Mariarosaria Morra

p,grazia ricevut..

p,grazia ricevut..na cchies luntan,sop a na muntagn,na croc brillav.e tutt i paisan ,vcin, luntan s,accuglievn i ijurn d,fest p,sent a parol d,DIJE,e ogniun purtav dint,o cor nu segret .eran timp d,guerr,e ogni mort e ferit,u sap sul DIJE...m,ricord da cas mija..distrott..e truvaij rifog ,dint,a cchies..nu marit murt, nu figli dispers .quanta pensir,quanta preghir..na grazia vulev ,p,trua nu figli che sul tenev. pensir da nott eran na crocffission e l,ucchie stanc,eran sul lacrim.figli d,DIJE che t,ann mess ncroc senza na raggion,nu premie e ricevut,e cu padr a destr staije.na grazije vuless..famm truva stu figlij..e famm purtà sta croc.....

e..tenev..uttant,ann

e..tenev..uttant,ann...a fatt,a vita suij.o piccol,ogruss e semp.amin vulat.moron i pensir,i ricord ..ma nuij che dicin che peccat..a fatt u monn suij.mo vac a lat monn e s,ripos.ma nuij che stam sop a sta terr, raccuntan ipen amar, e p campà,tutt,i ijurn e na fatic.nu ijurn nn esest p,sta tranquell, p, girà stu monn che è na meraviglij.u timp..u timp nn s,ferm fuije che è na bellezz, e nn t,accorg che l,ann so passt.nn s, mor soddisfatt

carcer...

carcer...quann u monn t,chiud i port, nn s,pot mure d,fam.sta società èsbaglijt ,nn sap, che chi nn fatic qualcheccos,adda fà,ije teng na famiglij sop e spall,e u sap sul crist che facc p,campà.nn so nu delinquent,e ve lo giuro,e si m ,so truvat dint,a stu gir e stat sul p,necessità.nu ijurn m,sbaglioij a malament,facij a spes senza paga na lir.e tutt infuriat a gent dicev!!!!al ladro..al ladro..carabnir,e polizzij...nn so nu delinquent,ve lo giuro,se o fatto questo furto..sul p,necessità.u carcer m,aspet,pensaij...na causa diretta..colpevole per furto....no vostro onore...no..na cas m,aspett,mamma mija sta murenn,stu sbaglij nn pozz pagà dint,a stu mument ...nu ijurn d permess,e po so ije stess che m,presnt

nu quadr...

nu quadr...quann a ser,dop tanta fatic,m,ritir,mett da part tutt i pensir.na tavola pront,e a television chi stess notiz,s parl d guerr e nisciun i ferm,e d murt,e ferit nn parlam,so scen ,che o cor portan sol dolor.ma i potent,e chi cumann stu monn fann sol rumor.n,accord d pac, s parl da semp,e nisciuna preghir s,accost o signor.m,arma benedett.p,accid u nemic,e chi vc p,sott, chi a suffert a fam..cas distrutt,figli perdut.questa è na legg d,nu.guern sbaglijt...ma facesser na cos..s accdesser tra lor.a ijurnat è fnt,e c na cuscienza pulit n rivolg a stu quadr pulit, che sul che u guard,m fac pensa che pur a crist ann accis.na preghir p,monn,na preghir p,sta gent che perd a vit..e nn centr nient.crist m guard.na lacrim scenn,a ijurnat è passat, e c,l,aiut d crist,e na speraz dint,o cor

cerco u tiemp

cerco u tiemp,ma addo và ,s,stà purtann a vita mia.e ij addumann..ma pecchè u timp vo muri cu ,me.e lassen..camp nat.. poc,stu segret..rest..tra me..ette..nn s,po perder stu respir,d,ovient,senza sape...addo..va.cerco u timp.ma addo..va...cammin..cammin..e s,ferm addo na lacrim..sfog o vient..t,si fermat.ma pecchè..t,si fermat.p farm capi ..che c,sta nu cor nammurat che aspett..che o tiemp..vò..ferma.fermat quà.addo l,ammor cerc..l,ammor..p,na vot..ancor..sul na vot..cerc u tiemp..e ije,e l,ammor na cosa sola.

na letter

na letter,,cara mamma..dimm ancor che ubben d,na vot e semp u stess.luntan da te,e da terra mija nn pot esse sul nu ricord,ma tu u ,saije meglije d,me, che p,campà,u tren ma purtat luntan.cara mamma,a nostalgija m,dic d,turnà, p,te, pa terra mija.m, ricor quann s,magniav sol pan e cipoll,senza vizije, s,scalfav l,avanz da ijurnat.pover,ma felic.itimp so cagniat,s parl d,guerr,d,malagent.d,povertà,eppur d,ricchezz.o cor mije chiagn aterra mija,ma a famiglija è l,unic cos da vita mija

p,na vot...sol

p,na vot...sol na vot.vuless esser na reggina.ma vuless tene o cor,e na poverell, e senti a differenz,tra nu ricch,e pover.ma vuless pur parlà ,da mort. sim ugual..nun c,è stà differenz.ma vuije, d,alta democrazije...ma dije..dije che ne pens, si nuije,tutt quant,appartinim..a mort...ma vuije nn c,credit.,pecche a vit vostr appartiene richezz.ma nn vu scuedat..ca mient se port..e mient, te purt..nuije apparteninn..a mort...