Crea sito

Guido Mucelli

'U mastrille (1)
(1959)

Quann'ero criature, m'arrecorde,
Ca mamma mia teneve 'nu mastrille ,
E tutt' 'i sere, cu furmagge e larde,
Apparecchiave 'a cena a 'nu surgille. (2)
Ca s'era tanta bell'abbetuate
De rusecà, qualunque cosa nnante,
Gerann' 'a casa 'i fosse capetate.
Peghiànnece pe' fess'a tutte quante.
Pecchè 'stu sorge (3), tanta 'ntelegente,
Penzave: - Quà, si trase, 'i certe more.
Perciò è megghie ca 'i me cuntente,
De sente de 'sta cena sol'addore, -
E quella mamma mia nun se stancave,
Ma cu tutt' 'a pacienza ca teneve,
E pe' quanta mastrill'essa cagnave,
'U sorge maje da inte ce traseve.
E 'a stessa cosa aveva fa pur'ije
Quann me fedanzaje che signerije,
'Nvece d'addeventà senza sapè
Chiù fess de 'nu fess 'nnant'a te.
Me ne scurdaje de quillu surecille
Ca me puteve serve pe' mudelle,
E fuje cum'a tant'ate 'nu 'mbecille
Facenne scattà 'a molla d' 'a purtelle.
Chè gioia ca fuje pe' quella mamma tuje
Quann vedije ca 'u sorge era trasute.
Decije: - Da 'stu mastrille nun se fuje,
Pure si tanta larde c'è vulute! -

(1) - Trappola per topi.
(2) - Piccolo topo.
(3) - Topo.

OFF LIMITS
(1943 )

Nun ce stace 'na serate
Ca turnann d' 'a fatiche
Nun truvass'int'assettate,
D' 'a megghiera quacche amiche.
E 'na sera è Amerecane,
N'ata sera è Canadese,
Cocche vote è n' Afrecane,
E cocche ate è 'nu Scuzzese.
E 'sta casa de Sabbella
Pare probbie 'nu quartiere,
Manche sule 'a sentenella
C' 'u sargente e 'u trumbettiere.
Chi li porte 'a 'nilla (1) d'ore,
Chi 'u brellocche c' 'a catene,
E Sabbella ch'è de core,
Certamente nun s' 'u tene.
E 'u marite, ca n'è fess,
'I mazzate 'nc'i sparagne.
Ma l'effett è semp' 'u stess:
'A segnora nun se cagne.
Finalment' 'a medecina
Da tre sere l'ha truvate:
'Mbacce a 'i lastre d' 'a vetrina
« Off limite » ha stampate.
Pe' tre sere, 'ngrazia a Ddije,
Qann trase se cunsole.
Quella scritt... chè allegrije! ...
Finalmente 'a trove sole.
Ma 'u destine l'ha stepàte
N'ata splendeda surprese,
E stasera l'ha truvate,
'Ncumpagnia de 'nu burghese! ...

( l) - Anello.

FIAMME
(1912)

Parev' 'a casa 'na furnace ardente,
Nisciune cchiù traseve pe' paura,
Mentr'atterrita lucclav' 'a gente:
- Salvat'a quella povera criatura !
'Nu pumpiere, n'ate, nat'ancora,
Ognune azzarde desprezzann' 'a vita.
Ma è tropp' 'u fuoche, tropp'è lu calore,
E 'sti liune resten'avvelite !
E quann'era perdut'ogne speranza,
'Na femmena se mena 'mmiezz' 'e fiamme.
A vole mantenè chi stace annanze,
Ma quella pass' 'u stess: 'a mamma, 'a mamma!
- Madonn’e cchè succede? - ognune dice,
E aspetta e nun respire pe' paura;
Ma sop'a quill povere 'nfelice,
E' scuffulate (1) tutt' 'a travatura!. ..
E a poche a poche sò fernut' 'i fiamme,
E sott' 'i trave garze e affumecate,
Hann truvate pure a quella mamma,
Morta, c' 'a figghia suje, carbunezzate!...
ABBASCIA A 'NA GROTTA
(1910)
'Na brutta nuttata cu n'acqua e 'nu viente.
D'abbascia a 'na grotta, c' 'a porta serrata
Se sente ogne tante 'nu brutt lamiente!
Annant'a 'nu Sante 'na lampa appecciata,
'Nu vecchio ca more se lagne ogne tante,
'Na vecchia ca chiagne vecine assettata,
'A casa vecine s'abball e se sone:
'Na festa, 'nu chiass. L'effett d' 'u vine
Nisciune cchiù sente, nisciune arraggione.
Chi chiagne e chi rire ma ... 'a festa è fenute,
Fenut'è 'na vita ca cchiù nun se lagne,
S'addorme 'na vecchia e... 'na lampa se stuta.

'U CIUCCIO E L'ASSESSORE
( 1910)

- Ne, bella fè, 'stu ciuccio -l'ha ditt l'Assessore-
Nun pote stà qua dinte, pecchè cu 'stu calore
Va trove quala vota, cu 'na freva maligne,
Ve ne jate tutt'e tre a l'albere d' 'i pigne. -
- Ma, signurine mije, nun ce stace paura,
Pecchè ogne sera nuje po' ce tenim' 'a cura.
E po' 'stu ciucciariell, parlann cu' crianza,
A nuje nun ce ha fatt maje sente 'na lagnanza.
'Ndecenn mancamente è tant'accrianzate
C' 'a sera iss nun trase si apprime n' s'è spicciate.
Tiempe de virno po', cum' 'u facess'apposta,
S'adda feccà c' 'a cape sott' 'a cuverta nostra.
Marìteme, mo eje, lu vole bene assaje,
Pecchè senza de isse nun magnarrimm maje.
E' 'nutele n' se crede, li manche la parola,
Forse capisce megghie de chi vace a la scola.
Ce stace 'u suggialiste Uclite Trematore, (1)
C'afforza vace e vene ca 'u vole fa elettore.
Dice: - Fra tanta ciucce ca stann 'ncanneliere,
Appen'arrive quiste 'u fann cavaliere. -
- Mo eje, tutt lu sann, n'ha fatt maje male!
Si signerie l'ampare po', d'anghianà li scale
La sera e la matine, allora ve prumett,
L'affitt 'stu quartine ca stace de rempett!
'U ciuccio c'ha capite ca 'i vonn dà lu sfratt,
Arragghie, zompe, gride, proprio cum' 'a 'nu matto
'U povere Assessore, vedenn 'sta funzione
Trema pe' la paura, ma sùbbete 'a patrone:
- No, nun schiantann'è nind, povera fruschia mije,
Ha viste a signerije e pigghie gelusije! -

(1) - Segretario della Camera del Lavoro dell'epoca.

Guido Mucelli, Pe’ te e… pe’ me, Premiato stabilimento tipografico cav. L. Cappetta &
F., Foggia 1960.

IL RACCONTO DI UN SOLDATO FERITO
REDUCE DA TRIPOLI (1912)
(monologo)

Si si, t' 'a rire ca me vit'accussì?! M'aviva vedè apprima a me.
E sapè 'na cosa ca cume fujie chiamat' 'a classa mije, ije subbte m'appresentaje. Pecchè decirene 'i cumpagne mije: - Mattè, se 'nce vaje tu, là, 'a guerra nun se vence.
Ce appresentamm, éreme 'nu munne. Ce facirene veste cu quilli vestite a culore de vrite de buttiglie e ce decirene ca 'u jurne appriess'avemma parte.
Fegurete 'a notte 'a cummedia ca facemme. E 'u belle ca che me ce steve 'nu giargianese magna pulente, ca ije sempe 'u gementave. Deceve: - Giargianè, 'u Turche cumparme te vete, t'a ficche 'na sciabbulata ncuorpe! - E iss ca deceve: - Ostia, ostia!
Si staje frische a te e l'ostia chiene. Là nun ce ne stann ostia chiene de Monte.
'U jurne appriss, appene facije jurne, ce armarene cum'e li Giudeije e ce facirene ascenn int' 'u curtile.
'U Tenente ce mettije affelarate e ce facije 'nu belle trascurze. Oh! decije certe parole ca pe' chi 'i capeve s’aveva mett averamente a chiagne. E mancumale ca ije 'n capije niente, sennò me puteve mett'a chiagne purije. No?
Mentre stemm sentenne chi li recchie tese cum'a li ciucce, pigghie e sentemm fore 'u munn fernute: 'i banne: trezzì trezzì, i luccle... e quann'ascemm fore, me pareve ch'era turnate 'u quarantotte. 'I gent... chi gridave, chi zumpave, quill guagliune ca lucclavene cum'a li pacce e p'arruvà a la stanzione ce vulije la mane de Ddije.
Arruvate llà, 'n'atu poche e scufflave 'a tettoia. Quilli figghie de bbona mamma s'erene 'mbucatate probbie brutt, lucclavene cum'a li pacce averamente. E accussì vutta tu e vutta ije, ce facirene trasì int'e vetture. Dope poche minute 'u Sineche pigghie e ce mannaje a regalà 'i zecare. Ije subbte me n'acciaffaije 'nu quatt o cinche; quillu stubbte d' 'u giargianese ca 'ne vuleve. - Pighiatill, decije ije, faccia de stubbte, allumene fumame int'u trene! - E accussì se ne pegghiaie duije.
Mentre stemm belle e buone, 'u Maggiore va trove pe' chi m'aveve pigghiate, venije e me stringije la mane. Fegurete 'i resate mije, chi l'aveve canesciute maje a 'stu Maggiore ! ...
Quann fuje probbie c'avemm parte, pareve de vedè lu munn fernute. Me credeve ca tann probbie scuffulav'a stanzione. Lucculavene tutt quant: - Tornati vittoriose - gredavene quill ca nun partevene. E finalmente quann ce alluntanamm, decije: Benedett Ddije, 'eme fernute de sente luccle. Oh, nun l'avess maje ditt, arruvat'a Bovine n'ata tremustrazione. 'I vurrije sapè cume l'avevene sapute. E tutt'i paise ca passamm: tremustrazione... tremustrazione... fine ca arruvamm a Naple. Là truvamm 'na tremustrazione cchiù gross'assaje. Accussì, dope n'atu munn d'ammuine, ce setuarene quill schiafareje janche 'ncape, ce mettirene int'a 'na varca grossa grossa e ce abbijarene.
E camine... e camine. E mo arruvame... e mo nun arruvame. E mo 'u pigghiame... e mo nun 'u pigghiame e Triple nun se vedeve. Finalmente accumenzamm'a vedè certe case janche. Te, 'u vì, vì, quill'è Triple. Fegurete 'a priezza nosta! Quann fumm'a 'na cinquantina de metre, venirene 'i marenare ch' 'i varchetell e ce facirene ascenn.
Cum'arruvaije sop'a la rena, pigghie e vedije 'n'Arabbe. Sanghe de nemiche de diece, vutaije 'a schiuppett avit' 'u cuozze ca tann ce 'a schiaffave 'ncape. Subbte 'u Tenente se mettije a lucclà: - Stati, ferme, ca quell'è 'n'Arabbe sottomettuto.
Sennò 'i l'accedeve! E chi 'u sapeve.
E chè paese criuse eije quillu Triple. 'E sapè 'na cose ca nun ce stann' 'i chianchette, no, stace 'a rena e cume camine, s'affonnene 'i piete da int. Po' i mosche ca stann! 'E sapè 'na cosa ca tenene 'i case apposte: 'i Muschee, addo mettene tutt' 'i mosche da inte. Senze ca rire, quist m'ha ditt' 'u Tenente.
Accussì dope 'na quinicine de jurne ca stemm'int'e trincee, 'na matine venije 'u Capetane e decije: Tutt' 'a cumpagnije adda 'i a pulezzà 'u vase.
Oh! decije ije, sim'arruvate! Sole quiste mo ce mancave!... Baste. Ce abbiamm, ereme 'na cinquantine de perzune. Gesù, decije ije, cinquanta perzune pe' pulezzà 'nu vase? E une sule nun avaste? Baste, camine e camine e 'stu vase nun se truvave. Ne', Capurale, 'stu vase addo stace?
- 'U vì, quest'è 'u vase. - E quill chè ere? 'U bosche.
Là nun sann parlà: 'u bosche 'u chiamene 'u vase. 'U fatt si è ca cum'ascemm accussì ce arretramm, nun ce steve nisciun'int' 'u vase. Steve probbie pulite.
Ce arretramm e ci faciren'ascenn n'ata vota int'e fuosse. Finalmente 'na matine venije 'u Generale e decije: - Tutt' 'a Cumpagnije adda 'i a speziunà Sciavra Scià.
Ce abbiamm, ereme doje Cumpagnije. Une avanzave da 'na via e n'ate da n'ate. Avanzamm 'na vota pe' d'une, facemm'a vécete. Nuije tenemm' 'u fele a 'i diente, cumpareme vedemm' 'u nemiche ce mettemm'a sparà e a ogne colpe ne cadevene seje. Me parevene ciavele, me parevene! Quann fùreme a piett a piett, vutamm li schiuppette 'a vije d'u cuozze e l'accumenzamme a carecà 'ncape probbie brutt. Eije! mentre steve facenn'a lite cu n'Arabbe de quille, pigghie e n'ate me spare int' 'u vrazze. Accussì cadije 'nterra e nun capije cchiù niente. 'A matin'appriesse me truvaije tutt 'mbasciate e cu 'na bella zia moneca vecine. - Zia mò', dimme 'na cosa. Jme vinciute o 'n' avime vinciute?
Dice: - Prigate pei vostri fratelli c'avime vinciute! - Oh! menumale. A llu manche si m'hann ferute avime vinciute.
Me vache pe' vutà a l'ata via e adduvine a chi trove? Quillu povere giargianese cu tutt' 'a capa 'mbasciate.
Chè, giargianè, t'hann squacciat' 'a capa?
- Can d'un Turche, m'hann ferute!
Aveve fernute cu l'ostia chiene e aveve accumenzate c' 'u cane d' 'i Turche.
Accussì me vedirene 'nu poche megghiarielle e me mannarene 'ncunvalescenze, ma mo ca pass buone agghia 'i n'ata vota. Pecchè 'u canosce a quill'Arabbe ca m'ha ferute, sì, tene 'nu cuppuline janche 'ncape. L'agghia feccà 'na sciabbulate 'ncuorpe e l'agghia mannà a quill'ate munne.

Mucelli Guido, Pe’ te e... pe’ me, Stab. tipografico Cav. L. Cappetta, Foggia 1960.

Nozze d'oro
Testo di Guido Mucelli
Musica di Alfredo Amatruda
e Sereno Labbozzetta

- Cinquant'ann! - dice'a vécchía.
- Cinquant'ann? - dice'u vécchie.
- Quistu timpe cume fuje! -
Dinn 'nzieme tutt'e dduje.
Pure dopo cinquant'ann
sò' felici cum'a tann.
S'arrecordene ogne cosa,
spécie 'u véle 'ncap"a sposa
Spécie 'u véle 'ncap"a sposa.
S'arrecordene'u festine,
'u vestite de zegrine,
ca pe' quacche occasione,
stéve appise int"o stepone.
'A cummàra c"u cumpàre,
i fiure de l'altare:
gelàte, i musecante,
cunfitt' a tutte quante.
I cunfitt a tutte quante.
E stepàt'a vecchiaréll,
'mmizz"e cose suje cchiù béll,
cume fosse stàte ajere,
tèn'ancore'a bumbunire
Sémpe 'nzime, màje 'na lite,
cum'a tann, sissignore.
Solaménte ca mo ‘i vite
cume foss'u fràte e 'a sore.
E si appena maretàte
facév'éss'a cuntegnosa,
mò c"a scéne s'è cagnàte,
fàce 'u vécchio 'a stessa cosa.

Nozze d'oro

"Cinquant'anni!" dice la vecchia. /Cinquant'anni?" dice il vecchio. / "Questo tempo come corre!”/ Dicono insieme Tutti e due./ Anche dopo cinquant'anni / sono felici come allora. / Si ricordano d'ogni cosa / specialmente il velo in lesto alla sposa / Specialmente il velo in testa alla sposa. Si ricordano del festino, / il vestito di “zegrine" / che, per qualche occasione, / stava appeso nell’armadio. / La comare con il compare, / i fiori dell'altare, i gelati, i musicanti, / i confetti a tutti i presenti / I confetti a tutti i presenti. E conservato, la vecchietta, / in mezzo alle cose sue più belle, / come se fosse stato ieri, / tiene ancora la bomboniera. / Sempre insieme, mai una lite, / come allora, sissignore. / Solamente che ora li vedi / come fossero fratello e sorella. / E se appena sposati / faceva lei Ia contegnosa, / ora la scena s'è cambiata, / ... fa il vecchio la stessa cosa.

da AA. VV., Vernacolo in musica, Canzoni in dialetto foggiano, Leone Editrice, Foggia 1989.

Testo