || PR respettate.

respònne: respuste [rəs'pustə]  risposto. || TF respùste. || CA¹ rᵉspustᵉ.

ruciulijà: ruciulijate ruciulijåtë [ruʧuli'jɜtə] rotolato. || TF ruciulijàte.

rumanì: rumaste [ru'mastə] rimasto. || AO rumàste.

rusecà: rusecate rusëcåtë [rusə'kɜtə]  rosicchiato. || EG rusecàte.

sbatte: sbattute ṡbattůtë [zbattʉtə] sbattuto.

scapelà: scapelate scapëlåtë [skapə'lɜtə] terminato di lavorare. || AO scapelàte.

scangellà: scangellate scangëllåtë [skanʤəl'lɜtə] cancellato. || ME scangellate.

sckumà: sckumate [ʃku'mɜtə]  schiumato.

sderrupà: sderrupate ṡdërrupåtë [zdərru'pɜtə] crollato. || FB sdrupàte.

sende: sendute sëndůtë [sən'dʉtə] sentito.

sigge: siggiute siggiůtë [sid'ʤʉtə]  riscosso.

sparì: sparite sparìtë [spa'rɪtə]  sparito. || TF sparìte.

spugghià: spugghiate spugghiåtë [spuɟ'ɟɜtə] pp. spogliato. || LC spugghiáte.

strenge: strinde strìndë [s'trɪndə] stretto. || LR strinde

succede: succisse [sut'ʧissə] accaduto. || TF succìsse. || LE sûccijessé. || LR succîsse. || CA¹ succissᵉ.

suffrì: sufferte suffèrtë [suf'fɛrtə] sofferto.

sunnà: sunnate [sun'nɜtə]  sognato. || BA sunnate.

suppundà: suppundate [suppun'dɜtə] sostenuto, supportato. || AO suppundàte.

tagghià: tagghiate tagghiåtë [taɟ'ɟɜtə] tagliato.

tenè: tenute tënůtë [tə'nʉtə]  tenuto.

terà: terate [tə'rɜtə]  tirato. || EG teràte.

trasferì: trasferite trasfërìtë [trasfə'rɪtə]  trasferito.

trasì: trasute trasůtë [tra'sʉtə]  entrato.

tremendà: tremendate [trəmən'dɜtə] guardato.

turnà: turnate [tur'nɜtə] tornato. || MG turnate.

venne; vennute vënnůtë [vən'nʉtə] venduto.

venì: venute vënůtë [və'nʉtə] venuto. || TF venùte || LR venute.  

veve: vippete ['vɪppətə] bevuto. || LR vìppete.

vulè: vulute vulůtë [vu'lʉtə] voluto.

vutà: vutate [vu'tɜtə] voltato, votato. || AO vutàte.

vuttà: vuttate [vut'tɜtə] spinto. || LR vuttàte.

zeffunnà: zeffunnate [ʦəffun'nɜtə]  sprofondato.

zeppijà: zeppijate zëppijåtë [ʦəppi'jɜtə]  rincalzato con zepe.

zumbà:  zumbate [ʦum'bɜtə]  Saltato.  ||  TF zumbàte. || EG zumbate.

Infinito + Pronome

fa': farle fàrlë ['farlə] Farlo. || TF fàrle.

magnà: magnaramille magnaramìllë [maɲɲara'mɪllə] mangiarmelo.

pigghi: pigghiaramille pigghiaramìllë [piɟɟara'mɪllə] pigliarmelo. || CA¹ pigghjaramįllᵉ.

'mbeccià: 'mbecciarme 'mbëcciàrmë [mbət'ʧarmə] impicciarmi.

scungià: scungiarve scungiàrvë [skun'ʤarvə] importunarvi. 

tenè: tineme 'tínëmë ['tinəmə] tienimi.

truvà: truvarme truvàrmë [tru'warmə] trovarmi. || ML truàrme.

venì: venirme vënìrmë [və'nɪrmə] venirmi.