Crea sito

Saverio d'Amato

Fòggia mìje

M'arrecòrde cum'ìre bèlle Fòggia mìje
quànne te vedève da sòtte a 'u cavalcavìe,
si te lassàve 'na bòtte de delòre sendève
Savèrie se ne jève, ma 'u còre rumanève.
Mammà ère 'n pène chè stève lundàne
ma ère cundènde che fategàve a Milàne,
rijalàje pùre 'nu sòrte 'e cumblemènde
ma nen arruvàve màje 'u trasferimènde.
Mò te vède sèmbe accussì allumenàte,
a ògn'e pìzze de stràde apparecchijàte,
pàre-a-vedè che nen si' màje 'ngujutàte
ck'i figghije tùje ètèrne 'nammuràte.
Che sarrije si putèsse cke 'nu surrise
purtàrte 'nzìme a me sòp'a'u paravise.

NOTE
1 Foggia mìje! = questa poesia rappresenta il culmine della lode alla città natìa
2 M'arrecòrde cum'ire bèlle = mi ricordo come eri bella
3 da sòtte a'u cavalcavìe = da sotto al cavalcavia (quando passavo col treno)
4 si te lassàve 'na bòtte de delòre sendève = se ti lasciavo sentivo un colpo di dolore (al cuore)
5 Savèrie se ne jèue, ma 'u còre rumanève = io me ne andavo (fisicamente), ma il mio cuore rimaneva
6 Mammà ère 'n pène ... = mia madre era in pena perché stavo lontano (a lavorare)
7 fategàve = lavoravo
8 rijalàje pùre 'nu sòrte 'e cumblemènde = fece pure un gran regalo ...
9 'u trasferimènde = il trasferimento (a Foggia)
lO sèmbe accussì allumenàte = sempre così luminosa
11 a ògn'e pizze de stràde appareccbijàte = aggiustata in ogni angolo di strada
12 pàre-a-vedè che nen si' rnàje 'ngujutàte = sembra che non sei mai arrabbiata
13 ètèrne 'nammuràte = eternamente innamorati (di te)
14 sarrìje = sarebbe
15 sop'a'u paravise = in paradiso

Vulèsse…

Vulèsse tànda còse pe fa'.......
ma nen sàcce and'ò accumenzà
nò pecchè so' rapecàne, cumbà
e màje me vògghije accundendà
e chè tròppi còse so' stòrte qua
e che ìje mò vulèsse addrezzà.

Quànne stàcke tròppe 'nguartàte
vulèsse angappà chi s'ha frecàte
i sòlde d'u vècchije penziunàte
accussì ck'u cuzzètte appujàte
da sòpe 'o lavandine speselàte
'u facèsse pigghijà 'a vermenàte.

Si pò angappàsse 'u 'nzalanùte
che d'a famìglije se n'è fijùte
pecchè d'acìzze se n'ère jùte
p'a trezzelòse ck'u nàse pundùte
sòpe 'nu struckelatùre stennùte
'u vulèsse palijà tùtte allanùte.

Cèrte èje: chi face 'i còse stòrte
hàdda havè sèmbe 'na màla sòrte.

Vorrei…

Vorrei tante cose per fare.....
ma non so da dove iniziare
non perché sono avido, amico
e non mi accontento mai
ma perché vi sono troppe cose storte qua
e che io vorrei ora raddrizzare.

Quando sono troppo arrabbiato
vorrei acchiappare chi ha rubato
i soldi del vecchio pensionato
così con la nuca appoggiata (al lavandino)
e (col corpo) sollevato da sopra il lavandino
gli farei prendere un colpo
(cioè lo minaccerei pesantemente).

Se poi acchiappassi lo scemo
che ha lasciato la famiglia
perché s'era invaghito
di una zozzona col naso appuntito
steso su un lavatoio (per bucato)
lo vorrei picchiare tutto ignudo.

Certo è: chi fa le cose cattive
deve fare sempre una brutta fine.

Dal libro Cùmme decèmme… Cùme decime, Grafiche Gercap, Foggia 2005

U 22 Lùglije d'u 43

Quìlle ch'è succìsse'n d'a'stu jùrne desgrazjàte'
a memòrije d 'i fuggiàne nen l'ha màje scurdàte
de bùtte vìnde mìle àneme 'nucènde so' spezzàte
e ògn'è ànne 'sti cumbàgne p'a pàtria sacrefecàte
a piàzza Itàlie cùmme 'a ferrvìje vènene onoràte.
Stève fèrme 'u trène-mèrce pròbbete' a stazijòne
ère chijìne de benzìne e cke tanda desperazijòne
purtàje 'a gènde refugiàte rìtte a' destinazijòne
po' i diàvele 'ncìle sènza nisciùna cumbassiòne'.
i 'ccedìrenetù tutte quande sènzaa lcùnadistinzijòne.
Sòne l'allàrme, 'nu fuja-fuje se vède ìnd'a vìlle'
a stèssa sòrta maledèttetu tuccàje pùre a quìlle
sòne' a serènes, sòtte' a calìgges se stènne' nu vèle
sòpe a quèlla lettère d emùrte scènne'n u gèle.
Però nen ze capìsce pecchè a tànd'ànnne passàte
pe 'stu cumburtamènde criminàle de l'alleàte
nisciùne nisciùne èje stàte màje perseguitate.

Àrije de màre

Sìnde che bèll'àrije e ck'addòre de pìde,
che patàne ‘stu trène, fàje prìme all'appìte.
Pallùne, tammùrre, chitàrre e paglijètte
ce stèsse 'nu càne ck'ha fàtte 'u bigliètte.
Arruvàte a Sepònde se leve ‘a vrachètte
‘a vesciche de 'nzògne a spùnze se mètte,
angòre pèsce-jàncke se mètte sòtte a’u sòle
‘a nòtte s'aggìre e se vòte cum'è 'na varòle.
A mizzejùrne, cum'è 'na vàrdavècchje
se sduvàcke 'ndèrre sòtte 'na catapècchije
e ‘i màne allungàte quand'è dòje stajèlle
se strafòcke 'nu tangòne ck'a murtatèlle.
Na bòtte de papàgne a'u frìscke è venùte
fùje 'a staziòne si no 'u trène è partùte.
Arruvàte a Foggia 'na vèppete suvèrchije,
addefresckàte 'a fàcce chijène de pèrchije
tùtt'alleffàte se jètte abbàsce a 'na gròtte
tra mùsecke e sígarètte pàsse tùtt'a nòtte.

NOTE
1 Arije de màre = tempo di mare
2 Sìnde... ck'addòre de pìde = senti... che puzza di piedi
3 che patàne `stu trène... = che lento questo treno, si fa prima ad andare a piedi
4 'nu càne ck'ha fàtte 'u bigliètte = un cane (riferito a persona) che abbia pagato il biglietto
5 arruvàte a Sepònde = arrivati a Siponto
6 'a vrachètte = il pantaloncino
7 'a vesciche de 'nzògne a spùnze se mètte = il panzone (che ha la pancia come una vescica di sugna) si mette a bagno per molto tempo
8 angòre pèsce-jàncke = ancora di colorito bianco (perché non abbronzato)
9 s'aggìre e se vòte cum'è 'na varòle = si gira e si volta come una caldarrosta
10 A mizzejùrne = a mezzogiorno
11 cum'è 'na vàrdavècchije = come un oggetto vecchio, per indicare una persona molto stanca
12 se sduvàcke 'ndèrre = si butta a terra
13 'na catapècchije = una casa diroccata
14 quand'è dòje stajèlle = come due assi di legno stretti e lunghi
15 se strafòcke 'nu tangòne... = si divora un paninazzo con la mortadella
16 ‘Na bòtte de papàgne = un colpo di sonno
17 a'u frìscke = al fresco
18 fùje = scappa
19 'na vèppete suvèrchije = una bevuta abbondante
20 addefresckàte = rinfrescata
21 chijène de pèrchije = piena di lentiggini
22 tùtt'alleffàte se jètte... = tutto agghindato si butta giù ad una grotta (underground, discoteca degli anni '70)
23) pàsse tùtt'a nòtte = trascorre tutta la nottata.