Crea sito

Osvaldo Anzivino

 ESCAPE='HTML'

Acque e scoglje

Ma ije passarrìje i jurne sane
guardanne quistu mare, quisti scoglje
guardanne questa rène che se bbagne
e st'onne che se move nnanz'e rrete.


L'erva marìne currenne sop'a l'acque
se mòve mmizz'e prete e ppè s'affonne.
pò esce n'ata vote sott'a skùme,
pò s'allundane pe tturnà da cape.

Si l'acque s'arretire, sop'a 'u funne
vède ammesckate prète e cuzzelecchie,
e mmizz'e prete cocche ragnetille
che attimbe attimbe mov'i ciambetelle.

I scoglje sò scavate a bbuca a bbuche,
sò nnère. verde scure. janghe, gialle;
sò llisce, tunne tunne, raspulende.

L'acque, lundane, e' fèrme; nen zze mòve,
ma sop'e scoglje corre. sbatte e 'ndorne,
piggh'a sckaff'i prete, zombe a l'àrje,
s'apre a vendaglje e ccade sckattijànne
pe nderre cumìe vitre de becchire.

Osvaldo Anzivino da "Quatte passe pe Ffogge"

Fogge, paèse mìje

E ppùte jì lundàne quande vuje,
pe fforze, pe ppiacère, pe nu jùrne
o pe ttand' anne, si te guard' attùrne
nen vvìde Fogge ch'he lassàte llà.
Sta cchìse nenn e' quèlle d' 'u paèse
ndò stànne san Gguglièlme e Ppellegrìne;(1)
nen assemmègghie 'a vìlle (2) stu ggiardìne;
nenn èje Porta grànne quèsta qua.

Fogge, paèse mìje,
tu staje stepàte
ind'a qquistu còre.
Anne dop' anne,
sforze, sedòre,
strazzàte i panne,
o, forse, segnòre,
ìje, cum'e ttanne,
ìje te pènze angòre.

'A notte, che ìje passe dusciutàte,
m'agàpre nu sepàrie nd'a 'u cervèlle,
e vvèdde tanda cose, cose bbèlle
ch' agghie lassàte tanda tìmbe fà:
i vìje de Fogge, 'a case ndò sò nnàte;
'a tèrre che chemmògghie 'a ggènda mìje;
tanda parìnde, tutt' 'a cumbagnìje
ch' agghie rumàste da tand' anne fà.

Traduzione dell’autore
FOGGIA, PAESE MIO - E puoi andare lontano quanto vuoi, / per forza, per
piacere, per un giorno / o per tanti anni, se ti guardi attorno / non vedi Foggia
che hai lasciato là. / Questa chiesa non è quella del paese / dove stanno san
Guglielmo e Pellegrino; / non somiglia alla villa questo giardino; / non è Porta
grande questa qua. / Foggia. paese mio, / tu stai conservata / in questo cuore. /
Anni dopo anni, / sforzi, sudore, / stracciati i panni, / o, forse, signore, / io,
come allora, / io ti penso ancora. / La notte, che io passo svegliato, / mi apre
un sipario nel cervello, /e vedo tante cose, cose belle / che ho lasciato tanto tempo fa: / le vie di
Foggia, la casa dove sono nato; / la terra che copre la mia gente (morta); /
tanti parenti, tutta la compagnia / che lo lasciato da tanti anni fa.

(1) Santi protettori della città di Foggia. (2)  La villa comunale.

Osvaldo Anzivino “Archi sul tempo” (Foggia 1978)

'A tarrazzàne

'A tarrazzàne torne da ' a cambàgne
prìme ca face scùre,
e pporte sop' ê spalle
doje vesàzze
de fogliammiscke.
Ha ffadegàte tutte 'u jùrne sane
ind'a na pèzze,
ch'i pìde sènza scarpe
mmìzz' ê spìne,
e na stòzze de pane
l'ha ssuppùndàte 'u stòmeche.
'A facce e' tutta nère,
còtte de sòle,
e i màne,
pòveri màne!
sò ttutte aperte, lòrde de tèrre.
Nd' â càse ati vesàzze
stanne pe ndèrre:
llà stanne: i caccavùne,
i munacèlle,
quiste sò llambasciùle,
quìlle sò ffùnge,
quiste cardùne jànghe
ggià fatte a mmàzze.
Nenn e' ffenùte angòre sta jurnàte:
s'ha da 'bbadà a i crijatùre:
a 'u piccule ca chiàgne e vvòle 'u làtte;
s'ha da penzà a mmagnà,
ggià vòlle l'àcque.
'U marìte e' 'rruàte
e, 'u vi', carrèje
dòje sècchie p' 'a saròle.
Cchiù ttàrde,
dope magnàte,
quanne i crijatùre stànne ggià durmènne
e 'a rùsce nd' â vrascère
e' cunzumàte;
quanne a l'òme 'i cutelèje' 'a càpe,
mùrte de sùnne,
che nu mezzòne mmòcche,
tànne se sènde ngùlle na strunghèzze
proprie de mòrte.
Prime che accòste 'a pòrte
guàrde 'u cìle
ch'e' tutte chiàre.
I stèlle tremelèjene
cum' e llambìne
a mmìll' a mìlle.
Dumàne 'u tìmbe e'bbùne!
Dumàne... sì, dumàne
e' n'ate jùrne lunghe de fatìche.

'A spegulatrice

Eje scure angore quanne tu t’abbije,
spegulatrice mije, e vaje candanne
c’u friscke d’a matine, ngumbagnìje
parecchje miggje he fa pe spegulà

Mo c’a scurije nen ffaje ‘a verghegnose
zumbe, pazzije, curre, ‘nnanz’e rrete
si na cumbagne t’addummanne: - U spose
u tine? – Rire ma nen vvuje parlà

Spegulatriccia mije,
spegulatrice
sì troppa bbelle
tu, pe sta fatiche!
Sckitte pe nderre guarde
E ammazzett’je i spiche.
Nen zzaje ca tu mr garde
‘mbitte u core?
Lasse stu grane,
dimme che st’amore
nen ddène sol’i pene
dimme si me vuje nu poche bbene
demmille ca me faje cunzulà.

A ‘u friscke de na case de cambagne
Fanne merenne: pane e pummadore;
mo se repose. Tu per, ne’ magne,
nen vvive mangh’a ‘u cicene.Pecche?

Cche tt’e’ succisse? Sinde ind’a stu core
Cum’e na freve ca ‘n dde dace pace?
E quist’è amore! Quist’è prpopri amore!
Ma pe cchi ‘u sinde? Dimme s’eje pe mme.

testo e di Anzivino, musica di Armando Amatruda e Sereno Labbozzetta

Acque e scoglje

Ma ije passarrìje i jurne sane
guardanne quistu mare, quisti scoglje
guardanne questa rène che se bbagne
e st'onne che se move nnanz'e rrete.
L'erva marìne currenne sop'a l'acque
se mòve mmizz'e prete e ppè s'affonne.
pò esce n'ata vote sott'a skùme,
pò s'allundane pe tturnà da cape.
Si l'acque s'arretire, sop'a 'u funne
vède ammesckate prète e cuzzelecchie,
e mmizz'e prete cocche ragnetille
che attimbe attimbe mov'i ciambetelle.
I scoglje sò scavate a bbuca a bbuche,
sò nnère. verde scure. janghe, gialle;
sò llisce, tunne tunne, raspulende.
L'acque, lundane, e' fèrme; nen zze mòve,
ma sop'e scoglje corre. sbatte e 'ndorne,
piggh'a sckaff'i prete, zombe a l'àrje,
s'apre a vendaglje e ccade sckattijànne
pe nderre cumìe vitre de becchire.
O.Anzivino "Quatte passe pe Ffogge"

Si dice a Foggia

‘A mègghja morte è quèlle de sùbbete:
La migliore morte è quella improvvisa.
È quella che si augura molta gente.

Chi vole ‘a morte de l’ate, ’a suje ‘a tène arrèt’o cuzzètte
Chi desidera la morte altrui, (sappia che) la sua gli sta dietro la nuca
È un avvertimento da ben considerare.

Quìste vace truànne proprie: “Morte, levamìlle!”:
Questo va cercando (da me) proprio: “Morte, tòglimelo davanti!”.
Anche se compare una mezza minaccia, trattasi di una scherzosa lamentela
verso qualcuno che, col parlare o con l’azione, sta dando luogo ad una situazione
insopportabile.

A morte d’a migghjère è nu delòre grùsse: bijàte a chi ‘u pròve!:
La morte della moglie è causa di un dolore grande: beato chi lo prova!
Sono sicuro che molti lettori concordano con me che si tratta di una locuzione un po’ cattivella.

Guaje e guaje e morta maje!:
Guai e guai e morte mai!
Beh, così va meglio anche se impossibile! Si dice a se stessi e ad altri in segno di buon augurio.

Figliànze e morte stanne arrèt’a porte!:
Figliatura e morte stanno dietro la porta!
Cioè: il nascere e morire non possono essere ignorati.

Sckìtte â morte nen ge stace remèdie:
Solo alla morte non c’è rimedio.
E questo si sa.