Crea sito

Antonio Lepore

Carnevale

A Carnevale se devénde pacce:
vicchie, mizzetimbe cke crijature
se masckeréjene proprie cke cure:
ucchje da fuchiste e chelore 'mbacce.
Arlécchine, Colombine, Brighélle,
cke Piérrò, Menéghine, Balanzone,
Rugandine, Géppine, Pandalone,
'u Capetane Fracasse, Pulcenélle,
Scimme sciamme ck'i sacche de cardune,
ck'a devise d'a cattore Zechille
e Cursine cke tanda stagnarille,
nen so' scurdate proprie da nesciune;
da cowboje se véste 'u calucce,
na morre de Zorre p'a strade vite,
Sciarlò, Cricche e Crocche, Tarzan cke Cite
e tanda terrazzane sop' o ciucce.
Stré ghe, béfane, fate, zengarelle,
fanne sta' felice tutt' i fuggiane,
'u core s'addecréja sane sane
e tutt'u munne te pare chiù bélle.

'U sole de Fogge

'Eje proprie bélle 'u sole fuggiane,
isse dace calore avéraménde,
'u fridde te face passa' de ménde,
te pîtte d'ore tutte quande 'u grane.
De vîrne 'a vécchie se métte a sferétte,
pecché de scalfarse 'u besugne sénde,
'u sole face sta' felice 'a génde,
ché 'u tirnbe seréne sémbe aspétte.
D'éstate t'arroste, t'avvambe assaje,
quacche vôte te sturdelisce pure;
pérò, se tu da Fogge te ne vaje,
stu' sole cucénde ché mure mure
te face cammena', 'nn'u scurde maje,
pecchè te sape sana' sénza cure.

Foggia mije

Quanne 'u trene se férme a Foggia mije,
accuménze a tuzzela' forte 'u core,
tutt'anzime me passe 'a pecundrije:
me pare d'avvrazza' 'u prime amore.

Me véne 'ngondre 'u viale d'a stazione
e chiazza Cavùr, ck'a vécchia fundane,
'u spizie Maria Grazie Barone
me salute ck'a mane da lundane.

Po', 'nd'a ville na bélla cammenate,
pe putérrne 'mbrejaca' d'aria bone,
'a Chjsa Granne, l'Arche Addulurate,
'u Pataffie, o pizze de Via Manzone,

'a chjse de San Giuvanne, Porta Granne,
quélle d'i Cruce, chiazze trè fiamèlle,
San Tummase, San Giuseppe, Sand' Anne,
ck'a chjse d'i Grazie so' sémbe bélle.

A Madonne d'i Sètte Vide

Madonne d'i Sètte Vèle, si' bèlle assaje!
'A faccia tuje 'mbacce 'o quadre nen se pôte vedè,
pèrò ognune Te canosce e nen Te scorde maje.

'Eje brutte si 'u fuggiane stace lundane da Tè,
'i vène 'u nùdeche 'nganne e sèmbe pènze ando' staje;
vularrìje turnà da Tè: e Tu 'u saje pecchè:

spisse s'arecorde 'u Cambanile e Tu 'nzunne 'i vaje
e forze, curagge, salute speranze 'i faje avè.
Oh, Madonne, ck'a facce ammucciate, fède ce daje:

cûme e na mamma vère Tu ce vùje bène assaje.

Lepore Antonio, D’o dijarije de nu majestre, Tipolitografia Scarpiello, Foggia s.d.

'U dialétte fuggiane

'Eje bèlle putè scrive 'uu dejalette,
sèrve, sì 'mbara' mègghje 'u taliane;
se pònne fa' poèsie, sunètte:
pe recurda' de chiù timbe lundane

Ese tu sinde parla' 'u fuggiane,
te pare d'esse amgore crijature,
u' core s'addecrèje sane sane,
e t'arrecurde 'u prime amore pure.

Quanne 'nd'a rècchie quèsta voce arrive,
èje cum'è nu sunne bèlle assaje,
pare na museche probbete vive

e de sendirle nen te stanghe maje.
Quille cè da peccenunne sapive,
nen t'u puje scudà ma sèmbe 'u saje.

'U mare d'a Capetanate

'U mare nustre rejale profume,
quanne citte citte s'allécche 'a réne,
nu munne de bélli chelure téne,
pure 'u janghe sape caccia' d'a sckume.
Pe' colpe d'u vinde se 'mbestialisce,
s'arrogne, s'allonghe, s'aveze assaje,
luccheléje senza stancarse maje
e ck'i sckaffune 'i scogli e stupedisce.
Cume se calme se face accarezza' ,
pisce cke cozzele, cunghiglie dace,
téne 'nde o funne nu grusse tesore
e po' ck'a museche addecréje 'u core
d'a génde ché vecine a isse stace:
pe quiste se face sémbe perduna'.

dal libro D’o Cappellone d’i Cruce o chiane d’i fosse,
Editrice l’Ulivo, Foggia 1993.

La poesia delle avventure di Pinocchio

Trama della favola (in dialetto foggiano)

Pinòcchie, nu puparîlle di légne ché parlàve, cammenave e se muvéve cùme nu crejature, ér' avéraménde nu lazzarône. 'Nvéce de sénd 'i bùne cunziglie de quille ché 'u vulévene béne - 'u patre Géppétte, 'u Grille Parlande e 'a Fate ck'i capille turchine -jéve sémbe 'nzîme cke quille ch' u purtàvene sôp' a cattiva strade - 'u Gatte, 'a Volpe e Lucignele -. Angòre piccule facije 'i prime fessarije: se ne fuije d'a case, accedije 'u Grille Parlande cke na martellate, se bruciaje i pide. Po 'nu jurne vennije 'u sellabarie pe jì a vede' 'u tejatre. Passaje nu munne de guàje pe cunzurva' 'i marénghe d'ôre avute da Magnafùche, 'u patrùne d'u tejàtre d'i burattine. Ma 'a Volpe e 'u Gatte riuscirene a pegghjarasîlle ck'a scuse de semenarl' ind 'o cambe di meracule. Pe stu'fatte - strane ma ruére - jije 'ngalére pe quatte mise. Quanne ascije d'o carcere stéve p' èsse magnàte da nu serpénde, po' fenije ck'u péte ind'a na tagghjôle, fuje custrétte a fa' pe na notte 'u cane da guardie 'o poste d'u cane Melàmbe ch' ère murte. Dope ché sapije ch'a Fat'èra morte, si facije nu lunghe.viàgge a cavàlle de nu palùmb'é jij'a rive d'u mare per revede' 'u patre. Nujurne facîj'a lite ck'i cumbàgne de scôle e fuje arrestate. Riuscij'a fuj'é pe nen èsse muzzecàte d'o can' Alidôre, se tuffàje ind'o mare. Nu péscatôr 'u pescàje e 'u vuléve frije cùme nu pésce. Se dije a pazza gioje ind'o pajése d'i balocche, ma dope cinghe mîse devendàje nu ciucce 'nzim'o cumbàgne Lucignele. Ind'a nu cirche équéstre s'acciungaje, nu béllome 'u vuttàje ind'o mare per farle affuga', pecché vuléve fa' 'u tamburre ck'a pélle d'u ciucce murte. I pisce se magnarene 'a scorza ciuccign' e da înde ascije n'ata vòte Pinòcchie de légne che méndre annatàve fuje 'ngnuttite da nu pésce gruss'assaje. 'Er 'u stésse pésce ché avéve magnàte Géppétte quanne quiste ck'a barche vuléve truva' u figghje ind'é pajse lundàne. Pinôcchi'é Géppétte se truvarene ind'o curpe d'u pésce e aiutate da nu tunne ciutte se ne fujrene e riuscirene a salvarse. Pinôcchie addevendàje buri'assaje, s'allundanàje dé cumbagne cattive. Havije da l'ombre d'u Grille Parlande na capanne de pagghje. Accumenzàje a fatega' in carnbàgne ind'a l'ûrte de Giange é cuntenuàje pure a studia'. Riuscìje accussì a cura' 'u patre vécchie e malate. Méndre fategàve in cambàgne, vedije muri' 'u cumbàgne Lucignele ch'ère rumaste sémbe nu ciucce. Quanne sapije da ciammarûche ché 'a Fate, devendàte povere, stéve 'o spetale assàje male, 'i rejalaje tutt'i sparàgne e fategaje de chiù pe putérle da' âti solde. A fine pe prémie addevendàje de carne cume na crejatur'é havije d'a Fate na bélla casa tanda sôlde d'ôre. Vevije félice cundénde ck 'u patre Géppétte ch'èra guarîte cuntenuàve a fatega'.

dal libro di Antonio Lepore "La poesia delle avventure di Pinocchio".