Emilio Stefanizzo

“I 'mmediùse”

Da 'u fìte te n'accùrge
quànn'i 'mmediuse
cùm'e mosche te stànne tùrne tùrne.
Addòre ca tu mìne nen ffàce nìnde
ca se mmèscke mizz'a 'u fÌte,
mer'a llòre ca sfìlene st'addòre.
Jùrne jùrne se màgnene 'u cervèlle,
se fànne ossére e ppelle. . . .
ma t'hanna 'mmedià si se vònne sazzìà.
Si putèssere i'mmediùse. . . .
che l'ucchie e c' 'u penzìre a tte t'accedarrìnne,
te fànne crède ca te vònne bbéne,
'nvece quille. . . gnottène velène.
Nen ze fànne maje capàce,
eje troppa 'mmidie pe llassàrte 'mbàce,
sò ccum'e crijatùre. . . vònne sapè 'u pecchè.
Sŏffren 'assàje i 'mmediuse. . .
quănne 'a sòrte 'a tte t'ajùte,
però. . . se faciarrìnne tùnne tùnne,
murarrìnne d'allegrije. . .
si 'a sòrte 'a tte te lassarrìje.
I vuje fa sckattà. . . . .
'nnanz’a llòre t'e grattà,
nu curnecìlle p' ‘u malucchie t’e purtà,
e a 'u stesse juche lòre tu c’e stà.
Eje nu juche ca dure da quann’è nàte ‘u mùnne,
ĕje nu bbelle juche… si nen'u sàje jucà. . . .
pure tu.. . te l'e ‘mbarà.
E 'mmediuse. . . l’e sapè jucà,
sol'a ccussi. . . i puje fa crepà.

" Nòre e sseròghe "

Se tròvene cum'e mosche jànghe quilli nòre e sseròghe
ca se respèttene che ttutt'i derìtte e cche ttutt'i duvère,
'n ffann'a llìte, se vonne bbene, e 'n gnòttene màje velène.
Ma 'u rìste. . . gnòttene velène ca tènene sèmbe da dìce,
ca sckìtt'u padretèrne i pote capì e i pota bbenedìce"
Sò ppezzecallànde, cretecànde, despettòse e ccundegnòse,
che ci assemmègghiene cum'e ggocce d'acque
sop 'a ttu tte cose.
Quanne se pàrle de lòre... eje cume si se vulèsse dice,
ca une ten'a rùgne. . . e l'ate ten'a tìgne.
Se tràttene sèmbe cum'e ffigghiàstre e mmatrìgne,
màje na vòte ca se trattàssere cum'e màmme e ffigghie.
sò pparìnde. . . ma stanne sèmbe c’ ‘u fel'e dìnde,
sò accussì rrevàle. . . ca si putèssere, se mannàssere pure
'a 'u spedàle.
Càmbene megghie si se tràttene 'a ccinde migghie lundàne,
ca si se tràttene 'a mmusse 'a mmusse da vecìne,
vèdene e sséndene tutte cose. . . . .
ca nu pìle, 'u fann'addevendà grusse quand'e nu tràve.
A nòre, ca se ne vede sèmbe spiàte... a seròghe,
sèmbe maltrattàte,
une ca tìre sèmbe. . . l'ate ca 'n mmòlle màje,
se 'mbrògghiene de paròle,
e addevèndene cchiù de tutte nòre e sseròghe.
Se pìttene c’ ‘a lenghe e sse fann'u retràtte lòre.. . .
angòre megghie si ce l'avèsse fatte nu pettòre.
S' 'u scrìvene sop'a frònde
e sse fanne tande de quilli despìtte,
ca se maledìcene pure quillu jùrne ca se sò mmagnàte
i cumbìtte.
Ma che tutte quiste. . quanne pàrlene che sfòghene
c' 'a ggende,
sèmbrene cchiù ssande lòre. . .
ca quille che stanne 'mbaravìse.
Nòre e sseròghe.. . ditt'a pajèsàna manère,
sò cchiù ffàveze ca sengère, pretèndene cchiù dderìtte
ca duvère.
Ce mettèssere tutt'a vulundà de stu mùnne,
rèstene tal'e quale cume l'ha ffatt'a natùre
sèmb'acèrbe e mmaje matùre.
Ce l'ha ddìtte e ci'u dìce angòre stu tìmbe nustre,
ca'n mmòrene màje sti decerìje de nòre e sseròghe.

Quist'eje 'u guverne

I guvernande ca tenime ogge 'a stu guvèrne...
m'assemmegghene cum'e ttanda cummerciande,
se vanne 'mbacce 'a 'u nase une che n'ate.
Na chiazzette... è ddevendate 'u parlamende,
se mènene 'a ppisce 'mbacce... che ttutt'u sendemende,
ije sò mmegghie...tu si ppègge
e sse càgnene sckìtt'i sègge.
Hàve vògghie 'u guvèrne...
ha sfarscàrse sembe...e a nen ttruvà recìtte,
si stànne semb'i stesse ind'a stu lìtte.
Quist'èje 'u guvèrne...
na bbarràcche arrepezzàte,ma tand'arrepezzàte
ca face acque da tutt'i làte.
Cume pòte sunà sta chitarre...
si ten'u fùnne sfunnàte e i corde sò stunàte!
Nen ze capìsce cchiù nnìnde da quanne vòtte stu vinde.
Affitte de càse,tasse e rrefòrma sanetàrie...
ce manghe poche ca ce lève pùre l'arie,
marijùle e terroriste ce mèttene 'n groce cum'e Ccriste,
e a droghe po...ca fàce da curnìce
a stu bbrutt quadre che 'n z'avèss'a bbenedice.
Quest'èje a sucietà...'u prugrèsse,
ca ce regàle jùrne jùrne stu guvèrne,
delinguènze,sbandàte e ddrugàte,
penzìre e ppaùre mizz'a ttutte stì bbruttùre.
A cchi hamma crede cchiù...
si 'n ge sènde nemmène 'u Padretèrne,
pe ffa cagnà stu munne e a càpe 'a stu guvèrne.
Qua ...'n ge stànne nè ssànde e nnè Mmadònne,
pe ffa 'avezà stu mùnne che mo s'azzeffònne.
Sime nuje... 'u guvèrne,'u padretèrne,
sime nuje...ca nen facìme nìnde
pe jìttàrle 'a 'u larghe sti lamìnde.
Ma si abbuccàme semb'a quist'àme,
stàmece cìtte... eccammenàme,'n ge lamendàme...

Nu rame sicche

C'u fridde 'ngulle
e c'a trestezze ind'o core
nu rame se ne vace
nu rame sicche.
'U fanne cumbagnìje
suletudene e malungunìje.
'A scurije du' repose suje
l'aspette arret'a strade
quatte passe angore, è arruate
se fenesce 'a sofferenze pe stu rame.
'U vulesse... dà i ramecille suje
nu poche de calore
pe ijerisinne 'mbace
Nenn'eje assaje quiste che ve cerche,
i passe suje sò cundate,
nenn'u facite chiù sfelà.
Dumane...
pure vuje putite avè abbusugne
de stu calore ca tande isse ha cercate.
'U timbe... nen ze ferme maje,
fuje sembe, fuje appirze
a tutte quande...
pur'a vuje, da ramecille virde,
ve face talìe quale...a stu rame sicche.