Crea sito

Raffaele Pagliara

ROS' E SPINE

Guagliona bbelle, magge se n' è gghiute,
ije nen de serve cchiù, ne mme tuccanne :
quann' è ppassate 'u tîmbe 'n ge penzanne,
a cche te serve mo tutt' è fernute.
Quann' isse me dicije : te vogghie bbene!
me dije na rose e ddoppe me vasaje,
ma ije fuie troppa 'ngrate ca 'u lassaje,
ma chiagne nott' e gghiûrne e stache 'n pene,
Si crite ca te pass' agnu turmînde,
me puje pigghià pe darl' a 'u prim' amore:
torne a rrepete ije nen de serv' a nnînde.
Che ttande na prijezze esse 'a stuccaje,
nenn abbadaje nè a spine e nè a ddelore;
ma 'a rose ind' a nu nînde se sfrunnaje.

A TATONNE 'U CECATE

Vaje sembe sûle, d' 'a matine 'a sere,
sott' 'a ggiacchette pûrte 'u mandulline
e mmane nu bbastone nere nere
ca dinne quand' è crute nu destine.
Nu jûrne l’ûcchie tuje hanne guardate
'a facce de sta terre e 'u bbelle sole;
ma se so cchiuse po', se so 'nzerrate : (1)
ne vularrinne dice de parole.
Tu quanne sûne sckitte tanne (2) ije sende
tutt' 'u delore tuje da vicine;
te tremeleje 'a mane, e ije tenghe mende:
penz' a 'u destine tuje ca nen ze cagne.
Sott' acque e ssott' a vvînde tu camine ...
cume te vete 'u core mije me chiagne.

(1) stretti.
(2) allora.

TURMÎNDE

Quann’ ije te vete Annì m’ abbatt’ ‘u core
e ddíche sembe ca t’agghi’ a parlà ;
cu st’ucchie nicr’ e sti capille d’ore
si nnat’ avaramende pe ‘ngandà.
Te veng’ appîrzz’ appîrzz tu m’attire
e ‘n de n’ addune (1)ca te vogghie bbene:
índ’ a stu core mije quanda suspire
che ffûche ca me send’ ind’ a sti vene.
Quanne te l’agghi’ a dice sti parole:
Senze de te ‘sta vita mije e nînde,
nen zaje che ssi pe mme, ‘a lune, ‘u sole,
‘u bbene ca te vogghie e’ tropp’ assaje,
stu core mije e’ tutte nu turmînde ....
Te vogghie bbene, ma ‘n d’ ‘u diche maje.

(1) ‘n de n’ addune= non te ne accorgi.

LUNA CHIENE

Si bbell' assaje luna mije stasere
che quella faccia chiene tu me rire :
pe mme tu sinde 'u core cchiù ssingere,
cchiù staje da me lundane, e cchiù m' attire.
Tu rîgne 'ngîle cume e na riggine
mmînze a nu mande tutte recamate
de tanda stell’ attûrne, a tte vvicine,
me pare na crijatura nazzecate. (1)
Tu rire p' 'a prijezze e ije me 'ngande;
da na bellezza tale ije fuje tradite,
e ddiche 'ngûrp' a mme sfucann' a cchiande:
Tu core mije, nen ge mettenn' ‘a mane
pe tutt' i cose bbelle ca tu vite,
ma e' megghie ca tu i guarde da lundane,

(1) cullata.

Pagliara Raffaele, Poesie dialettali foggiane, Tipografia editrice Arpaja, Foggia 1938.