Crea sito

Anna Marino

Questo è un brano nel sistema di scrittura del dialetto ideato da Anna Marino

Elvìrë: (rivolgendosi agli ospiti) Sta kazzë dë Kungëttìnë e na sdrëgandë! Ogni kkôsë ka fazzë îjë adda fa ĝessë! Uì, ĝoggë îjë agghjë fattë i rëkkjëtellë ka rëkotta tostë e ppûrë ĝesse l’a ffattë! Kuand’e skucciàandë!
Tanùccë: Elvì, u telèfënë! (facendo segno verso il telefono aperto).
Elvìrë: Uh, m’a ssëndûtë! Me, sperjämë ka no! Prondo, Kongettina? (chiude il telefono e rivolgendosi a Matilde) Sta stùbbëtë, ke kkazzë, m’e lassätë u telèfën’apirtë! Kuellë m’a ssëndûtë e mmë l'a sbattûtë m-baccë! Mo ki kazzë c’a däcë l’akkuë pë kkucënà?
Tanùccë: Kuella lenghë të l’avèssëra tagghjà, tinë sembë da dîcë! Ke ttë ne frëgävë a tte ke kuell’a ffattë i rëkkjëtellë kum’e tte? Mo frèkëtë... ke stajë senz’akkuë pë kkucënà!

I personaggi principali sono:

Nonna:     Rusënellë (Rosinella)
Figlio presso cui vive la nonna:  Frangìskë (Francesco)
Nuora, moglie del precedente:  Ndunettë (Antonietta)
Secondo figlio:    Tanùccë (Gaetanuccio)
Nuora, moglie del precedente:  Elvìrë (Elvira)
Figlia dei precedenti:   Matìldë (Matilde)
Terzo Figlio:    Tatonnë (Antonio)
Moglie del precedente:   Tina (o anche Titìnë)
Quarta Figlia:    Rëtellë (Ritella)
Vicina di casa di Elvirë  Kungëttìnë