Crea sito

Salvatore Il Grande

Voglio raccontarvi sinteticamente, in pochi attimi, gran parte della mia vita:

Na’ matine cum’e tutte l’ate so’ asciute ‘e camenànne camenànne so’ arruäte vecine ‘a stazzijòne, magghije mise facce frònte ‘a funtäne ‘e me so’ fermäte ‘a penzà nu’ poche. Vuje mo’, vulite sapè ‘a chè stève penzànne, ‘eje ruère? In tutta sincèrità me so’ viste ‘u film de tutta ‘a vita mije de ferrovire. ‘U jurne de’u tèlègramme chè decève quanne m’avèva appresendà, dope 4 mise chè aveve fatte ‘i visete medeche ‘e tutte ‘u riste. ‘U prime jurne de fatiche ‘a Bare, presso il deposito personale viaggiante. Finalmènde putève dice chè pure ije ‘ere turnäte ‘a cäse, viste che pe quase tre anne so’ state impiègate a Milane inde ‘e poste. Quèste ‘ere stäte sèmbe ‘a preghiire chè facève ‘nzime ‘a megghièreme: segnòre, ije nen voglije ne’ recchèzze ‘e nèmmène onore, na’ sule cose t’addummànne….facce turna ‘a Fogge. Chiedi e ti sarà dato…’e accussì ‘eje stäte, ‘u prime de settèmbre de’u 78, agghije pegghijäte servizzije ‘a ferrovije….’e sènza raccumandazzijòne! Tre mise de corse de formazione ‘e angòre senza devise, subbete ‘a Fogge ‘a viaggià da conduttore. Prime viagge: ‘a Potènze cke n’amiche de giuvendù , Alducce Troisi chè facève ‘u capetrène abeletäte. ‘E chi sa’ scorde quèlla jurnäte, ‘a fa i scambi ‘ndò stèvene ‘i ncrocije ‘e po’ sope ‘o trène a fa ‘i begliètte, inzòmme chè ve pozze dice….’era stäte tande l’emoziòne chè m’arreteräje ‘a cäse zuppe zuppe de sedòre, però ‘ere cuntènte, stève ‘a Fogge. Papà me’u decève sèmbe: arrecurdate sèmbe, si è fa na cose, pure chè nen te piäce, falle cume mègghije ‘a puje fa. Accussì agghije cercäte de fa pe tutte l’anne apprisse. Avita penzà chè quanne ‘ere uagliòne ‘e passäve da stazzijòne cki cumpagne, me decève : no no, nen zija mäje, ije ‘u ferruvire ? l’utema cose chè vulèsse fa. ‘E invèce….’eje stäte ‘a vita mije! Arreväte ‘a stu punte me so’ fermäte, me so’ geräte ‘a vije da’ ville ‘e so’ turnäte ‘a cäse.

‘I cinche menute de’u Fogge

‘U fogge ‘eje nu’ squadròne!

‘e l’amme ‘mbuttegliäte, oh oh oh!
‘e l’amme ‘mbriacäte, oh oh oh!
quiste ‘erene ‘i lucchele de na’ vote;

‘Erene ‘i timbe de Lazzòtte, Patine ‘e Nocère
il Foggia degli anni 60, cke Rinalde ‘e Falèje
s’acalavene tutte quande, chi venèva venève!

‘A squadre nostre facève prime jucà
‘e quanne assemegghijäve chè ciavèmma lassà ‘i pènne,
se scatenavene cum’e tanda diavele ‘e vengèmme!

Da nanze da rète, ‘a squadre cagnäve facce!
accussì… all’intrasatte!
‘erene ‘i cinche menute de’u Fogge;

Inde ‘o campe ‘e fore nen ‘zse capève chiù ninde,
azziùne sope azziùne, une mègghje de l’ate,
une, duje, tre gol! quille chè servèvene;

Nuje ‘e lore ‘emme na’ cosa sole,
lore… core ‘e pide ‘e nuje cki lucchele
ci magnàmme inde ‘a nu muzzeche!

Faleje stuppäve
Lazzòtte lanciäve
‘e Nocère segnäve!

Foggia Foggia Foggia!
‘e l’amme ‘mbriacäte, oh, oh oh!
‘e l’amme ‘mbuttegliäte, oh oh oh!

bastavene sule cinche menute:‘I cinche menute de’u Fogge!

‘A Madonne de Gudalupe a Fogge

De te Madunnina bèlle, canuscime sule ‘u quadre,
‘u quadre che ‘i fuggiàne avèvane accattàte
turnànne da nu pellegrenagge mèssicane
‘e po’ t’anne arrubbate!
Tutte ‘i dudece d’ogn’e mèse te pregàmme
truanne sèmbe conforte
Pe’i famiglie nostre‘
e pe chi vace arrubbànne!
Inde ‘a chijse di San Gesèppe t’avevane purtàte
a don Teo Francaville t’avevane cunsegnàte
‘ eda subbete, sije state sèmbe:
vènèrate, onorate ‘e respettàte;
pecchè allore tutte sta cattivèrije
pecchè t’avèvane arrubbàte?
‘a chijsètte de San Gesèppe sènze de te
Nenn’ere chiù ‘a stèsse, s’ere svacandàte!
‘a gende decève… ‘emo’ cume ‘amma fa‘
ndò ‘amma jì ‘ a pregà?
Tutte quèlla gènde chè venève
Da ‘ogn’ e vicule ‘ e strade da città;
Cocch’e une’avève pure ditte
chè ‘u quadre tuje’ere senza valore, però…
pe nuje fuggiane e p’a chijse de San Gesèppe
tu… vale chiù de cinte chile d’ore!
Nuje t’aspettàmme sèmbe Madonna bèlle,
ka speranze chè ‘u malamènde
ce repènzave, te purtave’ndrète,
‘e pure isse prègave… ku pendemènde;
Accussì eje state Guadalupe bèlle! Sì!
Pecchè dope sule duje jurne sije turnate,
‘u malamènde s’eje pendite’e s’eje pure scusate
Quanne arrète a porte che nu begliètte t’ha lassate;
Mo’ sime cundènde te vedime ‘e te pregame
‘e tu Madunnina bèlle ‘e avè pacijènze!
De sti fuggiàne chè te vonne bène…
Ogge dumane ‘e sèmbe.

‘A Mamme nostre

Staje sèmbe dinde’a quèlle nicchije d’orate,
nescijune te canosce, nescijune te vède,
‘eppure…tutte i fuggiane te vonne ‘bbène;
doje vòte ‘a l’anne te mettime in mostre,
quanne te purtame, spalle spalle,
‘nprecessione, pe’ù corse;
‘a marze ‘a prime vòte,
p’arrecurdarce d’e tand’ anne fà,
quanne facije culle sòrte ‘e terramote;
povere Foggie, quante delore ‘e destruzzijone,
‘e quanne ‘a tèrre angòre tremelave,
tu appariste, ‘e sule allore ‘a tèrre se fermaje;
‘a auste pe’a seconde vòte,
quanne ripa ripe ‘e vija vije,
te ne turne ‘ndrète ‘a chijese tuje;
si, ‘a chijese tuje, ‘a San Tommase,
‘ndò maje nescijune tà cacciàte,
‘ndò maje nescijune tà sfrattàte;
tanne velute inde’a Chijese Madre,
pe forze, ‘ndò stanne quille cù vestite rusce
‘e cù scazzuppine ‘ngàpe;
tutta gènde sopraffine!!!
chè quanne vanne arrète ‘a precessione,
parene, tante fegurine;
ma tu stì fatte nen lè maje guardate,
sule ‘u core ‘e l’aneme dà gènde,
tanne sèmbe ‘nteressate;
guarde ‘o bùne ‘e pure ‘o malamènde,
vide ‘o sane ‘e pure ‘o sofferènde,
staje accorte ‘o dottore ‘e pure ‘o nullatenènde;
tu sije nà mamme juste,
sije ‘a mamme, de tutte quande,
pe tè, tutte i figlije sò ‘mburtànde;
inde ‘a Chijese Madre, ciaspitte ‘e ce chiame,
ma forse, nuje, nen te meretame,
pecchè, sule sotte ‘e taccarate te cercame;
sule allore, citte citte, te pregame,
vicine ‘a quella balaustre,
ku resarije ‘mmane;
te cercame, guardanne inde ‘a culle circhije nère,
chissà vedime ‘a facce tuje,
quelle facce ‘mmaculate ‘e sengère;
perdonece, mamme, si te trascurame,
dacce ‘a grazzije de cercarte sèmbe,
ku còre ‘mmane;
i figlije, ‘a mamme, nen ‘zse’a scordene maje,
‘e tu sije nà mamme speciale,
nà mamme bèlle assaje;
nà lacreme, d’ope nù chiante s’asciughe ‘e mòre,
nù fiore nasce, eppò sassècche ‘o sòle,
l’amore de’a mamme nostre pe sèmbe te console ;
te chiamene Cunavètre ‘o Madonne d’i sette vèle,
pe nuje, sije ‘a mamme nostre,
‘a chiù bèlle dù munne indère;
‘e quanne amme lassà stà tèrre,
‘u jurne chè ‘u Segnore decidarrà,
nà speranze sole ciadda accumpagnà:
d’abbrazzarte ‘e de vedèrte inde ‘a l’ucchije azzurre tuje
‘e tra nà lacreme ‘e nù surrise, putè dice…
grazzije mamme, grazzije, pecchè che te vède ‘u paradise!
da una lirica di Rosario Puzio rielaborata in vernacolo.

‘A lettere de Natale

Quèste ‘a ponne sènde e capì chi ogge tène i capille bianche
però l’avèssere lègge pure i crijature dell’era moderna.
V’arrecurdate quanne se screvève ‘a lettere de Natale ?
almène nu mèse prime i crijature screvèvene sotta dettature…
d’a majestre d’a mamma o de nu frate grusse
pe fà chiù fegure!
po’ finalmènde arrevave ‘a sère d’a veggilije
‘e se mettève ‘a lettere sotte ‘o piatte
senza chè papà se n’addunave
chisà po’ ce sganciave qualche denare!
isse però, stu fatte… se l’aspettave!
sapève tutte cose ‘e facève ‘u gnorre!
po’ quanne se fenèvene baccalà vrucchele ‘e capetone
ascève ‘a lettere da sotte ‘o piattone!
cum’e Gesu bambine sotte ‘a grotte
papà pegghjave sta lettera ‘nmane
‘e che l’ucchije già lustre lustre decève:
di chi eje quèste chi l’ha mannate?
accussì ‘u crijature respunnève:
ligge papà ligge
papà chè lacremave e apprisse ‘a isse tutte quante
ammantenève ‘a scène e decève
allore l’e scritte tu ! vedime leggime!
inde ‘a quille mumènde assemegghijeve
chè nen ce stève chiù ninde atturne ‘a nuje
pecchè tutte quante…chi stèva stève
che l’ucchije spalancate ‘e chi rècchije tèse
ce mettèmme ‘a sènde quille che papà leggève
‘e chè già sapève!
queste ‘ere ‘a storije de tutte l’anne
chè passavane une s’ope ‘a l’ate sèmbe cuntente;
ogge invece chè succède ?
nesciune aspette chiù ninde
ce stace già tutte cose
nesciujne chiagne chiù
però nesciune è cuntente !
vulite sapè quille chè manche?
manche l’amore d’a famiglie chè nen ce stace chiù !
Sissignore, manche l’amore pe Gesù.

La lettera di Natale

Questa la possono sentire e capire solo chi ha i capelli bianchi
però la dovrebbero leggere pure i bambini dell’era moderna.
Vi ricordate quando si scriveva la lettera di Natale?
almeno un mese prima i bambini scrivevano sotto dettatura …
della maestra della mamma o del fratello grande
per fare più figura!
poi finalmente arrivava la sera della vigilia
e si metteva la lettera sotto il piatto
senza che papà se ne accorgerse
chissà poi ci dava qualche moneta!
lui però, questo fatto … se l’aspettava!
sapeva tutto e faceva finta di niente!
poi quando si faceva baccalà broccoli e capitone
usciva la lettera da sotto il piattone!
come Gesù bambino sotto la grotta
papà prendeva questa lettera in mano
e con gli occhi già lucidi lucidi diceva:
di chi è questa chi l’ha mandata?
così il bambino rispondeva:
leggi papà leggi
papà che piangeva e con lui tutti quanti
mantenevano il gioco e diceva
allora l’hai scritta tu! vediamo leggiamo!
in quel momento sembrava
che non ci fosse più nulla intorno a noi
perché tutti… chi stava stava
con gli occhi spalancati e con le orecchie tese
ci mettavamo a sentire quello che papà leggeva
e che già sapeva!
questa era la storia di tutti gli anni
che passavano uno sopra l’altro sempre contenti;
oggi invece che succede?
nessuno aspetta più niente
ci sta già tutto
nessuno piange più
però nessuno è contento!
volete sapere quello che manca?
manca l’amore della famiglia che non ci sta più!
Sissignore, manca l’amore per Gesù.